Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehliadka advokátskej kancelárie

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Trestného poriadku č. 111/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2023, ktorej cieľom je zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov advokátskych kancelárií a zabrániť tomu, aby sa vykonaním prehliadky a získaním dôverných informácií, na ktoré sa vzťahuje mlčanlivosť advokáta, zasiahlo do práva na obhajobu a rovnosti zbraní v trestnom konaní. Autor predstavuje uvedenú novelu v širších súvislostiach, predovšetkým z ľudsko-právneho hľadiska, a poukazuje na nedostatky a možné aplikačné problémy.

The National Council of the Slovak Republic approved an amendment to the Code of Criminal Procedure no. 111/2023 Coll. in force from 1st May 2023, the aim of which is to ensure the proper procedural practice for searching lawyer’s offices and to prevent the right of defence and equality of arms in criminal proceedings to be interfered with by conducting a search and obtaining confidential information under legal professional privilege. The author presents this amendment in a broader context, primarily from a human rights perspective and points out shortcomings and possible application problems.

ZÁHORA, J.: Prehliadka advokátskej kancelárie; Justičná revue, 75, 2023, č. 6-7, s. 759 – 777.

Kľúčové slová: prehliadka, povinnosť mlčanlivosti advokáta, súkromie, advokátska kancelária, sudca pre prípravné konanie.

Keywords: search, legal professional privilege, privacy, lawyer’s office, judge for pre-trial proceedings.

Právne predpisy/legislation: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich (oznámenie FMZV č. 209/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Úvod1)
Národná rada Slovenskej republiky dňa 16. marca 2023 schválila novelu Trestného poriadku č. 111/2023 Z. z., s účinnosťou od 1. mája 2023. Predmetná novela dopĺňa do Trestného poriadku ustanovenie § 106a, obsahom ktorého je špecifický postup pri prehliadke priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, pokiaľ sa tam môžu nachádzať listiny, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta.
1)
Návrh zákona bol predložený na základe poslaneckej iniciatívy.
2)
Na základe pozmeňujúceho návrhu bolo predmetné ustanovenie počas legislatívneho procesu pozmenené.
3)
Podľa dôvodovej správy cieľom predloženého návrhu bolo zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní. Rovnako sa návrhom poskytuje ochrana tretím osobám, voči ktorým advokát vykonáva svoju profesijnú činnosť nesúvisiacu s prebiehajúcim trestným konaním a prehliadkou.
Pri domových prehliadkach alebo prehliadkach iných priestorov, kde advokát vykonáva advokáciu, dochádza k situáciám, keď písomnosti alebo elektronické nosiče, ktoré sú predmetom prehliadky, obsahujú informácie, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti a ktoré nie sú predmetom prehliadky v zmysle príkazu na prehliadku, teda nemajú žiadnu výnimku z povinnosti mlčanlivosti.
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť
4)
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis
5)
neustanovuje inak. Z toho vyplýva, že advokát má k dispozícii údaje o širšom okruhu osôb, ktoré musia byť predmetom ochrany a ktoré nemajú súvis s konkrétnym predmetom prehliadky.
V zahraničnej literatúre sa mlčanlivosť advokáta označuje aj ako "
Legal Professional Privilege
".
6)
Rozumie sa tým ochrana dôvernosti informácií, ktoré klient zveril svojmu advokátovi, aby neboli použité proti nemu. Tento inštitút poskytuje každému jednotlivcovi záruku, že sa môže slobodne obrátiť na advokáta so žiadosťou o právnu pomoc. Ochrana je založená na dôvernom vzťahu medzi advokátom a klientom a na dôvere klienta, že vo vzťahu k poskytnutým informáciám advokát vo vzťahu k tretím osobám zachová mlčanlivosť. Dôvernosť komunikácie medzi advokátmi a klientom sa vzťahuje na všetky informácie poskytnuté medzi klientom a advokátom, ktoré súvisia s predmetom konania a sú oznámené pred začatím poskytovania právnych služieb, počas poskytovania služieb, rovnako aj po ich skončení.
