Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôvody dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia v správnom súdnictve (2. časť)

Autor v predkladanom príspevku analyzuje dôvody dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia v správnom súdnictve. Zaoberá sa právno-teoreticky a právno-aplikačne zaujímavými aspektmi platnej právnej úpravy obsiahnutej v § 362 Správneho súdneho poriadku. Platnú normatívnu reguláciu skúma vo svetle rozhodovacej praxe správnych súdov.

In the present article, the author analyses the reasons for the temporary suspension of the generally binding regulation in the administrative judiciary. He deals with legally-theoretically and legally-application-related aspects of the valid legal regulation contained in § 362 of the Administrative Procedure Code. The current normative regulation is examined in the light of the decision-making practice of administrative courts.

TOMAŠ, L.: Dôvody dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia v správnom súdnictve (2. časť); Justičná revue, 74, 2022, č. 3, s. 354 – 364.

Kľúčové slová: obec, správne súdnictvo, lokálne právo.

Keywords: municipality, administrative judiciary, local law.

Právne predpisy/legislation: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

VI.3 Pohľad vo svetle kvality dôvodov
Každé súdne rozhodnutie, meritórne aj procesné, je budované na určitom právnom i skutkovom základe.
1)
2)
Túto premisu možno aplikovať aj na procesné rozhodovanie vo veci dočasného pozastavenia účinnosti právneho predpisu a vecné rozhodovanie správneho súdu o súlade právnych predpisov. Z hľadiska obsahovej
3)
diferenciácie procesného a meritórneho rozhodovania však pre proces kreovania základu (bázy) rozhodnutia vyplývajú určité odchýlky. Tieto dopadajú predovšetkým na úroveň (hĺbku, intenzitu) preukázania poznatkov,
4)
ktoré sú významné pre pozastavujúce a (alebo) meritórne rozhodnutie správneho súdu.
Je zrejmé, že báza konkrétneho rozhodnutia bude prepracovanejšia v rozhodnutí správneho súdu vo veci samej. Výsledkom rozhodovania podľa § 362 Správneho súdneho poriadkuje totiž rozhodnutie, ktoré modifikuje platný právny stav len načas. Aj napriek tomu i toto rozhodnutie musí byť vybudované na dostatočnom skutkovom a právnom základe. Uznesenie o dočasnom pozastavení účinnosti vyvoláva závažné materiálne (hmotnoprávne) dôsledky, pretože zasahuje do prezumpcie zákonnosti normatívneho správneho aktu.
Správny súd musí starostlivo zvážiť a náležite vyhodnotiť všetky skutkové okolnosti a tvrdené dôvody, ktoré má vziať za základ dočasnej neaplikovateľnosti komunálneho práva.
5)
 Presvedčenie správneho súdu o prítomnosti hrozby, ktorá má byť príčinou dočasného pozastavenia účinnosti právneho predpisu, musí mať teda
 istú kvalitu
.
6)
 Nepostačí celkom nekvalifikované ohrozenie. Nemôže ísťo ohrozenie, ktoré existuje len zjavne formálne.
 Hodnotiaci úsudok o existencii hrozby indikujúcej potrebu dočasného pozastavenia účinnosti komunálneho práva musí existovať na úrovni miery istoty, ktorú možno od správneho súdu racionálne žiadať.
Racionalitu nemožno vyjadriť abstraktne, pretože je materiálne determinovaná konkrétnou situáciou. Predstavuje kategóriu, ktorej obsah je diferentný od prípadu k prípadu. Povedané inak, úsudok správneho súdu o nevyhnutnosti poskytnutia predbežnej súdnej ochrany dočasným pozastavením všeobecne záväzného nariadenia je vždy výsledkom zohľadnenia osobitostí a špecifíkkonkrétneho prípadu.
Na druhej strane, primeranou aplikáciou nemeckej ústavnej náuky, ktorú si osvojil aj Ústavný súd SR,
 nemožno na konajúci správny súd klásť neprimerané nároky
. Rozhodovanie podľa § 362 Správneho súdneho poriadkunie je rozhodovaním meritórnym, ale dočasným.
 Účel dočasnej súdnej ochrany nemôže byť zmarený požiadavkami na súdnu a hodnotiacu úvahu orgánov ochrany verejných subjektívnych práv, ktoré nezodpovedajú jej akútnemu
