Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právomoc súdu. Poučovacia povinnosť súdu

32/2015
Právomoc súdu
Poučovacia povinnosť súdu
§ 5 Občianskeho súdneho poriadku
§ 7 Občianskeho súdneho poriadku
§ 103 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky
Predpokladom posúdenia právomoci súdu na konanie v určitej veci je jednoznačné zistenie, čo má byť v zmysle návrhu predmetom konania. Súd nemôže zastaviť konanie z dôvodu absencie právomoci na prerokovanie veci vtedy, ak nie je dostatočne zrejmé, o akú vec ide. V občianskom súdnom konaní sa uplatňuje zásada "
iura novit curia
" (práva pozná súd), preto právna kvalifikácia veci je vecou súdu.
Výnimka z poučovacej povinnosti súdu (§ 5 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku) ktorá dopadá na účastníka konania zastúpeného advokátom, sa týka iba poučenia o spôsobe a účinkoch výkonu práv a povinností procesnej povahy, v žiadnom prípade sa netýka jednotlivých (obsahových a formálnych) stránok procesných úkonov účastníka konania. Skutočnosť, že účastník je zastúpený advokátom, nemôže mať za následok zúženie rozsahu jeho procesných práv a povinností; opačný názor by odporoval zásade rovnosti účastníkov v konaní (čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy SR).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 218/2013
.
Skutkový stav:
Navrhovateľ sa návrhom na začatie konania, ktorý bol okresnému súdu doručený 23. septembra 2009 domáhal: 1. určenia neplatnosti jeho odvolania z funkcie hlavného kontrolóra uznesením mestského zastupiteľstva Mesta P. z 20. októbra 2006 (ďalej len "uznesenie mestského zastupiteľstva") a 2. zaplatenia náhrady jemu spôsobenej ujmy vo výške 60 000 €.
Na odôvodnenie svojho návrhu uviedol, že v roku 2003 bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra a následne s ním bola uzatvorená pracovná zmluva, ktorou bol založený pracovný pomer s Mestom P. Uznesením mestského zastupiteľstva bol z tejto funkcie odvolaný s odôvodnením, že hrubo a opakovane porušil povinnosti zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme. Navrhovateľ označil tieto dôvody odvolania za nepodložené a ničím nepreukázané. V procese odvolávania z tejto funkcie nemal možnosť brániť sa, postup mestského zastupiteľstva ho pripravil o plat hlavného kontrolóra; vznikla mu nielen majetková ujma - škoda (ušlý zisk v tom zmysle, že nedošlo k rozmnoženiu jeho majetkových hodnôt, ku ktorému by inak došlo), ale aj nemajetková ujma (poškodením jeho dobrého mena a cti tým, že bol obvinený z hrubého a opakovaného porušenia povinností zamestnanca).
Okresný súd uznesením z 21. februára 2011: 1/ konanie v časti o určenie neplatnosti odvolania z funkcie hlavného kontrolóra uznesením mestského zastupiteľstva zastavil, 2/ rozhodol, že po právoplatnosti tohto uznesenia postúpi konanie v časti o určenie neplatnosti odvolania navrhovateľa z funkcie hlavného kontrolóra uznesením mestského zastupiteľstva Okresnej prokuratúre P., 3/ konanie v časti o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v sume 60 000 € prerušil.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že v danom prípade nie je splnená podmienka konania (§ 103 OSP), spočívajúca v právomoci súdu (§ 7 ods. 1 OSP) na konanie o navrhovateľovom návrhu v časti, ktorá sa týka určenia neplatnosti jeho odvolania z funkcie hlavného kontrolóra uznesením mestského zastupiteľstva. Ustanovenie § 22 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre priznáva prokurátorovi oprávnenie podať protest proti rozhodnutiu, ktorým bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Ak prokurátor podá takýto protest proti uzneseniu obecného alebo mestského zastupiteľstva a zastupiteľstvo svoje rozhodnutie nezruší, môže prokurátor podať na súd návrh na jeho zrušenie; v takom prípade súd koná v rámci správneho súdnictva (§ 250zf ods. 1 OSP). Podľa právneho názoru súdu prvého stupňa táto právna úprava vylučuje, aby sa navrhovateľ určovacou žalobou podľa § 80 písm. c) OSP domáhal určenia neplatnosti odvolania z funkcie hlavného kontrolóra uznesením mestského zastupiteľstva; inak by sa totiž obchádzala osobitná právna úprava obsiahnutá v zákone č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre. So zreteľom na to konanie v tejto časti zastavil s tým, že po právoplatnosti uznesenia postúpi vec (v tejto časti) príslušnej prokuratúre. O prerušení konania v časti týkajúcej sa o zaplatenie náhrady ujmy 60 000 € rozhodol s poukazom na ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c) OSP, zastávajúc pritom názor, že prokuratúra bude riešiť otázku, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu v zostávajúcej časti (III.) návrhu.
Krajský súd na odvolanie navrhovateľa uznesením z 31. mája 2012 napadnuté uznesenie potvrd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).