Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marko Deák, Ph.D.

prokurátor, Okresná prokuratúra Rimavská Sobota

Počet článkov autora: 6


Niekoľko poznámok k navrhovanej úprave konania štatutárneho orgánu v novom súkromnom práve (2. časť)

Druhá časť príspevku čitateľa oboznamuje s komparatívnym aspektom analyzovanej problematiky, vrátane perspektív nového českého súkromného práva. V závere autor prezentuje pripomienky na zlepšenie navrhovaných legislatívnych riešení.

Niekoľko poznámok k navrhovanej úprave konania štatutárneho orgánu v novom súkromnom práve (1. časť)

Príspevok predstavuje úvahu nad navrhovanou právnou úpravou konania štatutárneho orgánu v zverejnených pracovných verziách rekodifikovaného súkromného práva.Prvá časť príspevku predstavuje samotnú analýzu navrhovanej právnej úpravy, vrátane metodo...

Aktuálna rozhodovacia prax v otázke zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka (pokračovanie)

Príspevok nadväzuje na predchádzajúcu časť uverejnenú v Justičnej revue 8-9/2020 a predstavuje pokračovanie v pohľade na rozhodovaciu prax v oblasti nového bankrotového práva. V závere autor prezentuje podnety na prípadnú modifikáciu súčasného mod...

Niekoľko poznámok k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Predkladaný príspevok predstavuje úvahu nad stavom právnej úpravy konkurzného práva v oblasti osobných bankrotov po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii zákonom č. 377/2016 s účinnosťou od 1. marca 2017 optikou ochrany legitímnych očakáva...

Aktuálna rozhodovacia prax v otázke zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Príspevok nadväzuje na predchádzajúcu teoretickú analýzu nového bankrotového práva pohľadom rozhodovacej praxe, uverejnenú v tomto čísle Justičnej revue pod názvom: Niekoľko poznámok k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Submitted co...

Niekoľko poznámok k postupu procesného policajta po prevzatí osoby obmedzenej na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 3 Trestného poriadku

Predkladaný príspevok predstavuje zamyslenie sa nad postupom procesného policajta po tom, ako prevezme osobu obmedzenú na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 3 Trestného poriadku. Submitted contribution presents thoughts about proceeding of proce...