7)
Prehliadka advokátskej kancelárie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
Ochrana dôvernosti komunikácie advokáta a klienta je jedným z prvkov právneho štátu a má ústavnoprávny rozmer, ako aj ľudsko-právny rozmer. Ide o povinnosť advokáta a právo klienta, ktoré je súčasťou ústavného práva na spravodlivý proces a ochranu súkromia. Do sféry súkromia patria všetky záležitosti jednotlivcov, ktoré nemôže štát alebo iná súkromná osoba bezdôvodne získavať a o ktorých nemožno informovať verejnosť.
8)
J. Svák súkromie chápe ako intímny svet človeka, ktorý je uzatvorený pred verejnosťou a najmä pred akýmikoľvek zásahmi štátu.
9)
Uvedené právo zaručuje každej osobe možnosť slobodne a samostatne rozhodovať o tých svojich záležitostiach, ktoré sa uznávajú za súkromie. Podľa judikatúry Ústavného súdu SR (ďalej aj
"Ústavný súd"
), právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromnej sféry jednotlivca zahŕňa nielen negatívnu povinnosť štátu zdržať sa mocenského zásahu, ale aj jeho pozitívny záväzok prijať účinné opatrenia na zabezpečenie jeho efektívnej ochrany.
10)
Garancie práva na súkromie sú poskytované najmä v čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd
11)
(ďalej len ). V zmysle ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR
12)
je ochrana súkromia zakotvená v čl. 19 ods. 3 a čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky
13)
(ďalej len a čl. 10 ods. 3 a čl. 13 Listiny.
14)
Podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru má každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. V zmysle ods. 2 citovaného článku Dohovoru štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, alebo ochrany práv a slobôd iných.
Pri posudzovaní zásahov štátu do práva na súkromie v zmysle citovaného článku, Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len
"ESĽP"
alebo
"Súd"
) uplatňuje mechanizmus postupnosti skúmania niekoľkých hľadísk. V prvom rade skúma, či daný skutkový stav možno
ratione materiae
považovať za súčasť práva na súkromie. Po kladnej odpovedi na túto otázku ESĽP následne pristupuje k posúdeniu kritéria
legality
zásahu, jeho
legitimity
a napokon jeho
proporcionality
. Ak ESĽP dospeje k negatívnej odpovedi pri niektorej z týchto otázok, ďalej už v posudzovaní zásahov štátu do práva na súkromie nepokračuje.
15)
V zmysle judikatúry ESĽP sa
"obydlím"
rozumie aj sídlo spoločnosti,
16)
kancelárske priestory
17)
či priestory určené pre profesijné a obchodné aktivity, resp.
advokátska kancelária
.
18)
V posledne citovanom rozsudku Súd skonštatoval, že ochrana súkromia čl. 8 Dohovoru sa vzťahuje aj na kancelárske priestory advokáta z dôvodu, že všetky profesijné a obchodné činnosti môžu zahŕňať prvky dôverného charakteru. Podľa názoru Súdu by bolo príliš reštriktívne obmedziť pojem súkromný život na "intímny okruh", kde každá osoba môže viesť svoj osobný život podľa seba a úplne z neho vyčleniť svet, ktorý je mimo tohto okruhu.
Odňatie písomností alebo počítačových údajov advokáta, obsahujúce údaje týkajúce sa jeho profesijnej činnosti, je považované judikatúrou ESĽP za súčasť súkromného života a teda za zásah do súkromnej sféry jednotlivca. Vzhľadom na to, že výkonom prehliadky v priestoroch, kde advokát vykonáva profesijnú činnosť, sa zasahuje do práva na súkromie, k tejto problematike existuje početná judikatúra ESĽP. Judikatúra ESĽP výslovne potvrdila aplikovateľnosť čl. 8 Európskeho dohovoru aj na "korešpondenciu s advokátom", teda korešpondenciu profesijnej povahy.
