Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Miroslava Bálintová

spoluzástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva

Počet článkov autora: 21


Dalibor MIĽAN proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 29. novembra 2022 k sťažnosti č. 50527/21 pre porušenie článku 35 Dohovoru (neprijateľnosť sťažnosti actio popularis)

TOROMAG, s. r. o. proti Slovenskej republike a 4 ďalšie sťažnosti (nezákonnosť opatrení proti šíreniu COVID-19)

rozhodnutie z 28. júna 2022 k sťažnosti č. 41217/20 pre porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (nezákonnosť opatrení proti šíreniu COVID-19)

MASLÁK proti Slovenskej republike (č. 2)

rozsudok z 31. marca 2022 k sťažnosti č. 38321/17 a 8 ďalších

Tomáš Lörinc proti Slovenskej republike a 16 ďalších sťažností

rozhodnutie z 5. apríla 2022 k sťažnosti č. 27877/21 pre porušenie článku 35 ods. 3 Dohovoru (neprijateľnosť sťažnosti z dôvodu ratione personae)

AL ALO proti Slovenskej republike

rozsudok z 10. februára 2022 k sťažnosti č. 32084/19

M. L. proti Slovenskej republike

(rozsudok zo 14. októbra 2021 k sťažnosti č. 34159/17) Čl. 8 • Rešpektovanie súkromného života • Zamietnutie žaloby proti bulvárnym novinám, ktoré uverejnili neoverené ľahkovážne tvrdenia a fotografie sťažovateľkinho syna, farára odsúdeného za sex...

BALOGH a ADAMČO proti Slovenskej republike

rozsudok z 18. novembra 2021 k sťažnostiam č. 37974/20 a 55887/20) pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka trestného konania) v prípade Balogh a Adamčo proti Slovenskej republike

Súdne precedensy - VYBRANÉ - KUC proti Slovenskej republike

rozsudok z 2. septembra 2021 k sťažnosti č. 17101/19 pre porušenie článku 5 ods. 3 Dohovoru (nedostatočné dôvody na predlžovanie väzby)