7)
charakteru
. Pokiaľ má teda správny súd pri posudzovaní návrhu na dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia pochybnosti o tom, či ponechať v platnosti súčasnú právnu úpravu (zachovať
status quo
), alebo sa rozhodnúť pre pôvodnú úpravu (
status quo ante
), teda pokiaľ sú argumenty proti dočasnému pozastaveniu na jednej strane a pre dočasné pozastavenie na druhej strane v zásade rovnocenné, môže byť rozumné uprednostniť skôr doterajšiu právnu úpravu. Za daných okolností by sa teda správny súd mal prikloniť k pozastaveniu účinnosti komunálneho práva.
8)
Rámcové vodidlo pre rozhodovanie správneho súdu o kvalite dôvodu môže predstavovať vymedzenie náležitostí návrhu na dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia aktívne legitimovaným subjektom. Správny súd by mohol navrhovateľovi priznať procesný úspech v prípade, keď návrh obsahuje nielen (i) abstraktnú objektivizáciu dôvodu (napr. ohrozenie práva na prácu), ale aj (ii) jej
 rozumnú (nie vyčerpávajúcu) konkretizáciu (zreálnenie) na podmienky jednotlivej veci
 (napr. riziko prepustenia väčšieho počtu zamestnancov v dôsledku uplatňovania všeobecne záväzného nariadenia). V súlade s názorom prezentovaným v predošlých príspevkoch v tomto periodiku
9)
polemizujeme s právnymi názormi niektorých správnych súdov, ktoré pre vyhovenie prokurátorskému návrhu vyžadujú napríklad označenie konkrétnych subjektov, ktoré by mohli byť napadnutým všeobecne záväzným nariadením poškodené, ukrátené na svojich právach, i v akom rozsahu, alebo uvedenie situácií, z ktorých by bolo možné dôvodiť ohrozenie základných práv a slobôd, hrozbu značnej hospodárskej škody, ujmy na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok.
10)
Presvedčenie správneho súdu na takto vymedzenej úrovni by sa v každom jednotlivom prípade malo objektivizovať v odôvodnení procesného uznesenia v súlade s materiálnym naplnením požiadavky jeho preskúmateľnosti (možnosti preskúmania) opravným prostriedkom (kasačnou sťažnosťou).
11)
Právomoc (ústavného, správneho) súdu rozhodovať o dočasnom pozastavení účinnosti právneho predpisu máv každom prípade
 fakultatívny charakter
. Zákonodarca voľbou slovesa "môže"v konštrukcii § 362 Správneho súdneho poriadkuvyhradil správnemu súdu pomerne široký priestor pre sudcovské uváženie v procese aplikácie tohto ustanovenia. Zakotvením dôvodov dočasného pozastavenia účinnosti sa však súčasne normatívne objektivizuje, že uváženie je uvážením viazaným, objektívnym právom ohraničeným (limitovaným). Potreba existencie právom predvídaného dôvodu vylučuje arbitrárne uplatňovanie kompetencie dočasne pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia podrobovaného kontrole
transcendentnými
12)
prostriedkami. V praktickej rovine to znamená, že správny súd je povinný najskôr prediktívne zhodnotiť, či tu sú dôvody, ktoré sú súčasťou možnosti vydať pozastavujúce uznesenie. Popritom je potrebné uvážiť aj to, či sú v dostatočnej kvalite.
 Ak správny súd v procese vyhodnotenia výsledkov viazaného uváženia dospeje k subjektívnemu záveru o (i) existencii a (ii) potrebnej kvalite niektorého z týchto dôvodov, domnievame sa, žeje povinný pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia.
13)
V opačnom prípade by šlo o ľubovôľu pri aplikácii práva. Optikou nemeckej doktríny, správny súd v tomto prípade nemôže uvažovať, "či" (
ob
) účinnosť všeobecne záväzného právneho predpisu dočasne pozastaví. Priestor pre uváženie možno predpokladať len v smere "ako" (
wie
) sa dočasné pozastavenie účinnosti prevedie.
14)
VII DÔVODY DOČASNÉHO POZASTAVENIA ÚČINNOSTI KOMUNÁLNEHO PRÁVA VO SVETLE PRAXE SPRÁVNYCH SÚDOV
Uznesením Krajského súdu v Prešove sp. zn. 5S/15/2015 zo dňa 18. mája 2015 došlo kdočasnému pozastaveniu účinnosti všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).