19)
V rozhodovacej činnosti ESĽP nachádzame viaceré rozhodnutia, ktorými bolo skonštatované porušenie práva na súkromie pri prehliadke advokátskej kancelárie.
V prípade
Sallinen a ďalší proti Fínsku
20)
Súd poznamenáva, že v posudzovanom prípade vzťah medzi zákonom o donucovacích opatreniach, súdnym poriadkom a zákonom o advokátoch (vykladaný spoločne) bol trochu nejasný a viedol k rozdielnym názorom na rozsah ochrany privilegovaného materiálu pri prehliadkach a následnom zaisťovaní. Súd konštatoval, že prehliadka a zaistenie boli v prejednávanej veci vykonané
bez riadnych procesných záruk
.
V inom prípade -
Michaud proti Francúzsku
21)
,
ESĽP dodáva, že: "
Táto dodatočná ochrana, ktorú článok 8 priznáva dôvernosti vzťahov medzi advokátom a klientom, a dôvody, na ktorých je založená, vedú Súd k záveru, že z tohto hľadiska je dôvernosť komunikácie medzi advokátmi a klientmi, hoci primárne ukladá určité povinnosti advokátom, osobitne chránená týmto článkom.
"
Kritériá na prehliadku advokátskych kancelárií Súd špecifikoval v prípade
Särgava proti Estónsku
.
22)
V súvislosti s prehliadkami a zaisteniami musí vnútroštátne právo poskytovať jednotlivcovi určitú ochranu pred svojvoľným zásahom do práv podľa článku 8 Dohovoru. Musí byť teda dostatočne jasná, aby občanom poskytla primeraný prehľad o okolnostiach a podmienkach, za ktorých sú orgány verejnej moci oprávnené prijať takéto opatrenia. Okrem toho Súd uznal význam osobitných procesných záruk, pokiaľ ide o ochranu dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a ich klientami. Ďalej sa zaoberal otázkou, či je vnútroštátne právo dostatočne jasné, pokiaľ ide o (ne)možnosť dovolávať sa dôvernosti komunikácie medzi advokátmi. Súd tiež preskúmal, či vnútroštátne právo poskytuje požadované procesné záruky na ochranu dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a ich klientmi.
Vzhľadom na obmedzený rozsah nie je možné uvádzať všetky rozhodnutia ESĽP. V poznámke pod čiarou odkazujeme na ďalšie relevantné rozhodnutia, v ktorých Súd skonštatoval porušenia čl. 8 Dohovoru.
23)
Pre úplnosť je však potrebné uviesť aj niektoré rozhodnutia, v ktorých ESĽP
nezistil
porušenie práva na súkromie pri prehliadke advokátskej kancelárie. Jedným z takýchto prípadov je aj
Alwin Tamosius proti Spojenému kráľovstvu
.
24)
Súd poznamenáva, že je nesporné, že prehliadka kancelárií sťažovateľa predstavovala zásah do jeho práv podľa článku 8 Dohovoru. Je nespochybniteľné, že prehliadka bola vykonaná v "súlade so zákonom" a že sledovala ciele prevencie kriminality a nepokojov, ako aj ekonomického blahobytu krajiny. Hlavným sporom medzi účastníkmi konania bolo, či predmetné opatrenie možno považovať za "
nevyhnutné v demokratickej spoločnosti
" na dosiahnutie týchto cieľov, najmä či bolo primerané týmto cieľom a či konanie obsahovalo
dostatočné procesné záruky
na zabránenie akémukoľvek zneužitiu alebo svojvoľnosti. V prejednávanej veci Súd konštatoval, že prehliadka bola vykonaná na základe príkazu vydaného sudcom, ktorý bol zo zákona povinný presvedčiť sa, že existuje dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu a že v priestoroch, ktoré sa mali prehľadať, bol predpoklad, že tam možno nájsť dôkazy. Hoci sťažovateľ namietal, že vydanie príkazu bolo získané v konaní
ex parte
, zatiaľ čo v iných zákonných kontextoch sú stanovené kontradiktórne konania, Súd poznamenáva, že môže existovať relevantný dôvod na to, aby sa dotknutá osoba vopred neupozornila na možnosť vykonania prehliadky. Preskúmanie vykonané sudcom, dokonca aj v konaní
ex parte
, je napriek tomu dôležitou zárukou proti zneužitiu. Súd tiež pripomína, že prehliadka bola vykonaná pod dohľadom právneho zástupcu, ktorého úlohou bolo zistiť, na ktoré dokumenty sa vzťahuje ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi. Súd dospel k záveru, že v prejednávanej veci prehliadka, tak ako bola vykonaná, nebola neprimeraná sledovaným legitímnym cieľom a že konanie sprevádzali primerané záruky. Zásah teda možno považovať za "nevyhnutný v demokratickej spoločnosti" v zmysle článku 8 ods. 2 Dohovoru.
