Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vydržanie nehnuteľnosti nadobudnutej na základe ústnej kúpnej zmluvy

Autor sa v príspevku venuje otázke, či možno vydržať vlastníctvo nehnuteľnosti, ktorú držiteľ nadobudol na základe ústnej kúpnej zmluvy. Ide o otázku, ktorá sa v judikatúre najvyššieho súdu a ústavného súdu rozhoduje rozdielne. Autor v príspevku postupne analyzuje pojem "dobromyseľnosť", dôvody znovuzavedenia inštitútu vydržania do Občianskeho zákonníka v roku 1982, ďalej dôvody, pre ktoré nebola do nášho právneho poriadku prevzatá požiadavka platného právneho titulu ako podmienky vydržania, a napokon aj argumenty, ktorými najvyšší súd odôvodňuje záver, že vydržanie v takýchto prípadoch možné nie je. Na základe analýzy uvedených skutočností autor dospieva k opačnému názoru, teda že vydržanie v takýchto prípadoch nie je a priori vylúčené.

Úvod
Podnetom na napísanie tohto príspevku je otázka, ktorú aktuálne rieši veľký senát občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu a ktorá by sa dala zhrnúť zhruba takto: Môžu byť splnené podmienky vydržania ustanovené v § 134 ods. 1 v spojení s § 130 ods. 1 OZ aj vtedy, ak držiteľ nadobudol držbu iba na základe ústnej kúpnej zmluvy, hoci podľa zákona účinného v čase jej uzavretia pod sankciou neplatnosti musela mať takáto zmluva písomnú formu a musela byť registrovaná štátnym notárstvom?
Nejde pritom o otázku našej súdnej praxi či právnej ­náuke neznámu. Opakovane sa totiž rieši nielen na stránkach právnickej spisby,
1)
ale v rozhodovacej činnosti tak najvyššieho, ako aj ústavného súdu. Otázka to nie je pritom jednoduchá. Najlepšie o tom svedčí fakt, že sa názory našich dvoch najvyšších súdnych autorít líšia. Kým najvyšší súd v poslednom období zastáva názor, že vydržanie v načrtnutých okolnostiach možné nie je,
2)
ústavný súd zastáva presný opak, keď možnosť vydržania nehnuteľnosti nadobudnutej len na základe ústnej prevodnej zmluvy
a ­priori
nevylučuje.
3)
Rozhodnutie veľkého senátu preto môže vniesť do právneho styku potrebnú dávku istoty.
1. Pojem "dobromyseľnosť"
Naše úvahy začnime konštatovaním, že odpoveď na načrtnutú otázku závisí, aspoň podľa nášho názoru, od obsahu pojmu "dobromyseľnosť" v zmysle § 130 ods. 1 OZ, podľa ktorého
"[a]k je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená."
Právne predpisy výraz "dobromyseľný" nevymedzujú. Východiskom ďalších úvah preto musí byť jeho význam v bežnej reči. V
Slovníku slovenského jazyka
sa tomuto výrazu prisudzuje význam "dobrosrdečný, dobrácky". Synonymom tohto výrazu sú, okrem iného, výrazy "statočný, poctivý, čestný"; opakom je zas výraz "zlomyseľný" vo význame osoby, ktorá si "želá, robí niekomu zle". V uvedenom význame je preto dobromyseľným ten, kto je poctivý, čestný, kto svojím správaním nerobí nikomu zle.
V § 130 ods. 1 OZ sa má dobromyseľnosť držiteľa vzťahovať na to, "že mu vec alebo právo patrí". Ak do tejto formulácie dosadíme uvedený význam pojmu "dobromyseľnosť", môžeme dospieť k záveru, že držiteľ je dobromyseľný o tom, že mu vec patrí, vtedy, keď je poctivý, čestný o tom, že svojou držbou vykonáva vlastné právo, a teda že svojou držbou nerobí inému zle, že nezasahuje do práva iného, že nekoná bezprávne.
V zmysle § 130 ods. 1 OZ dobromyseľnosť držiteľa musí byť opodstatnená všetkými okolnosťami prípadu (arg. zo slov "so zreteľom na všetky okolnosti"). Okolnosti prípadu musia teda opodstatňovať a ospravedlňovať presvedčenie držiteľa, že jeho držba je po práve, že ňou nezasahuje do práva iného.
Crux interpretationis
spočíva v tom, či skutočnosť, že si právny poriadok vyžadoval písomnú formu kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti a jej registráciu štátnym notárstvom, je "okolnosťou", ktorá vylučuje dobromyseľnosť v uvedenom zmysle. Domnievame sa, že to tak nie je.
Ak sa totiž držiteľ chopil držby na základe konsenzu s vlastníkom, ktorému navyše za to zaplatil kúpnu cenu, len to, že kúpna zmluva k nehnuteľnosti musela mať písomnú formu a musela byť registrovaná štátnym notárstvom, podľa nášho názoru, nerobí držiteľa nečestným, nepoctivým. Ak vlastník odovzdal držiteľovi držbu nehnuteľnosti s voľou previesť naňho aj vlastníctvo a držiteľ držbu prijal a s cieľom získať vlastníctvo zaplatil vlastníkovi kúpnu cenu, len ťažko možno, podľa nášho názoru, tvrdiť, že jeho následná držba je držbou, ktorá nie je po práve, ktorá je bezprávna v tom zmysle, že zasahuje do práva iného.
Usudzujeme preto, že pojem "dobromyseľnosť" treba vnímať relatívne, nie absolútne. Pri vydržaní nejde o to, či je držiteľ dobromyseľný s ohľadom na právny poriadok ako taký, ale či ho môžeme považovať za obmyseľného (nedobromyseľného) vo vzťahu k vlastníkovi, ktorý má stratiť svoje vlastníctvo, teda či na jeho správaní k vlastníkovi je niečo odsúdeniahodného, čo spôsobuje, že spoločnosť nechce poskytnúť ochranu jeho dlhodobej a vlastníkom nerušenej držbe. Z tohto hľadiska držiteľ, ktorý drží vec na základe ústnej zmluvy a ktorý držbu nadobudol z vôle vlastníka odovzdať mu nielen držbu, ale aj vlastníctvo, spĺňa podstatu dobromyseľnosti, a tým aj oprávnenosti držby v zmysle § 130 ods. 1 OZ. Naopak, bol by to práve vlastník, kto by postupoval nečestne, ak by napriek uplynutiu dostatočne dlhého obdobia, ktoré mal na zvrátenie vydržania, požadoval vypratanie nehnuteľnosti, ktorej držbu sám previedol na držiteľa s cieľom urobiť ho vlastníkom. Opačný výklad by, podľa nášho názoru, odporoval pocitu spravodlivosti i dobrým mravom.
Dobromyseľným držiteľom je preto, podľa nášho názoru, ten držiteľ, ktorý je dobromyseľný ohľadom titulu nadobudnutia, teda kto je dobromyseľný, že mu vec patrí po práve, nie bezprávne.
4)
S cieľom objasniť dobromyseľnosť čo najskôr po opätovnom zavedení inštitútu vydržania do nášho právneho poriadku (novelou Občianskeho zákonníka - zákonom č. 131/1982 Zb.), podporila rovnaký názor ako náš aj judikatúra, podľa ktorej dobromyseľnosť
"je přesvědčení nabyvatele, že ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).