Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Funkčná príslušnosť odvolacích súdov po účinnosti súdnej reformy (ZSP 42/2023)

§ 34 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku
§ 22 Civilného sporového poriadku
§ 471c Civilného sporového poriadku

I. Na odvolacie konanie začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 v obchodnoprávnych sporoch je od 1. júna 2023 funkčne príslušný krajský súd určený podľa Civilného sporového poriadku v znení účinnom od 1. júna 2023.

II. Ustanovenie § 34 ods. 1 a 2 vo väzbe na ustanovenie § 22 Civilného sporového poriadku v znení od 1. júna 2023 je potrebné interpretovať tak, že od 1. júna 2023 je daná funkčná príslušnosť výhradne Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Košiciach ako súdov špecializovaných na konania o odvolaniach proti rozhodnutiam vydaným v obchodnoprávnych sporoch všetkými súdmi prvej inštancie (nielen okresným alebo mestským súdom v sídle krajského súdu), spadajúcimi tak do obvodov týchto troch krajských súdov, ako aj do obvodov krajských súdov vymenovaných v § 22 písm. d) až h) CSP.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Ndob/5/2023

SKUTKOVÝ STAv

Krajský súd v Bratislave predložil vec Najvyššiemu súdu SR z dôvodu jeho nesúhlasu s postúpením veci Krajským súdom v Trnave podľa § 43 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“), majúc za to, že funkčne príslušným na konanie o odvolaní je v danom prípade Krajský súd v Trnave. K dôvodom predloženého nesúhlasu uviedol, že podľa § 34 ods. 2 písm. b) CSP je Krajský súd v Bratislave funkčne príslušný na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa § 22 písm. d) a g) CSP, teda v konaní, v ktorom bol kauzálne príslušný na rozhodnutie v obchodnoprávnom spore Okresný súd Nitra alebo Okresný súd Trnava. V čase vydania odvolaním napadnutého rozsudku (t. j. 25. januára 2023), neexistovala podľa CSP kauzálna príslušnosť na rozhodnutie v obchodnoprávnom spore. Tento rozsudok preto nemohol byť vydaný v konaní, v ktorom bol na rozhodnutie príslušný kauzálne príslušný súd v obchodnoprávnych veciach a súčasne, odvolaním napadnutý rozsudok nebol vydaný ani jedným z okresných súdov taxatívne vymenovaných v § 22 a § 23 CSP, na ktoré sa vzťahuje funkčná príslušnosť Krajského súdu v Bratislave.

Najvyšší súd SR ako súd spoločne nadriadený Krajskému súdu v Trnave a Krajskému súdu v Bratislave, podľa § 43 ods. 2 CSP príslušný na rozhodnutie o príslušnosti odvolacích súdov, posúdil dôvodnosť predloženého nesúhlasu s postúpením a dospel k záveru, že nesúhlas Krajského súdu v Bratislave s postúpením mu obchodnoprávneho sporu na odvolacie konanie dôvodný nie je.
Z odôvodnenia

V danom obchodnoprávnom spore rozhodol Okresný súd Skalica rozsudkom z 25. januára 2023. Voči rozsudku žalovaný 7. marca 2023 podal elektronickým podaním odvolanie, ktoré bolo súdom prvej inštancie 17. mája 2023 predložené Krajskému súdu v Trnave ako súdu odvolaciemu. Krajský súd v Trnave o odvolaní nerozhodol a v súvislosti s novelou CSP, účinnou od 1. júna 2023 (ďalej aj „súdna reforma“), skúmajúc počas celého konania svoju funkčnú príslušnosť v odvolacom konaní (§ 40 veta pred bodkočiarkou CSP), postúpil vec na rozhodnutie Krajskému súdu v Bratislave ako súdu funkčne a kauzálne príslušnému.

Súčasťou tzv. súdnej reformy, vo vzťahu k CSP uskutočnenou jeho novelizáciou, zákonom č. 150

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).