Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K formulácii skutkovej vety pri trestných činoch súvisiacich s detskou pornografiou

Detská pornografia predstavuje celosvetový negatívny fenomén prejavujúci sa zneužívaním tých najzraniteľnejších obetí na sexuálne účely. Hoci sexuálne zneužívanie detí nie je javom novodobým, technologická evolúcia (najmä s príchodom internetu) výrazne prispela k produkcii a distribúcii materiálov so sexuálnym zneužívaním dieťaťa.1 V záujme ochrany zdravia a priaznivého psychosociálneho vývinu maloletých detí a potrebe medzinárodnej spolupráce v boji proti tejto forme zneužívania dieťaťa postupne došlo k prijatiu viacerých (aj pre Slovensko) právne záväzných dokumentov. Na pôde OSN bol v roku 2000 prijatý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii. Rada Európy v roku 2007 prijala Dohovor o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Európska únia zasa Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SV.

Cieľom uvedených dokumentov bolo zabezpečiť okrem iného aj medzinárodnú/nadnárodnú unifikáciu v oblasti kriminalizácie výroby, sprístupňovania, distribúcie a držby (prechovávania) detskej pornografie. Na tento účel bola v uvedených dokumentoch vytvorená v zásade zhodná
definícia detskej pornografie:
- "detská pornografia" znamená každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje dieťa zúčastňujúce sa na skutočnom alebo simulovanom zreteľne sexuálnom konaní alebo iné zobrazenie detských pohlavných orgánov primárne na sexuálne účely" (Dohovor Rady Európy),
- "detská pornografia" znamená akékoľvek zobrazenie akýmikoľvek prostriedkami dieťaťa zaoberajúceho sa skutočnými alebo simulovanými jednoznačnými sexuálnymi aktivitami alebo akékoľvek zobrazenie pohlavných orgánov dieťaťa predovšetkým na sexuálne účely" (Opčný protokol),
- pojmom "detská pornografia" sa označuje:
- každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje dieťa zapojené do skutočného alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania;
- každé zobrazenie pohlavných orgánov dieťaťa primárne určené na sexuálne účely;... (Smernica).
V rovnakom duchu bola definícia detskej pornografie zakomponovaná aj do rekodifikovaného Trestného zákona (ďalej aj "TZ").
2)
Nemožno si nevšimnúť, že v porovnaní s medzinárodnými/nadnárodnými definíciami je tá, uvedená v Trestnom zákone, o čosi širšia. Týka sa to zobrazenia obnažených častí tela dieťa. V medzinárodných/nadnárodných dokumentoch sa výslovne hovorí len o pohlavných orgánoch. Podľa Trestného zákonamôže ísť o detskú pornografiu aj pri zobrazení iných obnažených častí tela dieťaťa. Doktrína poukazuje na to, že môže dokonca ísť aj o také časti tela dieťaťa, ktoré sú bežne viditeľné (ramená, nohy, ruky,...)
3)
. V súlade s obsahom medzinárodných a nadnárodných dokumentov, zásadou subsidiarity trestnej represie a záujmami chránenými Trestným zákonom (v súvislosti s detskou pornografiou) by však v zásade malo ísť hlavne o zobrazenie pohlavných orgánov, príp. takých častí tela, ktoré sú vo všeobecnosti spôsobilé vyvolať sexuálne vzrušenie, napr. prsia, zadok.
4)
Hoci legálna definícia bola dosiaľ trikrát novelizovaná, pre účely tohto článku nešlo o relevantné zmeny.
Cieľom predkladaného článku je odstrániť výkladový rozpor (vytvorený praxou aj doktrínou) týkajúci sa obsahu detskej pornografie a poukázať na s tým súvisiacu nesprávnu aplikačnú prax pri formulácii skutkovej vety pri trestných činoch súvisiacich s detskou pornografiou.
Na úvod sa žiada priblížiť obsah legálnej definície detskej pornografie. Z
§ 132 ods. 4 TZ možno abstrahovať dve alternatívy detskej pornografie:
1. zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo
2. zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa určené na sexuálne účely.
Každá alternatíva začína pojmom "zobrazenie". Zákonodarca použil v legálnej definícii vylučovaciu spojku "alebo" vo význame alternatívy. Alebo pôjde o zobrazenie podľa bodu 1) alebo o zobrazenie podľa bodu 2 alebo podľa 1 aj 2. V každom prípade je však zobrazenie podľa bodu 1 významovo odlišné od zobrazenia podľa bodu 2. Vsunutím v poradí druhého pojmu "zobrazenie" do legálnej definície zákonodarca vyjadril samostatnosť a obsahovú nezávislosť druhého zobrazenia od toho prvého a opačne.
Ak by legálna definícia obsahovala len jeden pojem "zobrazenie", jej záverečná časť v podobe slovného spojenia "určené na sexuálne účely" by sa vzťahovala na všetko, čo by sa nachádzalo medzi slovom "zobrazenie" a slovným spojením "určené na sexuálne účely".
Sexuálny motív by tak bol obligatórnym znakom pri všetkých trestných činoch súvisiacich s detskou pornografiou (§ 368,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).