Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby

Autor sa v príspevku zaoberá aktuálnou právnou úpravou zadržania a obmedzenia osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, identifikuje problematické časti tejto právnej úpravy a predkladá námety na jej prípadnú novelizáciu. Právnu úpravu tejto problematiky obsahuje § 85 Trestného poriadku.


Podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku(ďalej aj "TP")
"osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať, ak je daný niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 alebo 2 alebo ak ide o podozrivú osobu podľa § 204 ods. 1, aj keď proti nej doteraz nebolo vznesené obvinenie. Na zadržanie je potrebný predchádzajúci súhlas prokurátora. Bez takého súhlasu možno zadržanie vykonať, len ak vec neznesie odklad a súhlas vopred nemožno dosiahnuť, najmä ak bola taká osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo zastihnutá na úteku"
.
Ustanovenie § 85 ods. 1 TP upravuje dva prípady zadržania osoby podozrivej zo spáchania trestného činu policajtom definovaným v § 10 ods. 7 TP, a to zadržanie s predchádzajúcim súhlasom prokurátora a bez predchádzajúceho súhlasu prokurátora.
Pre obe alternatívy zadržania upravené v § 85 ods. 1 TP je spoločné, že sú viazané na existenciu niektorého z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 alebo 2 TP alebo splnenie podmienok uvedených v § 204 ods. 1 TP (zadržanie podozrivej osoby pri páchaní prečinu, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, bezprostredne po ňom, alebo po tom, čo odpadla prekážka jej bezprostredného zadržania najviac však do 24 hodín po spáchaní prečinu).
Policajt uvedený v § 10 ods. 7 TP teda nedisponuje oprávnením zadržať podľa § 85 ods. 1 TP osobu, ktorú pristihol pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom, pokiaľ ide o trestný čin, pri ktorom neprichádza do úvahy postup podľa § 204 ods. 1 TP (napr. osobu pri páchaní zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1 TZ) a u ktorej nemá poznatok o existencii väzobného dôvodu podľa § 71 ods. 1 alebo ods. 2 TP.
Zadržanie osoby podozrivej zo spáchania trestného činu policajtom bez predchádzajúceho súhlasu prokurátora je, okrem existencie väzobného dôvodu podľa § 71 ods. 1 alebo 2 TP alebo splnenia podmienok uvedených v § 204 ods. 1 TP, podmienené aj tým, že zadržanie neznesie odklad a súhlas prokurátora nemožno vopred získať. Ide najmä o zadržanie osoby, ktorá bola pristihnutá pri čine alebo zastihnutá na úteku.
Trestný poriadok neupravuje späťvzatie predchádzajúceho súhlasu prokurátora na zadržanie, ani lehotu jeho platnosti. Tieto okolnosti, najmä oprávnenie prokurátora vziať späť vopred udelený súhlas na zadržanie osoby podozrivej zo spáchania trestného činu by mala byť explicitne upravená v Trestnom poriadku.
Napriek chýbajúcej výslovnej právnej úprave sa možno domnievať, že je prípustné, aby prokurátor vzal späť predchádzajúci súhlas na zadržanie podozrivej osoby. Taký názor je v prospech rešpektovania práva na osobnú slobodu.
1)
V trestno-právnej praxi sa vyskytujú prípady, keď policajt uvedený v § 10 ods. 7 TP, ktorému prokurátor udelil súhlas na zadržanie podozrivej osoby, nevykoná prvotné obmedzenie osobnej slobody tejto osoby. Stáva sa tak napríklad vtedy, keď bol prokurátorom udelený súhlas na zadržanie osoby, ktorej aktuálny pobyt nie je známy. V takých prípadoch vypátranie pobytu podozrivej osoby realizujú spravidla príslušníci PZ služby kriminálnej polície, resp. poriadkovej polície
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).