Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predpoklady zodpovednosti advokáta za škodu

31/2013
Predpoklady zodpovednosti advokáta za škodu
§ 21 zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii (teraz § 26 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ak viac skutočností spolupôsobilo pri vzniku škody, je podstatné určiť, či pôvodná skutočnosť (konanie advokáta) je tou skutočnosťou, bez ktorej by nedošlo ku škodlivému následku, alebo či k tejto skutočnosti pristúpila nová skutočnosť, ktorá, bez ohľadu na pôvodné skutočnosti, samostatne pôsobila ako príčina škody.
Ak je príčin vzniku škody viac, pôsobia z časového hľadiska buď súbežne alebo následne, pričom sa časove neprekrývajú. V takomto prípade je pre existenciu príčinnej súvislosti nevyhnutné, aby reťazec postupne nastupujúcich príčin a následkov bol vo vzťahu k vzniku škody natoľko prepojený, že už z pôsobenia prvotnej príčiny možno vyvodiť vecnú súvislosť so vznikom škodlivého následku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Cdo 105/2012
Skutkový stav:
Žalobca sa žalobou podanou 9. decembra 2005 na okresnom súde domáhal náhrady škody vo výške 870 500 Sk (28 895,31 eur) spolu s príslušenstvom, ktorú mu mal spôsobiť žalovaný pri výkone advokátskej činnosti.
Tvrdil, že žalovaný porušil svoje povinnosti advokáta, keď na základe zmluvy o právnej pomoci nekonal riadne a včas pri obstarávaní záležitosti pre žalobcu, ktorou bolo rokovanie o kúpe a príprava kúpnej zmluvy týkajúcej sa pozemkov, ktoré chcel žalobca kúpiť od predávajúceho – SDB.
Okresný súd rozsudkom zo 17. februára 2009 žalobu zamietol. Mal za preukázané, že účastníci konania uzatvorili 17. marca 2003 zmluvu o právnej pomoci, predmetom ktorej bolo usporiadanie majetkových vzťahov.
Na základe tejto zmluvy mal žalovaný zastupovať žalobcu pri rokovaní so SDB vo veci odkúpenia ich pozemkov nachádzajúcich sa v kat. úz. obce T., konkrétne špecifikované v žalobe (ďalej len „pozemky“ alebo „nehnuteľnosti“). Súčasne sa zmluvné strany dohodli na odmene za právnu pomoc, a to za jeden úkon v čiastke l0 650 Sk (353,52 eur), plus 20% DPH.
Súd prvého stupňa zistil, že v čase pred uzatvorením zmluvy o právnej pomoci žalobca osobne viedol rokovania so SDB o kúpe predmetných pozemkov, ktoré užíval bez toho, aby mal uzatvorenú so SDB nájomnú zmluvu, a že prebiehali najmä jednania o cene pozemkov. Listom z 11. marca 2003 SDB oznámili žalobcovi, že z dôvodu novej situácie v oblasti záujmu iných právnických osôb o ich pozemky, mu dávajú možnosť odkúpiť uvedené pozemky za nimi požadovanú cenu 400 Sk (13,28 eur) za m2. Z listu ďalej vyplýva, že očakávajú odpoveď žalobcu do 22. marca 2003 a po tomto termíne budú hľadať inú právnu formu na vysporiadanie ich dlhoročných majetkovo-právnych vzťahov. Uvedený list z 11. marca 2003 zaslal žalobca žalovanému, ktorý, podľa pečiatky jeho kancelárie, prijal tento list 17. marca 2003 a v tento deň žalobca so žalovaným uzatvorili zmluvu o právnej pomoci. Žalovaný na základe zmluvy o právnej pomoci začal viesť rokovania so zástupcami SDB, ktorí mu následne pripravili požadované podklady potrebné na prípravu kúpnej zmluvy, tieto však neboli žalovaným včas prevzaté a žalovaný v primeranej lehote nepredložil návrh kúpnej zmluvy SDB. SDB napokon listom zo 17. júna 2003 oznámili žalobcovi, že odstupujú od ponuky odpredať mu uvedené pozemky, pretože žalobca neakceptoval ich ponuky. Následne, 1. júla 2003, uzatvorili SDB, ako predávajúci, so spolo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).