Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zvýšenie tarifnej odmeny advokáta

11/2012
Zvýšenie tarifnej odmeny advokáta
§ 13 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
Ak je žalobou uplatnených viacero peňažných nárokov, z ktorých každý by mohol byť uplatnený samostatnou žalobou, pri určovaní výšky tarifnej odmeny advokáta treba vychádzať z § 13 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 MCdo 15/2011
.
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej len "súd prvého stupňa") uznesením z 3. júna 2010 zastavil "konanie žalobcu" proti žalovaným v prvom až štvrtom rade a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanej v prvom rade náhradu trov konania v sume 279,96 € a žalovaným v druhom až štvrtom rade v sume po 259,98 €, všetko do troch dní od právoplatnosti uznesenia a na účet ich zástupcu.
Konanie zastavil podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov z dôvodu, že žalobca napriek výzve nezaplatil súdny poplatok. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2, prvá veta Občianskeho súdneho poriadku, zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OSP") majúc za to, že žalobca procesne zavinil, že sa konanie muselo zastaviť. Trovy konania, spočívajúce len v trovách právneho zastupovania žalovaných advokátom, určil podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "vyhláška") v znení do 31. mája 2010. Uviedol, že keďže išlo o spoločné úkony pri zastupovaní viacerých žalovaných, znížila sa základná sadzba tarifnej odmeny za úkony vykonané v zastúpení žalovaných v druhom až štvrtom rade podľa § 13 ods. 2 vyhlášky o 20%. Ku každej takto určenej odmene potom priznal paušálnu náhradu nákladov a odmenu a náhradu napokon zvýšil o daň z pridanej hodnoty.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") konajúci o odvolaní žalobcu proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa o trovách konania, uznesením z 28. októbra 2010 potvrdil napadnutý výrok uznesenie súdu prvého stupňa. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žalovanej prvom rade priznal ich náhradu v sume 19,65 € a žalovaným v druhom až štvrtom rade v sume po 18,85 € s tým, že žalobca je povinný zaplatiť náhradu trov odvolacieho konania zástupcovi žalovaných do troch dní od právoplatnosti uznesenia.
Dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je v napadnutom výroku o trovách prvostupňového konania správne (§ 219 OSP). O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 142 ods. 1 OSP, vychádzajúc z toho, že "keďže odvolanie smerovalo iba proti výrokom o náhrade trov konania, pre účely odmeny advokáta hodnotou veci sú čiastky náhrad trov konania, proti ktorým odvolanie smeruje a nie hodnota predmetu konania vo veci samej". Základnú sadzbu tarifnej odmeny za úkony v zastúpení žalovaných v druhom až štvrtom rade rovnako ako súd prvého stupňa, znížil podľa § 13 ods. 2 vyhlášky o 20% a keďže nešlo o úkony vo veci samej, znížil podľa § 14 ods. 2 písm. c) vyhlášky u každého žalovaného odmenu vo výš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).