Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trellová, L. - Vrabko, M.: Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy

1. vydanie, Praha: Leges, 2022 strán 196 ISBN: 978-80-7502-617-0

Počítajúc od ročnej doby písania tejto recenzie približne rok dozadu, teda niekedy v priebehu leta roka 2022, mi do došlej pošty na košickú právnickú fakultu prišiel aj s milým autorským venovaním darček – publikácia „Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy“ z pera autorskej dvojice doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD., z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., z Katedry správneho a environmentálneho práva tej istej právnickej fakulty. Knihu som takpovediac „zhltol“, istotne aj so zreteľom na skutočnosť, že otázkam územnej samosprávy sa z hľadiska publikačnej činnosti a pedagogických aktivít poskromne venujem. Hotoval som sa na ňu napísať recenziu, ale kvôli povinnostiam súvisiacim najmä s dokončovaním doktorandského štúdia som to napokon musel odložiť. Za ten čas boli na zmieňovanú publikáciu produkované viaceré recenzie; mám vedomosť prinajmenej o dvoch.1) Pôvodného zámeru, ktorý som si predsavzal v lete 2022, som sa však nevzdal. Počas tohtoročného leta som sa ku knihe vrátil, „zhltol“ som ju ešte raz, pričom tentokrát to bolo už aj s napísaním mienenej recenzie. To je niekedy aj dobré – pri druhom, či v poradí číselne ďalšom čítaní diela, si čitateľ často uvedomí súvislosti, ktoré mu prvotne ušli. Nepísané pravidlá redakčných rád niektorých časopiseckých periodík napokon pomerne správne velia, že recenzia na určitú publikáciu by mala byť aktuálna a preto by mala vyjsť najneskoršie na ďalší rok od vydania príslušného diela. Z tohto pohľadu sa teda ešte hádam nachádzam v zmienených temporálnych limitáciách.

Pokiaľ ide o formálno-logickú skladbu, recenzovaná publikácia sa skladá z celkom piatich štrukturálnych súčastí (kapitol). Každá kapitola sa následne, v závislosti od obsahu a rozsahu spracovanej matérie, primerane člení na niekoľko menších častí podkapitol. Výnimku predstavuje len druhá kapitola nadpísaná
"Obec ako základ územnej samosprávy",
ktorá sa, kvôli svojmu kratšiemu rozsahu, prirodzene, na podkapitoly nečlení. Z hľadiska uľahčenia orientácie v texte knihy možno pozitívne zhodnotiť, že autori tam, kde sa to javí vhodné a potrebné, zaviedli v rámci jednotlivých podkapitol ešte podrobnejšie členenie. V tomto zmysle opatrili jednotlivé vecne ucelené bloky informácií opticky zvýraznenými korešpondujúcimi marginálnymi rubrikami (napríklad pokiaľ ide o inkompatibilitu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva).
Jednotlivým kapitolám diela predchádza úvod, z ktorého možno abstrahovať autorskú motiváciu pre spracovanie zvolenej témy, ako aj vytýčené ciele. Autori v podstatnom význame poukazujú na rastúci vplyv územnej samosprávy v európskom rozmere, čo však tuzemský vývoj, personifikovaný v tomto ohľade dosť pasívnym zákonodarcom, nereflektuje. Prax toto pravdivé a súčasne neveľmi blahé konštatovanie, dostatočne verifikuje. Stačí sa pozrieť na to, že viaceré pretrvávajúce nedostatky dikcie zákona o obecnom zriadení, na ktoré tí, ktorým na samospráve záleží, permanentne upozorňujú, ostávajú bez relevantnej zákonodarnej odozvy. Alebo, len na dokreslenie dojmu, keďže regionálna samospráva nie je primárnym predmetom zamerania autorov, možno upriamiť pozornosť na zákon o samosprávnych krajochako celok. Avizovaný predpis zákonodarca roky zanedbáva. Systémové problémy, ktoré pri genericky totožnej regulácii na úrovni obcí sa aspoň parciálne usiluje riešiť, necháva vo vzťahu k samosprávnym krajom aj napriek niektorým počiatočným snahám
2)
napokon nereflektované. Deficity sa hromadia a z toho asi nič dobré nevzíde. Práve avizovaný aspekt sa javí kľúčový, pretože pri vhodne cielenej legislatívnej aktivite by sa v podstatnej miere eliminovali aj ostatné nedostatky slovenskej územnej samosprávy, na ktoré autori poukazujú. Tak by sa totiž dala riešiť aj rozdrobenosť sídelnej štruktúry alebo nepochopenie konceptu územnej samosprávy, a to nielen legislatívou, ale aj exekutívou či predstaviteľmi územnej samosprávnej moci, ktorej (ktorých) postavenie a kompetencie v značnej miere vymedzuje práve pôvodná normotvorba zákonodarcu.
Komple
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).