Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

Počet článkov autora: 2


Nové úlohy obcí a vyšších územných celkov v kontexte ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti

Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky je už takmer desať rokov ústavná norma, podľa ktorej má štát zabezpečiť obci alebo vyššiemu územnému celku zodpovedajúce finančné prostriedky na plnenie nových úloh ustanovených zákonom pri úprave ic...

Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Súčasťou polylegálneho ústavného poriadku Slovenskej republiky je od roku 2011 aj ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný zákon upravuje, okrem iného, zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá roz...