Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Udelenie plnomocenstva účastníkom. Náhrada trov konania.

43/2012
Udelenie plnomocenstva účastníkom
Náhrada trov konania
§ 49 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 142 Občianskeho súdneho poriadku
Občiansky súdny poriadok neukladá súdu povinnosť, aby v prípade, keď advokát v konaní zastupuje viacerých účastníkov, doručoval advokátovi svoje rozhodnutie v takom počte rovnopisov, ktorý zodpovedá počtu zastúpených účastníkov.
Rozhodnutie súdu je účinne doručené doručením ich spoločnému právnemu zástupcovi.
Povinnosť nahradiť druhej sporovej strane trovy konania, nie je takou povinnosťou, ktorá by mala povinná osoba vykonať osobne (druhá veta § 49 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.)
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo 1/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž.
ako súd odvolací uznesením z 11. októbra 2011, č. k. 13 Cob/385/2011-152 odmietol odvolanie žalovaných v prvom, druhom a treťom rade rade proti uzneseniu Okresného súdu M. č. k. 15Cb/252/2010-138 z 28. júla 2011, ktorým prvostupňový súd zaviazal žalovaných v prvom až treťom rade spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 2 147,49 Eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet právneho zástupcu žalobcu s tým, že v prípade splnenia povinnosti niektorým zo žalovaných, zaniká v takom rozsahu povinnosť plnenia ostatných žalovaných.
Dôvodom pre odmietnutie odvolania, ktoré podali žalovaní v prvom, druhom a treťom rade prostredníctvom spoločného právneho zástupcu, bolo jeho oneskorené podanie. Odvolací súd konštatoval, že odvolaním napadnuté uznesenie bolo doručené právnemu zástupcovi žalovaných v prvom, druhom a treťom rade 16. augusta 2011, čo preukazuje doručenka na liste č. 141 spisu. Zákonom ustanovená lehota 15 dní na podanie odvolania začala plynúť 17. augusta 2011 a jej posledný deň pripadol na 31. augusta 2011, čo bola streda. Zo spisu vyplýva, že odvolanie žalovaných v prvom, druhom a treťom rade, datované 31. augustom 2001, bolo uskutočnené faxovým podaním, odoslaným 5. septembra 2011, t.j. po uplynutí zákonom stanovenej odvolacej lehoty. Z tohto dôvodu odvolací súd odvolanie žalovaných v prvom, druhom a treťom rade podľa § 218 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") odmietol.
Žalovaní
v prvom, druhom a treťom rade spoločným podaním z 9. decembra 2011 podali dovolanie proti rozhodnutiu Krajského súdu v Ž. ako súdu odvolacieho z 11. októbra 2011, č. k. 13 Cob/385/2011-152. Navrhli, aby dovolací súd rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.
Svoje dovolanie odôvodnili tým, že v konaní došlo k pochybeniu, ktoré malo za následok nesprávne rozhodnutie vo veci [dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm. b) SP]. Pochybenie sa týkalo doručovania uznesenia Okresného súdu M. č. k. 15 Cb/252/2010-138 z 28. júla 2011, ktoré bolo doručené splnomocnenému zástupcovi iba v jednom vyhotovení, a to napriek tomu, že v konaní zastupuje tri subjekty. Na základe tejto skutočnosti dovolatelia "čakali" na ďalšie dva origin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).