Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Určenie tarifnej odmeny advokáta za úkony právnej služby v konaní o incidenčnej žalobe

16/2015
Určenie tarifnej odmeny advokáta za úkony právnej služby v konaní o incidenčnej žalobe
§ 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
Konanie o žalobe o určenie pravosti, výšky či poradia pohľadávky konkurzného veriteľa (incidenčná žaloba), popretej v konkurznom konaní, je z hľadiska určenia výšky súdneho poplatku zo žaloby určovacím sporom s jednotnou výškou súdneho poplatku bez ohľadu na výšku pohľadávky, určenie pravosti ktorej je predmetom konania. Aj z hľadiska určenia tarifnej odmeny za úkony právnej služby treba vychádzať z rovnakého princípu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obo 48/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v B. B. ako súd prvého stupňa rozsudkom sp. zn. 27 Cbi 8/2011 zo 7. mája 2012 určil, že pohľadávka žalovaného prihlásená 19. februára 2004 v konkurznom konaní sp. zn. 27 K 232/2002 vo výške 130 517,65 eur voči úpadcovi neexistuje a v tejto časti žalovaný nie je veriteľom úpadcu. Vo zvyšku, t.j. v sume 271 153,55 eur súd žalobu žalobcu - SKP zamietol. Uviedol, že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
Prvostupňový súd uznesením z 12. augusta 2014, č. k. 27 Cbi 8/2011-186 priznal advokátovi Mgr. P. B. trovy právneho zastúpenia v sume 979,36 eur. Druhým výrokom upravil učtáreň súdu, aby v lehote troch dní po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia vyplatila Mgr. P. B. priznané trovy právneho zastúpenia predbežne z rozpočtových prostriedkov štátu a tretím výrokom zaviazal žalobcu nahradiť štátu trovy konania vo výške 342,78 eur na účet súdu.
Z odôvodnenia uznesenia súdu prvého stupňa vyplýva, že 11. mája 2012 bolo súdu doručené podanie ustanoveného právneho zástupcu žalovaného, v ktorom si vyčíslil trovy právneho zastúpenia žalovaného. Trovy právneho zastúpenia si právny zástupca žalovaného vyčíslil podľa hodnoty sporu tak, že jeho čistý úspech predstavuje 140 635,90 eur, čo je 35,01%. Alternatívne pre prípad, že súd zaviaže na náhradu trov konania štát, vyčíslil trovy právneho zastúpenia z hodnoty sporu na 3 013,39 eur. Právny zástupca žalovaného si alternatívne uplatnil aj trovy konania podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") aj od protistrany. Tieto vypočítal z hodnoty veci (401 671,20 eur) podľa pomeru úspechu vo výške 1 732,74 eur, celkovo s ďalšími nárokmi v hodnote 2 236,82 eur.
V odôvodnení súd pouká
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).