Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Preukazovanie členstva v družstve (ZSP 41/2023)

§ 228 Obchodného zákonníka
§ 238 ods. 1 Obchodného zákonníka
§ 221 ods. 1 Obchodného zákonníka
§ 227 Obchodného zákonníka

Existenciu členstva v družstve nemožno vyvodzovať iba zo skutočnosti, že určitá osoba sa zúčastňuje členských schôdzí, vykonáva hlasovacie práva a samotné družstvo sa k nemu správa ako k členovi družstva (vedie ho v zozname členov a pozýva ho na členské schôdze), a to bez súčasného preukázania prihlášky o členstvo, rozhodnutia o prijatí za člena a zaplatenia členského vkladu.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Obdo/47/2022

SKUTKOVÝ STAv
Súd prvej inštancie rozsudkom z 26. mája 2021 vyslovil, že všetky prijaté uznesenia náhradnej členskej schôdze Podielnického družstva G. konanej 17. februára 2016 (ďalej len NČS), ktorým boli schválené špecifikované uznesenia, sú neplatné.

Tvrdenie štyroch z ôsmich žalobcov, že členstvo u žalovaného im vzniklo na základe podanej žiadosti o členstvo a súhlasu predstavenstva družstva so vznikom ich členstva, bolo podľa súdu preukázané tým, že žalovaný ich dlhé roky považoval za svojich členov a komunikoval s nimi ako s členmi družstva až na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa mala konať 28. januára 2016, na ktorú neboli pozvaní, a následne ani na NČS, čím im žalovaný znemožnil realizovať ich členské práva. Predloženie listín (žiadosti o prijatí za člena a rozhodnutie predstavenstva žalovaného o tejto žiadosti) nebolo podľa názoru súdu od žalobcov možno spravodlivo žiadať, vzhľadom na čas od vzniku ich členstva, na dlhoročnú komunikáciu žalovaného s týmito žalobcami ako s členmi družstva, čo dôvodne vyvolalo u nich presvedčenie o existencii ich členstva u žalovaného, a vzhľadom na povinnosť žalovaného viesť správnu evidenciu všetkých svojich členov v zmysle § 228 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“). V súvislosti s ďalším žalobcom súd konštatoval, že tento síce nepredložil listinné dôkazy preukazujúce vznik jeho členstva u žalovaného, avšak jeho členstvo vyplýva zo skutočnosti, že od 6. júna 2008 do 25. apríla 2014 bol členom predstavenstva žalovaného, pričom podľa § 238 ods. 1 OBZ do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva.

Odvolací súd rozsudkom z 15. februára 2022 na základe odvolania žalovaného potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie vo vzťahu medzi tromi žalobcami a žalovaným, vrátane výroku o náhrade trov konania a zmenil napadnutý rozsudok vo vzťahu medzi piatimi žalobcami a žalovaným tak, že žalobu zamietol.

Nestotožnil sa so zá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).