Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Erik Adamčo proti Slovenskej republike

rozsudok z 1. júna 2023 k sťažnosti č. 19990/20

Čl. 6 (trestná časť) • spravodlivé konanie • odsúdenie sťažovateľa založené vo významnej miere na usvedčujúcich dôkazoch od spolupáchateľov v rámci ich spolupráce s vyšetrovateľmi a prokurátormi výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody • samoúčelná motivácia na strane spolupáchateľov nemohla byť vylúčená • žiadna zrejmá individuálna pozornosť venovaná zo strany vnútroštátnych súdov rozsahu a charakteru získaných výhod • opretie sa o napadnuté dôkazy, založené na nedostatočnom odôvodnení a bez sprevádzajúcich primeraných záruk
V prípade Erik Adamčo proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako komora v zložení:
Marko Bošnjak, predseda,
Péter Paczolay,
Alena Poláčková,
Letif Huseynov,
Ivana Jelič,
Erik Wennerstrom,
Raffaele Sabato, sudcovia,
a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 19990/20) proti Slovenskej republike, podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") slovenským štátnym občanom, pánom Erikom Adamčom (ďalej len "sťažovateľ"), 27. apríla 2020;
rozhodnutie oznámiť sťažnosť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda");
stanoviská strán;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 9. mája 2023,
vyhlasuje nasledujúci rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň.
ÚVOD
1. Sťažnosť sa týka namietanej nespravodlivosti trestného konania, v ktorom bol sťažovateľ odsúdený za dva skutky spoluúčasti na vražde, spáchané v rámci organizovaného zločinu, a to z hľadiska úlohy, ktorú v tomto konaní zohrali dôkazy od komplicov, ktorí súhlasili so spoluprácou s vyšetrovateľmi a prokuratúrou výmenou za imunitu alebo iné výhody. V Slovenskej republike sú takíto ľudia označovaní ako spolupracujúci obvinení, spolupracujúci svedkovia alebo hovorovo "kajúcnici". Sťažnosť vyvoláva otázky podľa článku 6 Dohovoru.
SKUTKOVÝ STAV
2. Sťažovateľ sa narodil v roku 1976 a v súčasnosti je vo výkone trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Zastupoval ho pán M. Kuzma, advokát pôsobiaci v Košiciach.
3. Vládu zastupovala jej zástupkyňa, pani M. Bálintová.
4. Skutkové okolnosti prípadu možno zhrnúť takto.
I. POZADIE
5. Ako neskôr zistili súdy, v roku 1997 došlo v blízkosti horského priechodu na strednom Slovensku k usmrteniu fyzickej osoby A. Niekoľko ľudí na čele s B. sa priamo podieľalo na vražde. Súdy tiež zistili, že A. bol na stretnutie so svojimi vrahmi privezený tromi ľuďmi vrátane sťažovateľa a C.
6. V roku 1999 bola pred hotelom pri jazere na východnom Slovensku zabitá ďalšia fyzická osoba D. Sťažovateľov brat a ďalšia osoba, E., boli za túto vraždu súdení, no kvôli nedostatku dôkazov boli oslobodení. Ich oslobodzujúci rozsudok nadobudol právoplatnosť v roku 2010
7. Dňa 9. októbra 2013, po svojom zatknutí a vzatí do väzby v súvislosti s inou nesúvisiacou vraždou, sa E. priznal k vražde D. a vypovedal v tejto veci proti sťažovateľovi a jeho bratovi.
8. Dňa 11. decembra 2014 podal prokurátor návrh na obnovu konania vedúceho k oslobodeniu E. a sťažovateľovho brata.
9. Dňa 9. marca 2016 Okresný súd Košice I odmietol povoliť obnovu konania z dôvodu, že priznanie E. bolo v rozpore s dôkazmi získanými v pôvodnom procese. Medzi rozpory patrilo najmä to, že E. tvrdil, že na D. vystrelil spredu, zatiaľ čo on bol v skutočnosti strelený do chrbta. Dňa 16. mája 2016, po odvolaní prokurátora, bolo rozhodnutie súdu potvrdené.
10. Medzičasom, 13. marca 2014 sa B., ktorýsi v tom čase odpykával doživotný trest za niekoľko ďalších vrážd, priznal k tomu, že dal príkaz priviesť k nemu A. s cieľom ho zabiť. Uviedol, že A. k nemu priviedli tri osoby vrátane C. a sťažovateľa.
11. C. vypovedal 29. mája 2014 k svojej účasti a účasti sťažovateľa na privedení A. ku B.
12. Samotný sťažovateľ vo všetkých fázach, na vnútroštátnej úrovni aj pred Súdom, kategoricky popieral akúkoľvek účasť na vraždách.
II. KONANIE PROTI SŤAŽOVATEĽOVI
A. Obvinenie a prvostupňové konanie
13. V dňoch 20. a 24. júna 2014 bol sťažovateľ obvinený z dvoch skutkov spoluúčasti na vražde z dôvodu podozrenia z účasti na vraždách A. a D. Obvinenia sa zakladali, inter alia, na výpovediach B., C. a E. Dňa 21. apríla 2015 bola vo veci podaná obžaloba.
 
