Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Molitoris, P. - Žofčinová, V. - Vernarský, M.: Kompetencie obcí v právnej teórii a judikatúre.

1. vydanie, Praha: Leges, 2021, strán 122, ISBN: 978-80-7502-581-4

Študijné programy „Právo“ a „Verejná správa“ spája prinajmenej parciálne viacero spoločných znakov. Máme na mysli čiastočne podobnú výučbovú skladbu niektorých pedagogických disciplín, s čím súvisí napríklad študentská výhoda (možnosť) siahnuť po skriptách produkovaných v gescii jedného študijného programu v prípade nedostatku či nedostupnosti obdobnej (potrebnej) študijnej literatúry generovanej v druhom študijnom odbore. Potom možno upriamiť pozornosť na konferenčné podujatia, ktoré nezriedka spája prieniková, prierezová téma príťažlivá tak pre vedcov z odboru verejná správa, ako aj z odboru právo. Na to sa potom upína priestor pre priateľskú výmenu poznatkov, ktoré sa s konferenčnými platformami takéhoto charakteru obvykle, zvyčajne a celkom prirodzene spájajú. Napokon nemožno opomenúť vedeckú spisbu, ktorá sa v mnohom ovplyvňuje, vzájomne na seba nadväzuje, pričom jednotlivé výstupy sa vecne a v medziach konštruktívnej kritiky doplňujú.T ým sa úhrnom prispieva k žiadanému vedeckému progresu. Nami recenzovaná vedecká monografia je toho presvedčivým dôkazom.
Najskôr niekoľko prevažne formálno-technických údajov. Monografia s názvom
"Kompetencie obcí v právnej teórii a v judikatúre"
vyšla v pražskom vydavateľstve Leges v roku 2021.Ide pritom o jej prvé vydanie. Z hľadiska rozsahu a vnútornej štruktúry možno konštatovať, že dielo sa skladá zo štyroch ucelených častí. Tie sa prehľadne členia na menšie časti, ktorých počet závisí od rozsahu vecného záberu tej-ktorej spracovanej matérie. Čo do kvantitatívneho rozsahu má publikácia 122 strán. Napokon sa žiada dodať, že dielo bolo vydané s podporou agentúry VEGA v rámci riešenia projektu č. 1/0367/19 pod názvom "Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní."
Ako už bolo predznačené, z hľadiska tematického zamerania sa publikácia orientuje na spracovanie štyroch relatívne samostatných, ale súčasne vzájomne súvisiacich aspektov. Spája ich spoločný menovateľ, ktorým je v širšom či užšom zábere poňatý (autorsky uchopený) pohľad na kompetenčnú výbavu prvej úrovne slovenskej samosprávy. Autori, postupujúc od všeobecnejších aspektov ku konkrétnejším súvislostiam, spracovali (i) princípy územnej samosprávy, (ii) otázky pôsobnosti obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka (ochrana na obci), (iii) pôsobnosť obce v oblasti miestnych daní a napokon (iv) pôsobnosť obce v sociálno-právnej oblasti. Knižočka je na prvý pohľad pomerne útla, pričom problematika, na ktorú autori koncentrovali pozornosť, je v našich podmienkach zvládnutá, podľa nášho názoru, na pomerne solídnej úrovni. To by mohlo na prvý pohľad azda budiť dojem, že v danej oblasti už takpovediac s ničím novým veľmi prísť nemožno. Po preštudovaní publikácie treba konzekventne a kategoricky uviesť, že to tak nie je. Monografia prináša zaujímavé a doposiaľ neveľmi pertraktované aspekty, ktoré dozaista otvoria pomyselné dvierka smerom k novým obzorom aj pre tých, ktorí už majú s územnou samosprávou "čo-to odžité", vedecky, pedagogicky, prakticky a vlastne aj akokoľvek ináč.
Z úvodu monografie možno abstrahovať cieľ autorov, ktorým je definovať východiskové princípy samosprávy a na ich základe identifikovať problémové miesta interpretácie kompetencií obcí vo vybraných oblastiach verej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).