Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Využitie mediácie ako odbornej metódy na účely sociálnoprávnej ochrany detí

V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí sa stretávame s rôznymi výzvami a konfliktnými situáciami, ktoré vyžadujú citlivý prístup a efektívne riešenia. Jedným z nástrojov, ktorý môže v tomto kontexte poskytnúť hodnotné riešenia, je mediácia. Mediácia ako odborná metóda ponúka priestor na konštruktívny dialóg a spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami, ktorých konfliktné väzby sa týkajú najbližšieho rodinného kruhu.

Aplikácia mediácie ako odbornej metódy má v našich súčasných podmienkach aj zákonnú oporu v sociálnoprávnej ochrane detí, kde je priamo v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (ďalej aj „zákon o sociálnoprávnej ochrane detí“) v § 11 ods. 3 ustanovené: „Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine, alebo ak ide o rodinu so špecifickým problémom a nemožno vykonať opatrenia podľa odseku 1 alebo podľa § 10, navrhne ako súčasť vykonávaných opatrení vykonanie alebo zabezpečenie vykonania a) mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine.“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ÚPSVaR“) je orgánom štátnej správy zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad práce“).

Na Slovensku je v súčasnosti zriadených 46 úradov práce, do ktorých kompetencií spadá činnosť sociálneho odboru aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Každý úrad práce vo svojej regionálnej pôsobnosti vypracováva raz ročne plán priorít na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý predkladá ÚPSVaR ďalej na schvaľovací proces.

Plán priorít by mal slúžiť ako nástroj na efektívne riadenie a koordináciu aktivít úradov práce. Priority zohľadňujú aktuálne potreby a problémy v oblasti sociálnych vecí a rodiny na konkrétnom území. Úrady môžu mať rôzne oblasti predikcie zodpovednosti a ich cieľom je zabezpečiť najvhodnejšie služby podporujúce najlepší záujem detí a ich rodín v regionálnom aspekte. Vypracované plány sa predkladajú a schvaľujú vždy pred koncom kalendárneho roka na celý nastávajúci rok.

Regionálny výber prioritných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí úrady práce orientujú najmä v outsourcingových odborných sociálnych službách na:

  • odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí [§ 11 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí],
  • odborné metódy na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa [§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí],
  • výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú (§ 17 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí),
  • odborné metódy na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch [§ 11 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí],
  • odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí [§ 11 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí],
  • výchovné opatrenia – výchovný program alebo sociálny program na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie, s účasťou rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú, uloženie povinnosti dieťaťu zúčastniť sa na výchovnom programe [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí],
  • mediáciu ako odbornú metódu na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine [§ 11 ods. 3 písm. a) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí].

Uvedené činnosti je možné vnímať ako odbornú kvalitatívnu, užšie špecializovanú činnosť orientovanú na podporu sociálnej práce s klientmi, maloletými deťmi, mládežou a bližšou rodinou. Kompetencie týchto činností spadajú pod akreditované subjekty, ktorých akreditáciu schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to tiež sociálnemu pracovníkovi vykonávajúcemu samostatnú prax sociálneho pracovníka a mediátorovi, vždy v rozsahu oprávnení na konkrétne činnosti.

Kým u akreditovaných subjektov a sociálnych pracovníkov nastáva spôsob zabezpečenia činnosti výzvou na podávanie projektov, v prípade mediácie ako odbornej metódy sa zakladá na verejnom obstarávaní, ktoré sa sústredí len na podmienku najnižšej ceny.

Spolupráca medzi úradom práce a mediátorom sa zakladá na podpísaní rámcovej dohody o poskytovaní služieb. Štandardizovaným predmetom, ako je uvedené v každej uzatvorenej rámcovej dohode medzi ÚPSVaR a mediátorom, je mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine vykonávaná poskytovateľom, ak úrad práce ako orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately navrhol túto odbornú metódu ako súčasť vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, v prípade, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebuje pomoc z dôvodu, že nie je schopná riešiť problémy a konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine alebo ak ide o rodinu so špecifickým problémom a nemožno vykonať iné opatrenia podľa § 10 a § 11 ods. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí.

Mediácia ako odborná metóda si kladie základné úlohy:

  • motivovať rodičov k optimálnej komunikácií, vzájomnému rešpektovaniu sa a rešpekto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).