Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Lukáš Tomaš, PhD.

Ústav teórie práva Gustava Radbrucha; Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Lukáš Michaľov, s. r. o.

Počet článkov autora: 15


Trellová, L. - Vrabko, M.: Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy

1. vydanie, Praha: Leges, 2022 strán 196 ISBN: 978-80-7502-617-0

Molitoris, P. - Žofčinová, V. - Vernarský, M.: Kompetencie obcí v právnej teórii a judikatúre.

1. vydanie, Praha: Leges, 2021, strán 122, ISBN: 978-80-7502-581-4

Gajdošová, M. - Košičiarová, S.: Záujmová samospráva

1. vydanie. Praha: Leges, 2023, strán 200, ISBN: 978-80-7502-671-2    

Aktuálne pohľady na trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona (2. časť)

Autori v predkladanom článku analyzujú vybrané aspekty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona. Zaoberajú sa momentmi zaujímavými z pohľadu trestno-právnej teórie a aktuálnej aplikačnej praxe. Na...

Aktuálne pohľady na trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona (1. časť)

Autori v predkladanom článku analyzujú vybrané aspekty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona. Zaoberajú sa momentmi zaujímavými z pohľadu trestno-právnej teórie a aktuálnej aplikačnej praxe. Na...

O odňatí základného práva na správnu súdnu ochranu postúpením veci správnym súdom civilnému súdu a interpretačnej nejasnosti súvisiacej s procesným základom avizovaného postúpenia

Príspevok sa zameriava na možnosti odňatia základného práva na správnu súdnu ochranu v dôsledku postúpenia veci správnym súdom civilnému súdu. Uvedená problematika je analyzovaná vo svetle aktuálnej aplikačnej praxe.Popritom sa v článku sústreďuje...

Štrkolec, M.: Úvod do trestného práva procesného

1. vydanie, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022 strán 87, ISBN 978-80-574-0091-2

Výkladové nejasnosti pri poberaní odmeny poslanca mestského zastupiteľstva za výkon funkcie orgánu komunálnej obchodnej spoločnosti

Autori v predkladanom príspevku analyzujú možnosť poberania odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý súčasne vykonáva mandát (funkciu) v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou totožného mesta (komunálna obchodná spoločnosť). V tomto zm...

Dôvody dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia v správnom súdnictve (2. časť)

Autor v predkladanom príspevku analyzuje dôvody dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia v správnom súdnictve. Zaoberá sa právno-teoreticky a právno-aplikačne zaujímavými aspektmi platnej právnej úpravy obsiahnutej v § 362 S...