Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kadučné konanie (ZSP 52/2023)

§ 113 ods. 3 Obchodného zákonníka
§ 149 Obchodného zákonníka

I. Práva a povinnosti spoločníka pri prvozápise spoločnosti do obchodného registra vznikajú zápisom spoločnosti do obchodného registra, a nie až splnením
vkladovej povinnosti tohto spoločníka.

II. Jedným z následkov nesplnenia povinnosti splatiť vklad, na ktorú sa zakladajúci spoločník v spoločenskej zmluve zaviazal, je aj možnosť vylúčenia spoločníka na základe kvalifikovanej výzvy na dodatočné splnenie vkladovej povinnosti v lehote minimálne troch mesiacov s poučením o možnosti vylúčenia.

III. V prípade nesplnenia vkladovej povinnosti spoločníkom ani v dodatočne stanovenej lehote zákon poskytuje spoločnosti možnosť, nie povinnosť, vylúčiť spoločníka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2Obdo/94/2021

SKUTKOVÝ STAv
Súd prvej inštancie rozsudkom z 21. júla 2020 určil, že uznesenie valného zhromaždenia žalovanej spoločnosti s ručením obmedzeným, konaného 12. októbra 2018, v znení: ,,Spoločnosť vylúčila 12. októbra 2018 spoločníka Ing. R. C. a spoločníka Ing. N. D., zo spoločnosti z dôvodu nesplnenia povinnosti splatiť vklad v súlade s § 113 ods. 4 Obchodného zákonníka. V súlade s § 150 ods. 2 Obchodného zákonníka výška vyrovnacieho podielu vylúčených spoločníkov predstavuje 0 eur“, je neplatné.

Súd prvej inštancie, nasledujúc právny názor odvolacieho súdu, uzavrel, že vylúčenie spoločníka spoločnosťou v kadučnom konaní je upravené v § 113 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“), pričom podmienkami pre úspešné vylúčenie spoločníka, ktorý nesplnil povinnosť splatiť vklad, sú výzva na splnenie uvedenej povinnosti pod hrozbou vylúčenia zo spoločnosti s určením náhradnej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace a v prípade, ak ani v tejto lehote nie je vklad splatený, tak spoločnosť rozhodne o vylúčení spoločníka na valnom zhromaždení jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Je rozdiel medzi kadučným konaním upraveným v § 113 ods. 3 a 4 OBZ a rozhodnutím súdu o vylúčení spoločníka zo spoločnosti podľa § 149 OBZ, pričom konštatoval, že v predmetnom prípade nejde o postup podľa § 149 OBZ.

Spoločnosť (ďalej aj „žalovaná“) bola založená spoločenskou zmluvou 19. septembra 2013 žalobcami a spoločníkom N. L., ktorí sú zároveň aj jej konateľmi. Listom zo 14. júla 2017 boli žalobcovia ako spoločníci žalovanou podľa § 149 OBZ upozornení na možnosť vylúčenia spoločníka zo spoločnosti z dôvodu konania v rozpore so záujmami spoločnosti. Výzva bola podpísaná konateľom spoločnosti. Dňa 24. septembra 2018 zaslala žalovaná žalobcom pozvánku na valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 12. októbra 2018 o 10.00 hod. s uvedením bodov programu, pričom pod bodom 3 bolo uvedené vylúčenie spoločníkov Ing. R. C. a Ing. N. D. zo spoločnosti podľa § 113 OBZ. Listom z 8. októbra 2018 žalobca v druhom rade oznámil nový termín valného zhromaždenia na 26. októbra 2018 s uvedením bodov programu, s čím žalovaná listom z 10. októbra 2018 vyjadrila nesúhlas. Dňa 12. októbra 2018 o 10.00 hod. sa v sídle žalovanej konalo valné zhromaždenie, na ktorom bol prítomný spoločník N. L. Žalobcovia prítomní neboli. Na uvedenom valnom zhromaždení bolo prijaté aj napadnuté uznesenie. Na takto zistený skutkový stav súd prvej inštancie aplikoval § 261 ods. 6 písm. a), § 113 ods. 1, 3, § 131 ods. 1, 2 a 5, § 149 OBZ a dospel k záveru, že z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že rozhodnutím valného zhromaždenia z 12. októbra 2018 bol porušený zákon a boli obmedzené práva žalobcov ako spoločníkov. Súd prvej inštancie vyhodnotil list zo 14. júla 2017 tak, že nespĺňa obsahové a formálne náležitosti podľa § 113 ods. 3 OBZ, keďže žalobcovia neboli výslovne vyzvaní na splnenie povinnosti splatiť vklad v lehote, ktorá je dlhšia ako tri mesiace, a taktiež neboli upozornení na možnosť vylúčenia zo spoločnosti práve z uvedeného dôvodu.

Odvolací súd rozsudkom zo 6. mája 2021 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie.

S poukazom na § 125 ods. 1 písm. h), § 113 ods. 1, 3 a 4, § 149 OBZ odvolací súd zdôraznil rozdiel medzi konaním spoločnosti o vylúčení spoločníka podľa § 113 OBZ (kadučné konanie) a  konaním s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).