Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

(Ne)prípustnosť vydania platobného rozkazu, rozsudku pre zmeškanie žalovaného a neodkladného opatrenia

Príspevok sa zameriava na aplikačnú prax, v rámci ktorej niektoré súdy rozhodujú platobnými rozkazmi, rozsudkami pre zmeškanie žalovaného či neodkladnými opatreniami v situáciách, v ktorých rozhodovanie takouto formou, podľa nášho názoru, nie je prípustné. Ide najmä o prípady rozhodovania sporných nárokov, ako napríklad náhrada za nemajetkovú ujmu či primerané finančné zadosťučinenie. Takéto nároky z povahy veci nie sú nesporné a sudca o nich nemôže rozhodnúť od stola bez nariadenia pojednávania platobným rozkazom, rozsudkom pre zmeškanie žalovaného alebo neodkladným opatrením.

1. Úvod
Nie je tajomstvom, že súdne konania v Slovenskej republike zväčša trvajú dlhšie, ako by mali. Nečinnosť súdov, resp. sudcov prinútila zákonodarcu klásť väčší dôraz na právnu úpravu smerujúcu k rýchlemu rozhodnutiu vo veci. Rýchlosť rozhodnutia je legitímnym očakávaním subjektov práva, ktoré sa chcú dovolať svojich práv v čo najkratšej dobe.
Ústavnoprávne zakotvenie práva na súdnu ochranu na nezávislom a nestrannom súde upravené čl. 46 Ústavy SR dopĺňa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého sa má vec vždy prejednať bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd považuje za účel prerokovania veci bez zbytočných prieťahov "odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia (...). Samotným prerokovaním veci (...) sa právna neistota osoby neodstráni. Až právoplatným rozhodnutím sa vytvára právna istota."
1)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).