Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 63/2019 z 22.10.2019, R 69/2020 (lehota na prihlásenie pohľadávky proti podstate v konkurznom konaní)

„Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v Obchodnom vestníku. Po zverejnení takéhoto oznámenia môže veriteľ v konkurznom konaní uplatniť pohľadávku proti príslušnej podstate výlučne v odôvodnených námietkach na predpísanom tlačive v lehote určenej v ustanovení § 96 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na pohľadávku, ktorú veriteľ neuplatnil u správcu uvedeným postupom, sa pri uspokojení neprihliada ako na pohľadávku proti (všeobecnej alebo oddelenej) podstate, ani sa veriteľ nemôže následne s úspechom domáhať určenia tejto pohľadávky proti podstate žalobou podanou proti správcovi podľa
§ 87 ods. 8 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.“

GLOSA
Najvyšší sud sa v glosovanom uznesení zaoberal otázkou, kedy uplynie lehota na prihlásenie pohľadávky proti podstate v konkurznom konaní, a teda či je možné pohľadávku proti podstate uplatniť časovo neobmedzene, alebo je tento moment prihlásenia pohľadávky proti podstate potrebné nejakým spôsobom obmedziť. Predmetom prieskumu najvyššieho súdu tak bol výklad a aplikácia § 87 ods. 7 a 8 v spojení s § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj "ZKR" alebo "zákon o konkurze a reštrukturalizácii").
1)
V samotnom spore si žalobca v pozícii veriteľa uplatňoval daň z nehnuteľností ako pohľadávku proti oddelenej podstate po čase, kedy už v Obchodnom vestníku bol zverejnený oznam správcu konkurznej podstaty o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámeru zverejniť rozvrh podľa § 96 ods. 2 ZKR. Nižšie súdy uvedený nárok žalobcovi priznali z titulu, že daň z nehnuteľnosti predstavuje pohľadávku proti podstate. V odôvodnení svojho rozhodnutia nižšie súdy uviedli, že žalobca podal žalobu v lehote podľa § 87 ods. 8 ZKR, pričom dospeli k záveru, že žalobcom vyrubená daň z nehnuteľnosti predstavuje pohľadávku proti podstate.
Dovolací súd sa vo vzťahu k argumentácii žalobcu zaoberal posúdením lehoty na prihlasovanie pohľadávok proti podstate a otázkou, či je možné prihlásiť pohľadávku proti podstate aj po tom, čo správca zverejnil oznam podľa § 96 ods. 2 ZKR v Obchodnom vestníku. Uviedol, že: "
Konajúce súdy nesprávne posúdili lehotu, do ktorej môže veriteľ uplatniť u správcu pohľadávku proti postate neformálnym spôsobom (t.j. s uvedením jej právneho dôvodu a výšky), keď sa nesprávne vysporiadali so skutočnosťou, že po zverejnení oznámenia správcu v Obchodnom vestníku podľa § 96 ods. 2 ZKR zákon upravuje osobitný postup, a to vrátane uplatnenia predtým neuplatnenej pohľadávky proti podstate, keď právo podať námietky podľa § 96 ods. 3 ZKR má aj ten, kto o sebe tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate (v danom prípade žalobca) a že jeho je pohľadávka má byť zaradená do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a uspokojená z príslušnej oddelenej podstaty (§ 96 ods. 4 ZKR)
."
2)
Inak povedané, najvyšší súd ohraničil prihlasovanie pohľadávok proti podstate uplynutím lehoty na podávanie námietok podľa § 96 ods. 3 ZKR.
Pohľadávky proti podstate predstavujú náklad konkurzu, ktorý zaťažuje majetkovú podstatu úpadcu, ku ktorej tieto pohľadávky patria. Jednotlivé pohľadávky proti podstate sa uplatňujú u správcu, pričom zákonom nie je ustanovená lehota ani forma pre ich uplatnenie.
3)
Veriteľ je oprávnený požiadať správcu o vydanie potvrdenia uznávajúceho právny dôvod pohľadávky, jej výšku, ako aj poradie v zozname pohľadávok proti podstate. V prípade, ak by správca uvedenú pohľadávku neuznal, je oprávnený ju poprieť. Následne môže veriteľ podať incidenčnú žalobu voči správcovi a domáhať sa určenia právneho dôvodu, výšky alebo poradia pohľadávky proti podstate v súdnom konaní. Okrem incidenčnej žaloby môže veriteľ namietať poradie pohľadávky proti podstate aj v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).