Ďalším takýmto prípadom, kde ESĽP nezistil, že pri prehliadke advokátskej kancelárie bol porušený čl. 8 Dohovoru, je prípad
Sérvulo & Associados
.
25)
Prípad sa týkal prehliadky kancelárskych priestorov advokátskej kancelárie a zaistenia počítačových súborov a e-mailov počas vyšetrovania podozrenia z korupcie, prania špinavých peňazí a ďalších trestných činov. Súd konštatoval, že zaistenie počítačových údajov v advokátskej kancelárii bolo kompenzované procesnými zárukami na predchádzanie zneužívaniu a svojvoľnosti a na ochranu profesijnej mlčanlivosti. Prehliadka a zaisťovacie opatrenia teda nepredstavovali neprimeraný zásah do sledovaného legitímneho cieľa, ktorým je predchádzanie nepokojom alebo trestnej činnosti. Súd poznamenal, že vyšetrujúci sudca po preskúmaní zaistených počítačových súborov a e-mailov nariadil vymazanie 850 záznamov, ktoré považoval za súkromné a nevzťahovali sa priamo na vyšetrovanú vec.
Rovnako ani v prípade
Lindstrand Partners
26)
nezistil, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru, pričom konštatoval, že prehliadka kancelárií sťažovateľa nebola neprimeraná sledovanému legitímnemu cieľu, konkrétne hospodárskemu blahobytu krajiny. Poznamenal najmä, že sa nezistilo, že by žiadny z materiálov zaistených alebo kopírovaných orgánmi vykonávajúcimi prehliadku obsahoval informácie podliehajúce mlčanlivosti advokáta.
Porušenie čl. 8 Dohovoru ESĽP nezistil ani v prípade
Wolland proti Nórsku
.
27)
V posudzovanom prípade sa Súd domnieva, že zákon poskytoval dostatočné právne záruky, pokiaľ ide o prehliadku, zhromažďovanie a prípadné zaistenie dokumentov, a to tak pokiaľ ide o rozsah týchto opatrení množstvo zozbieraných a kopírovaných dokumentov, ako aj o ochranu dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je Súd presvedčený, že príslušné vnútroštátne právo, ako ho vykladajú súdy, bolo zlučiteľné so zásadou právneho štátu, prístupné a predvídateľné a poskytovalo dostatočné záruky po pôvodnom povolení na prehliadku priestorov sťažovateľky.
Z uvedenej judikatúry ESĽP by sa vo vzťahu k prehliadke advokátskej kancelárie dali vyvodiť nasledovné závery.
  1. Dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom spadá pod právo na súkromie: interpretovať slová "súkromný život" a "domov" ako obsahujúce určité profesijné a obchodné aktivity alebo priestory by bolo v súlade so základným cieľom a účelom článku 8 Dohovoru, konkrétne s ochranou jednotlivca proti svojvoľnému zasahovaniu štátnych orgánov.28) Prehliadka advokátskej kance
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).