Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Neodkladné opatrenie


Neodkladné opatrenie v kontexte porušenia predkupného práva

 Inštitút neodkladného opatrenia má nezastupiteľné miesto v Civilnom sporovom poriadku, pričom práve na základe vydaného neodkladného opatrenia možno dosiahnuť, aby porušené právo podielového spoluvlastníka mohlo byť v súdnom konaní úspešne uplatn...

(Ne)prípustnosť vydania platobného rozkazu, rozsudku pre zmeškanie žalovaného a neodkladného opatrenia

Príspevok sa zameriava na aplikačnú prax, v rámci ktorej niektoré súdy rozhodujú platobnými rozkazmi, rozsudkami pre zmeškanie žalovaného či neodkladnými opatreniami v situáciách, v ktorých rozhodovanie takouto formou, podľa nášho názoru, nie je p...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 157/2017 z 11.10.2017 (R 21/2018) (prípustnosť dovolania a neodkladné opatrenia)

Dovolanie nie je podľa § 420 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Civilný sporový poriadok" alebo "CSP") prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd potvrdil uznesenie súdu ...

Nakladanie s nehnuteľnosťou a neodkladné opatrenie súdu

Jedným z oprávnení vlastníka veci je jeho právo s vecou nakladať. Toto oprávnenie vlastníka veci však môže byť obmedzené, a to napríklad predbežným opatrením, resp. neodkladným opatrením, ktorým súd nariadil zákaz nakladať s vecou. V aplikačnej pr...

Hľadiská podstatné pre usporiadanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi po rozchode (rozvode) rodičov z pohľadu súdnej praxe

Rodina je základnou bunkou spoločnosti, v rámci ktorej dochádza k uspokojovaniu a napĺňaniu základných osobných potrieb jej členov (rodičov aj detí). Vzťah medzi rodičmi a deťmi je zá­kladným rodinnoprávnym vzťahom, ktorý je riadený všeobecnými pr...

Vplyv zániku strany (účastníka konania) na rozhodnutie o neodkladnom a zabezpečovacom opatrení alebo majú tieto opatrenia osobný charakter?

Autori sa v článku zaoberajú osobitným aspektom inštitútu neodkladných a zabezpečovacích opatrení, ktorým je podľa nich ich osobný charakter. Hoci sa tento znak v právnej teórii a praxi v súvislosti s predbežnými opatreniami podľa predchádzajúcej ...