Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

M. B. a ďalší proti Slovenskej republike (č. 2)

rozsudok zo 7. februára 2023 k sťažnosti č. 63962/19

Čl. 3 (hmotnoprávna a procesná časť) • Neľudské a ponižujúce zaobchádzanie so sťažovateľmi, maloletými rómskeho etnického pôvodu, zo strany policajtov na policajnej stanici • Neúčinné vyšetrovanie
Čl. 14 (+ čl. 3) • Diskriminácia • Nedostatočné dôkazy o tom, že zlé zaobchádzanie so sťažovateľmi bolo rasovo motivované • Zlyhanie štátnych orgánov pri vyšetrovaní možných rasových pohnútok

V prípade M. B. a ďalší proti Slovenskej republike (č. 2),

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako komora v zložení:
Marko Bošnjak, predseda,
Péter Paczolay,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Ivana Jelic,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato
,sudcovia
,
a Renata Degener,
tajomníčka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 63962/19) proti Slovenskej republike, podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") šiestimi slovenskými štátnymi občanmi, M. B., O. H., I. K., O. Ž., T. Ž. a K. Z. (ďalej len "sťažovatelia"), 6. decembra 2019;
rozhodnutie oznámiť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") námietky podľa článkov 3, 13 a 14 Dohovoru, týkajúce sa údajného (i) zlého zaobchádzania, (ii) nedostatku náležitého vyšetrovania vo vzťahu k tomuto zlému zaobchádzaniu, (iii) diskriminácie a (iv) nedostatku účinného prostriedku nápravy, a vyhlásiť zvyšok sťažnosti za neprijateľný;
rozhodnutie nezverejniť mená sťažovateľov;
stanoviská predložené vládou a stanoviská k nim predložené sťažovateľmi;
vyjadrenia predložené Európskym centrom pre práva Rómov (ďalej len "ERRC") a Fórom pre ľudské práva, z. s., ktorým predseda sekcie povolil intervenovať vo veci;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 24. januára 2023,
vyhlasuje nasledujúci rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
ÚVOD
1. Táto sťažnosť vznikla na podklade incidentu, ku ktorému malo dôjsť na policajnej stanici. Tomuto incidentu predchádzalo zadržanie troch sťažovateľov a ich vzatie na policajnú stanicu policajným vozidlom. Údajné zlé zaobchádzanie počas ich prevozu bolo predmetom samostatného rozsudku Súdu v prípade
M. B. a ďalší proti Slovenskej republike
(č. 45322/17, 1. apríl 2021).
SKUTKOVÝ STAV
2. Sťažovatelia sa narodili v rokoch 1992, 1993, 1995, 1997, 1993 a 1998 a žijú v Košiciach. Pred Súdom ich zastupovala pani V. Durbáková, advokátka pôsobiaca v Košiciach.
3. Vládu zastupovala jej zástupkyňa, pani M. Bálintová.
4. Skutkové okolnosti prípadu možno zhrnúť takto.
I. NAPADNUTIE A ZADRŽANIE
5. Dňa 21. marca 2009 bola v Košiciach v blízkosti sídliska obývaného prevažne Rómami skupinou šiestich útočníkov napadnutá a okradnutá 66-ročná žena. Sťažovatelia M. B., O. H. a T. Ž. boli neskôr uznaní za vinných z tohto útoku, no zvyšní sťažovatelia nemohli byť postavení pred súd, pretože pre svoj nízky vek neboli trestne zodpovední.
6. Po ich zadržaní boli sťažovatelia vzatí na policajnú stanicu.
II. UDALOSTI NA POLICAJNEJ STANICI
7. Po príchode na policajnú stanicu bola skontrolovaná totožnosť sťažovateľov, boli prehľadaní a boli zaznamenané ich výpovede. Následne boli odovzdaní vyšetrovateľovi a nakoniec v ten istý deň boli prepustení (21. marca 2009).
