Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Viera NEVEDELOVÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 28. novembra 2023 k sťažnosti 978/22 pre porušenie článku 6 a článku 8 Dohovoru (neúspech sudkyne vo výberovom konaní na novovytvorený súd)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 28. novembra 2023 ako výbor v zložení:

Krzysztof Wojtyczek, predseda,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníčky sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 978/22) proti Slovenskej republike, podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) 23. decembra 2021 slovenskou štátnou občiankou, pani Vierou Nevedelovou, ktorá sa narodila v roku 1963 a žije v Šenkviciach (ďalej len „sťažovateľka“), a ktorú zastupoval pán R. Procházka, advokát vykonávajúci prax v Bratislave;

po prerokovaní na neverejnom zasadnutí rozhodol takto:

PREDMET PRÍPADU
1. Sťažnosť sa týka neúspechu sťažovateľky, kariérnej sudkyne, pri jej kandidatúre na funkciu sudkyne novozriadeného súdu v kontexte reformy organizácie súdnictva v Slovenskej republike.
 
2. Sťažovateľka je sudkyňou od roku 1994. V relevantnom čase bola členkou správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd") a predsedníčkou jedného z jeho senátov.
 
3. Súborom legislatívnych opatrení, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2021, bolo ustanovené, že sa zriaďuje Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší správny súd") a že od 1. augusta 2021 začne svoju činnosť v oblastiach jurisdikcie, ktoré mu boli zverené. Hoci tieto v podstate pozostávali z jurisdikcie, ktorú dovtedy vykonávalo správne kolégium najvyššieho súdu, jeho sudcovia neboli priamo preradení na najvyšší správny súd a museli sa uchádzať o to, aby sa stali sudcami tohto súdu, tak ako každý iný kandidát.
 
4. Prihlášky na funkcie sudcov najvyššieho správneho súdu mala preskúmať a kandidátov vypočuť Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len "súdna rada"), najvyšší orgán súdnictva v krajine. Kandidáti, ktorí úspešne prešli touto fázou procesu, mali byť následne posúdení na účely vymenovania prezidentkou Slovenskej republiky.
 
5. Sťažovateľka sa prihlásila a spolu s ďalšími kandidátmi bola vypočutá súdnou radou medzi 7. a 14. aprílom 2021. Vypočutie bolo verejné, vysielané online a bol vyhotovený jeho doslovný prepis.
 
6. Nepodpísan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).