Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mediácia ako súčasť sociálnej práce

Sociálna práca po roku 1989 začala prechádzať výraznými zmenami. V systéme sociálnej politiky je základným kameňom fungovania sociálneho štátu. V mnohých humanitných odvetviach je nevyhnutná flexibilita prepojenia teórie do praxe a praxe do teórie

V sociálnej práci považujeme za dôležité neustály rozvoj a inováciu techník a metód sociálnej práce s klientom.1) Jej neoddeliteľnou súčasťou je tiež schopnosť práce s klientom na rôznych odborných úrovniach ambulantnej, terénnej a pobytovej formy sociálnej práce, ktorú poskytujú štátne i neštátne subjekty, a rovnako aj prispôsobenie svojich vedomostí, schopností a kompetencií vybranej forme výkonu práce. Článok poukazuje na prepojenie využitia odborných techník a metód mediačnej praxe v sociálnej práci na rôznych úrovniach práce s klientom, skupinou alebo komunitou najmä v oblasti hľadania riešení problémov a komunikácie.

Definícia pojmov „sociálna práca“ a „mediácia“

Problémy sú bežnou súčasťou života nejedného jednotlivca, no nie ktorýkoľvek jednotlivec má schopnosti a možnosti na hľadanie riešení. Z malého problému sa často stáva nežiadúci element každodenného života. Sociálna práca podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „zákon o sociálnej práci“) je odborná činnosť alebo aj špecializovaná odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným predpisom, podľa ktorého sociálny pracovník a asistent sociálnej práce uplatňujú prístupy zodpovedajúce cieľu vykonávanej sociálnej práce a poznatkom odboru sociálna práca s využitím odborných metód práce v závislosti od zamerania sociálnej práce. Sociálna práca je multidisciplinárny odbor, v ktorom sociálny pracovník aj asistent sociálnej práce vykonávajú činnosť vo vzájomnej súvislosti s inými odbornými činnosťami z oblasti psychológie, práva, medicíny, pedagogiky, sociológie a z ďalších oblastí, medzi ktoré sa v posledných rokoch radí aj mediácia.

Práca sociálneho pracovníka nielen v rodičovskom konflikte, ale aj v iných oblastiach výkonu sociálnej práce je striktne vymedzená právnymi normami, vyhláškami a predpismi, na základe ktorých sociálny pracovník aplikuje postupy, metódy a techniky práce v praxi. Základných právnych predpisov, ktoré upravujú postupy a procesy pracovných prístupov sociálneho pracovníka, je viacero a navzájom spolu súvisia a dopĺňajú sa.2)

Východiskovým bodom realizácie mediácie v sociálnej práci je zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej aj „zákon o mediácii“), ktorý bol doplnený zákonom č. 390/2015 Z. z. o možnosť pre sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú na rôznych úrovniach sociálneho poradenstva, a prednostne kolíznych opatrovníkov, aby disponovali vedomosťami a zručnosťami mediátora. V praxi to môže znamenať vedieť aplikovať odborné metódy riešenia konfliktov a komunikačných stratégií v rámci nástrojov sociálnej práce, ktoré sú používané v kontakte s klientom pri hľadaní riešení ťažkých životných situácií, najmä ak ide o rodičovský konflikt, sanáciu rodinného prostredia alebo motiváciu klienta k hľadaniu efektívnych a reálnych riešení svojej ťažkej životnej situácie. Mediácia podľa § 11 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí nie je mimosúdna činnosť na riešenie sporu podľa zákona o mediácii, vykonávaním alebo zabezpečením vykonávania mediácie na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie sú dotknuté práva a povinnosti iných subjektov podľa zákona o mediácii.

Podľa § 73 ods. 4 a 5 zákona o sociálnej ochrane detí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok určených týmto zákonom môže zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa § 73 ods. 4 písm. a) zákona o sociálnej ochrane detí prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom a opatrení podľa § 73 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnej ochrane detí prostredníctvom sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka. Na uvedený účel je verejným obstarávaním umožnené orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ktoréhokoľvek úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku požiadať o schválenie priorít v oblasti mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o sociálnej ochrane detí a zabezpečiť klientom v konflikte možnosť bezplatného mediačného poradenstva s perspektívou dosiahnutia mediačnej dohody pod vedením mediátora profesionála. Vhodnosť vykonávania opatrení zaangažovaním nestranného a nezávislého mediátora vidíme najmä v porozvodových a porozchodových rodičovských konfliktoch, v ktorých rodičia často zahltení riešením osobných životných tráum a nedorozumení nepovažujú sociálneho pracovníka vykonávajúceho výkon kolízneho opatrovníctva za nestrannú osobu. Pre rok 2023 túto možnosť využili úrady v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj aktuálne uvedenú možnosť nevyužívajú, na účely odbornej pomoci na výkon opatrení oslovujú výzvou na podávanie projektov akreditované subjekty, štátne a neštátne inštitúcie, ktoré mediáciu ako odbornú metódu nevykonávajú.

V súčasnosti je dôležité poukázať na to, že sociálny pracovník má rozsiahle kompetencie, z čoho vyplýva neustála potreba vzdelávania a flexibility v prípadovej práci. Na základe zákona č. 116/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon o sociálnej práci, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2024, je záväzné, aby každý sociálny pracovník vykonávajúci špecializovanú odbornú činnosť spĺňal podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu pre výkon odbornej činnosti. Splnenie podmienky je viazané na absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu a odborná spôsobilosť je preukazovaná dokladom o absolvovaní príslušného štúdia. Zoznam akreditovaných inštitúcií je súčasťou webovej platformy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Akreditácii špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávaciemu programu je kompletne venovaná tretia časť zákona o sociálnej práci. V zjednodušenej forme je mediácia v odborných kruhoch definovaná ako spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia, nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia pre témy, ktoré spôsobili konflikt, a pomáha im v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).