8. Sťažovatelia tvrdili - a toto tvrdenie vláda spochybnila - že keď boli na policajnej stanici, (i) boli hodení na zem pred štekajúce psy, ktoré nemali náhubky, (ii) sťažovatelia M. B., O. Ž. a T. Ž. boli pohryzení psami, a (iii) sťažovatelia boli policajtmi bití, kopaní a inak fyzicky a slovne týraní, vrátane komentárov týkajúcich sa, okrem iného, ich rómskej etnickej príslušnosti.
9. Médiám boli následne doručené digitálne zvukovo-obrazové súbory (ďalej len "zvukovo-obrazový materiál"), ktoré mali údajne zachytávať zaobchádzanie, ktorému boli sťažovatelia podrobení na policajnej stanici 21. marca 2009. Znalec neskôr zistil, že zvukovo-obrazový materiál bol nahratý na mobilný telefón s fotoaparátom. Dňa 7. apríla 2009 bola časť z tohto materiálu zverejnená.
10. Zvukovo-obrazový materiál ako taký nebol Súdu predložený. Popis jeho obsahu však v nasledujúcom konaní obsahoval aj toto:
- "... je vidno a počuť, ako policajt s čiapkou na hlave a slnečnými okuliarmi v ruke stojí pred šiestimi rómskymi chlapcami, ktorí stoja pred kávomatom a dáva im pokyny na fackovanie, následné pobozkanie ... Popred chlapcov, ktorí si dávajú navzájom facky, prechádza osoba, počuť smiech a ďalšie hlasy s pokynmi na fackovanie pre chlapcov. Jeden z policajtov to natáča na mobilný telefón, druhý policajt telefonuje pri kávomate ...
- ... je ... vidno, ako štyria rómski chlapci ... jeden chlapec sa skrýva za stolom a jeden chlapec sedí pri stole na zemi, drží si nohu v oblasti predkolenia a plače. Vidno dvoch psov bez náhubkov, z ktorých hnedého drží na vodítku policajt bez čiapky so slnečnými okuliarmi na očiach a čierneho psa, ktorého vidno a počuť štekať, drží na vodítku druhý policajt. Jeden policajt natáča na mobilný telefón. Počuť plač, smiech aj ženský hlas. Tiež je počuť mužské hlasy a vyjadrenia "Buď ticho, neplač už, no vidíš", "Banda cigánska [nadávka]"
- ... je ... vidno ako v suteréne budovy je po rohoch a stranách rozmiestnených šesť rómskych chlapcov, ktorí sú vyzlečení do naha, vytriasajú si veci, pričom ich usmerňuje hlasom a ukazovaním prstom ruky policajt ... a odpočítava 10, 9, 8, 7 ... 3. Po čísle 8 počuť vyjadrenie v zmysle: "[Meno] choď pre psa".
- ... je ... vidno, ako policajt ... stojí pred šiestimi rómskymi chlapcami a dáva im pokyny na fackovanie a počuť ako im prikazuje "Kto si dá silnejšiu ... ten nebude pokusaný od psa", "Raz, dva tri", "Ty mu vráť", "Iď [meno] pre psa"."
III. VYŠETROVANIE A ĎALŠIE OPATRENIA A SÚDNY PROCES
11. Dňa 7. apríla 2009 bolo sedem policajtov, spojených s uvedenými udalosťami, prepustených z dôvodu zvlášť hrubého porušenia služobnej prísahy a služobnej povinnosti. Toto rozhodnutie neskôr správne súdy zrušili, pretože nebolo preukázané žiadne nezákonné konanie zo strany týchto konkrétnych policajtov.
12. V rovnaký deň, teda 7. apríla 2009, bolo v súvislosti s týmito udalosťami začaté trestné stíhanie proti jednému alebo viacerým neznámym policajtom na základe podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a vydierania spáchaných z "osobitného motívu", ktorým mala byť etnická nenávisť.
13. V období od 14. apríla do 17. augusta 2009 boli za predmetné trestné činy vznesené obvinenia desiatim policajtom. Dňa 13. mája 2010 na nich bola podaná obžaloba na Okresný súd Košice II.
14. V nasledujúcom konaní sťažovatelia vystupovali ako poškodení uplatňujúci si nárok na náhradu škody.
15. Dňa 8. októbra 2010 sa na okresnom súde konalo verejné zasadnutie na účel predbežného prejednania obžaloby a v období od 5. novembra 2010 do 20. septembra 2013 sa vo veci konalo na hlavnom pojednávaní.
