Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Očakávané porušenie zmluvy cestovnou kanceláriou ako dôvod odstúpenia od zmluvy o zájazde cestujúcim pred začatím zájazdu v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ

Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. Ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta, cestujúci nie je povinný zaplatiť odstupné a má nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil. Rozhodovacia prax Súdneho dvora EÚ poskytuje výklad, ako posudzovať predpoklady výkonu tohto práva cestujúceho, ak nastanú okolnosti, ktoré svedčia očakávanému nesplneniu zmluvy o zájazde cestovnou kanceláriou.
Úvod
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách (ďalej aj "smernica o balíkoch služieb") sa mala do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov transponovať do 1. januára 2018 a jej uplatňovanie bolo naplánované od 1. júla 2018. Smernica o balíkoch služieb bola v Slovenskej republike transponovaná zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (ďalej aj "zákon o zájazdoch"), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019.
Napriek relatívne krátkej dobe jej uplatňovania boli ustanovenia smernice o balíkoch služieb často predmetom výkladu Súdneho dvora EÚ v rámci jeho rozhodovacej činnosti. Predchodca smernice o balíkoch služieb, smernica 90/314/EHS, sa za celé obdobie takmer 30 rokov účinnosti takej pozornosti nikdy netešila, bola skôr na okraji záujmu v porovnaní so spotrebiteľskou kúpou tovaru alebo spo­trebiteľskými úvermi, už ani nehovoriac o horizontálnych smerniciach, ktoré upravujú neprijateľné podmienky alebo nekalé obchodné praktiky.
Za nebývalý rozmach rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ vo vzťahu k smernici o balíkoch služieb vďačíme výnimočným okolnostiam, najmä pandémii COVID-19. Spolu s krachom cestovnej kancelárie Cook
1)
tieto okolnosti významne otestovali efektívnosť smernice o balíkoch služieb ohľadom súladu splnenia zmluvy o zájazde, ukončenia zmluvného vzťahu, vysporiadania zmluvných nárokov a tiež ochrany cestujúcich pred insolvenciou organizátora zájazdu.
2)
Tieto externé činitele v spojení s rozmachom digitálneho trhu a platformovej ekonomiky patria medzi podstatné faktory, ktoré sa zohľadňujú pri prebiehajúcich prácach na revízii smernice o balíkoch služieb.
3)
V príspevku poukážeme na závery niektorých rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo vzťahu k nesplneniu zmluvy o zájazde a ukončeniu zmluvného vzťahu. Zmluva o zájazde (v smernici o balíkoch služieb označovaná ako "zmluva o balíku služieb cestovného ruchu") je ukážkou snahy európskeho zákonodarcu o komplexné spracovanie zmluvných nárokov pri zmluve o poskytovaní služieb a môže byť vzorom, ako postupovať vo vzájomnej súčinnosti zmluvných strán pri odstraňovaní vád plnenia. Na rozdiel od kúpy tovaru, kde prevažne vecná povaha plnenia umožňuje lepšiu orientáciu vo vychodených cestách nápravy nesplnenia, povaha zmluvy o zájazde vytvára otázky a žiada odpovede, ktoré môžu byť ukazovateľom pre štandardy súladu plnenia zmlúv na poskytovanie služieb.
Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. Toto právo patrí cestujúcemu podľa čl. 12 smernice o balíkoch služieb vždy a nie je potrebné, aby cestujúci preukazoval, aké dôvody ho k tomu viedli. Obvykle bude toto právo cestujúceho vyvážené povinnosťou zaplatiť cestovnej kancelárii (v smernici o balíkoch služieb sa označuje ako "organizátor") primerané a odôvodnené stornovacie poplatky, ktoré majú zodpovedať cene balíka služieb zníženej o úspory nákladov a príjmy z náhradného poskytnutia cestovných služieb.
4)
Ak však v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta, tak v tomto prípade pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil. Pojem "neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti" je definovaný v čl. 3 bod 12 smernice o balíkoch služieb ako
"situácie, ktoré zmluvná strana, ktorá sa na takéto situácie odvoláva, nemôže ovplyvniť, a ktorých dôsledkom nemôže zabrániť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia"
. Odôvodnenie 31 smernice o balíkoch služieb spresňuje rozsah tohto pojmu, pričom sa v ňom uvádza, že
"tie môžu zahŕňať napríklad vojnu, iné vážne bezpečnostné problémy, akými sú terorizmus, významné riziká pre ľudské zdravie, ako sú napríklad prepuknutie vážnej choroby v cestovnej destinácii, prírodné katastrofy, ako napríklad záplavy alebo zemetrasenia, alebo poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú bezpečne cestovať do destinácie tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o balíku cestovných služieb"
. Právo cestujúceho na odstúpenie od zmluvy o zájazde pred jeho začatím upravuje § 21 zákona o zájazdoch.
Ak tieto okolnosti nastanú, rovnako aj organizátor
"môže ukončiť zmluvu o balíku cestovných služieb a je povinný v plnej miere refundovať cestujúcemu všetky platby za balík služieb, ale nenesie zodpovednosť za dodatočnú náhradu"
(čl. 12 bod 3 smernice o balíkoch služieb a § 21 ods. 3 zákona o zájazdoch).
Nedávna rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ poskytuje veľmi efektívne návody, ako sa pohybovať na časovej úsečke (od uzavretia zmluvy po okamih začatia zájazdu) a do ktorého jej bodu umiestniť vznik práva na odstúpenie od zmluvy a výskyt mimoriadnych a neodvrátiteľných skutočností, ako určiť rozhodné okamihy a ako posudzovať rozhodné okolnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy z dôvodu mimoriadnych a neodvrátiteľných okolností vzniká pred začatím zájazdu a ako pri väčšine prípadov ukončenia zmluvného vzťahu pre očakávané nesplnenie sa pohybujeme v medziach pravdepodobnosti a nie istoty. O to dôležitejšie sú výkladové usmernenia k ustáleniu miery pravdepodobnosti.
Rozhodný deň pre posudzovanie prognózy výskytu mimoriadnych a neodvrátiteľných okolností
V konaní pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré skončilo rozsudkom z 29. februára 2024 vo veci C-584/22,
QM proti Kiwi Tours GmbH
, súd riešil otázku, či sa má čl. 12 ods. 2 smernice o balíkoch služieb vykladať v tom zmysle, že na účely určenia, či nastali
"neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie balíka služieb alebo ktoré významne ovplyvnia prepravu cestujúcich do destinácie"
v zmysle tohto ustanovenia, treba zohľadniť len situáciu, ktorá existovala v deň, kedy cestujúci ukončil zmluvný vzťah odstúpením, alebo aj neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré nastali po tomto dni, ale pred začiatkom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).