14. Okresný súd vec prejednával v čase medzi 26. aprílom 2015 a 2. marcom 2017, pričom vykonal dokazovanie ústnymi výsluchmi B., C. a E. (ktorým boli kladené otázky a boli podrobení krížovému výsluchu) a množstvom svedkov, ako aj ďalšími druhmi dôkazov. Tie zahŕňali znalecké dôkazy týkajúce sa najmä príčiny a mechanizmu smrti A. a D. a psychologických profilov obvinených.
 
15. V rámci svojej obhajoby sťažovateľ napadol podľa neho rozpory vo výpovediach B., C. a E.
Predovšetkým trval na tom, že B. a C. vypovedali rozporne ohľadom počtu a identity osôb podieľajúcich sa na vražde A., a že bolo preukázané, že štyri z týchto osôb, ktoré označili ako účastníkov, mali na čas vraždy alibi. Ďalej, že B. a C. si vo výpovediach vzájomne odporovali ohľadom motívu na vraždu A., a že žiadny z alternatívnych motívov, uvádzaných prokurátorom, nemal nič spoločné so sťažovateľom. Keďže on sám bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody deň pred zmiznutím A., nemal s ním predtým žiadne problémy a nemohol byť účastný žiadnych plánov na to, ako mu ublížiť. Okrem toho, výpoveď B. ohľadom času vraždy A. sa odlišovala od času určeného znalcami o prinajmenšom jeden deň (pozri ďalej odsek 19).
Pokiaľ ide o vraždu D., z ktorej sťažovateľa obviňoval E., výpoveď naposledy spomenutého, že strelil D. spredu, bola v rozpore so závermi znalcov, že D. bol strelený do chrbta. Navyše, výpoveď E. o účasti alebo neúčasti ďalších osôb na mieste činu, o jeho únikovej ceste a jeho tvrdenie, že sťažovateľ krátko pred vraždou telefonoval svojmu bratovi, boli v rozpore s ďalšími dôkazmi. E. bol právoplatným rozsudkom predtým oslobodený a obnova tohto konania nebola povolená (pozri skôr uvedené odseky 6 a 9).
16. Dňa 2. marca 2017 Okresný súd Žilina uznal sťažovateľa vinným a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní 25 rokov. Zistil, že sa podieľal na násilnom privedení A. ku B., pričom vedel, že A. bude usmrtený, že spoločne so svojím bratom najal E., aby zabil D., a že pomáhal E. pri vykonaní vraždy.
17. Odsúdenie bolo založené hlavne na výpovediach priamych účastníkov vrážd, konkrétne B., C. a E., ako aj na výpovediach iných svedkov, ktorí o vraždách vedeli od páchateľov.
18. Predovšetkým, pokiaľ ide o vraždu A., sťažovateľ bol usvedčovaný zo strany C., ktorý vypovedal, že keď bol A. privedený k B., sťažovateľ vedel, že A. sa nevráti živý. Muselo mu to byť jasné z toho, že A. bol privezený v aute, ktoré nepatrilo jemu, a že jeho vlastné auto bolo odvezené s cieľom zaparkovať ho na náhodnom mieste, čo bol bežný spôsob zahladzovania vraždy majiteľa auta. Navyše, B. tiež potvrdil, že sťažovateľ bol medzi osobami, ktoré k nemu priviedli A., a že počul, že vzťah medzi nimi dvoma sa zhoršil a že sťažovateľ mal záujem na tom, aby bol A. usmrtený.
19. V úmrtnom liste bolo potvrdené, že A. zomrel 11. júla 1997 a dvaja znalci zistili, že zomrel v noci z 10. na 11. júla 1997. Aj keď je pravda, že B. vypovedal, že A. bol určite zastrelený krátko po tom, ako bol privedený k nemu v noci z 9. na 10. júla 1997, na pojednávaní jedna znalkyňa pripustila, že hoci jej sa to nestalo, chybu v určení času nemožno nikdy úplne vylúčiť.
20. Čo sa týka vraždy D., sťažovateľ bol priamo usvedčovaný zo strany E., ktorý sa priznal, že bol najatý na vraždu D. sťažovateľom a jeho bratom, a že ho zabil s pomocou sťažovateľa.
21. Pokiaľ išlo o to, že E. tvrdil, že na D. vystrelil spredu, hoci strelné poranenie svedčilo o tom, že bol strelený do chrbta, súd zastával názor, že D. sa mohol v okamihu výstrelu otočiť, čo si E. nemusel všimnúť. Akékoľvek rozpory týkajúce sa miesta činu, ako boli tie týkajúce sa pozície auta, vedľa ktorého bol D. zabitý, pozície E. a prítomnosti alebo neprítomnosti iných osôb, neboli podstatnými skutkovými okolnosťami a bolo potrebné ich posudzovať vo svetle dlhého času, ktorý uplynul od vraždy, tmy, za ktorej k nej došlo a stresu, ktorému bol v dôsledku nej vystavený E.
Aj keď dostupné záznamy telekomunikačnej prevádzky nepotvrdzovali tvrdenie E., že sťažovateľ krátko pred vraždou telefonoval svojmu bratovi, nebol dôkaz o tom, že sťažovateľ a jeho brat nepoužívali iné telefónne stanice evidované na mená iných osôb, čo bolo v ich prostredí bežnou praxou.
Aj keď je pravda, že E. bol v rámci trestného k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).