16. V období od 29. januára 2014 do 27. februára 2015 bolo potrebné vec znovu prejednať na hlavnom pojednávaní z dôvodu, že prísediaci v senáte nemohol viac zasadať zo zdravotných dôvodov.
17. Dňa 27. februára 2015 okresný súd obvinených oslobodil po tom, ako odmietol pripustiť ako dôkaz zvukovo-obrazový materiál. Pritom poukázal na nejasnosti o jeho pôvode a konštatoval, že je pravdepodobné, že s ním bolo manipulované, a preto ho nemožno použiť na zistenie skutkového stavu. Okresný súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že nebolo preukázané, že došlo ku konaniu, ktoré bolo dotknutým policajtom kladené za vinu. Sťažovateľov ďalej odkázal s ich nárokmi na náhradu škody na konanie pred občianskoprávnymi súdmi.
18. Dňa 18. apríla 2016, po odvolaní prokurátora, Krajský súd v Košiciach zrušil oslobodzujúci rozsudok a vrátil vec okresnému súdu, keď zistil viaceré vady pri jeho prijímaní a pri hodnotení dôkazov. Tieto zahŕňali v prvom rade spôsob, akým okresný súd pristupoval k zvukovo-obrazovému materiálu. Ak mal prvostupňový súd pochybnosti o jeho celistvosti, mal túto otázku dať preskúmať znalcovi.
19. V období od 25. januára do 17. mája 2017 okresný súd vec opätovne prejednal. V naposledy spomenutý deň znovu oslobodil obvinených. Urobil tak bez toho, aby vykonal dokazovanie zvukovo-obrazovým materiálom, v podstate z tých istých dôvodov, o ktoré sa opieral v rozsudku z 27. februára 2015. Vzhľadom na všetky okolnosti nebolo možné tento materiál považovať za získaný zákonným spôsobom. Preto nebolo namieste, aby jeho pravdivosť preskúmal znalec. Rovnako ako predtým boli sťažovatelia s ich nárokmi na náhradu škody odkázaní na občianskoprávne súdy.
20. Dňa 4. mája 2018, na základe odvolania prokurátora, krajský súd opäť zrušil oslobodzujúci rozsudok, podotknúc, že prvostupňový súd v rozpore s jeho predchádzajúcimi pokynmi nepripustil zvukovo-obrazový materiál ako dôkaz.
21. V treťom kole konania okresný súd 4. decembra 2019 opätovne oslobodil obvinených a sťažovateľov s nárokom na náhradu škody odkázal na občianskoprávne súdy. Následné odvolanie prokurátora bolo 11. decembra 2020 zamietnuté a výsledok konania sa tak stal právoplatným. Odôvodnenia súdov možno zhrnúť takto.
22. V deň incidentu na policajnej stanici boli obvinení policajti v službe a boli prítomní na policajnej stanici. Policajná stanica prechádzala rekonštrukciou, v dôsledku čoho tam boli sťažovatelia ponechaní v rôznych spoločných priestoroch v rámci stanice. Všetci sťažovatelia boli v tom čase maloletí.
23. Boli vykonané a preskúmané všetky dôkazy, ktoré boli dostupné a potrebné na posúdenie prípadu. Jadro usvedčujúcich dôkazov pochádzalo od sťažovateľov. Tieto dôkazy si však navzájom odporovali, pretože sťažovatelia si protirečili vo svojich výpovediach navzájom a rozpory sa vyskytovali aj vo výpovediach jednotlivých sťažovateľov v konaní pred súdom a vo výpovediach urobených v prípravnom konaní.
24. Na policajnej stanici sa sťažovatelia dostali do kontaktu s tridsiatimi dvomi osobami vrátane obvinených policajtov. Podľa ich svedeckých výpovedí však žiadna z týchto osôb nespozorovala na sťažovateľoch žiadne známky zranení, ani nič neobvyklé. Dokonca ani rodičia sťažovateľov si v skutočnosti nevšimli žiadne zranenia.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).