Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spoločný trest a právo na zákonného sudcu

Autor článku poukazuje na rozporuplnosť ustanovení § 41 odsek 3 Trestného zákona, t. j. ustanovení o spoločnom treste, s článkom 48 odsek 1, článkom 50 odsek 5 Ústavy SR, článkom 6 odsek 1 Dohovoru a s ustanovením § 2 odsek 8 Trestného poriadku, pretože ukladaním spoločného trestu dochádza k opätovnému stíhaniu a odsúdeniu páchateľa za čin, za ktorý už bol právoplatne odsúdený, a zároveň dochádza k nezákonnému odňatiu zákonného sudcu páchateľovi.

 

The author of the article points out the inconsistency of the provisions of Section 41 paragraph 3 of the Criminal code, i.e. the provisions on joint criminal by article 48 paragraph 1, article 50 paragraph 5 of the Constitution of The Slovak republic, article 6 paragraph 1 of the Convention and with provision of Section 2 paragraph 8 of the Criminal code, because imposing a joint punishment leads to re-prosecution and sentencing of the offender for an act for which he has already been legally convicted and at the same time an illegal taking away legal judge from the offender.

SOJKA, S.: Spoločný trest a právo na zákonného sudcu; Justičná revue, 75, 2023, č. 6-7, s. 819 – 826.

Kľúčové slová: spoločný trest, zákonný sudca, skutok.

Key words: common punishment, law judge, the act.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok, zákon č. 460/1992 Zb. – Ústava SR.

 


Jedným z druhov trestov, ktorý umožňuje uložiť náš Trestný zákon (ďalej len "Tr. zák.") páchateľovi trestného činu, je trest odňatia slobody. Tento trest je možné podľa účinného Trestného zákona uložiť na určitú dobu a to najviac dvadsaťpäť rokov, alebo na doživotie. Dlhoročnou súčasťou tejto trestnoprávnej normy v súvislosti s trestom odňatia slobody je v prípade spáchania viacerých trestných činov ukladanie úhrnných, alebo súhrnných trestov. Súd uloží páchateľovi trestného činu úhrnný trest v prípade, ak ho odsudzuje za dva alebo viac trestných činov, pričom mu trest uloží podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré je najprísnejšie, a súhrnný trest súd uloží páchateľovi trestného činu v prípade, ak ho odsudzuje za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, pričom mu uloží súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu. Zároveň spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Takáto možnosť ukladania úhrnných, ale aj súhrnných trestov bola v Trestnom zákone pred jeho rekodifikáciou a ostala aj po rekodifikácii, keď boli ustanovenia § 35 "starého" Trestného zákona (zákon číslo 140/1961 Zb.) o úhrnnom a súhrnnom treste v podstate prevzaté aj do nového Trestného zákona, účinného od 1.1.2006.
Zákonodarca však zároveň zaviedol do nového Trestného zákona pri ukladaní trestov za viac trestných činov popri úhrnnom a súhrnnom treste aj trest spoločný. Spoločný trest súd uloží vtedy, ak odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový útok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho trestného činu, za ktorého iný čiastkový útok bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť. Súd vtom prípade zruší v rozsudku skorší výrok o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch spáchaných s ním v jednočinnom súbehu, celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom výroku o vine svoj podklad, a pri viazanosti skutkovými zisteniami v zrušenom rozsudku znova rozhodne o vine za pokračovací trestný čin vrátane nového čiastkového útoku, prípadne za trestné činy spáchané s ním v jednočinnom súbehu, ako aj o spoločnom treste za pokračovací trestný čin, ktorý nesmie byť miernejší než trest uložený skorším rozsudkom.
Zákonodarca odôvodnil zavedenie tohto nového pojmu vytvorením možnosti trestného stíhania aj vo vzťahu k čiastkovým útokom pokračovacieho trestného činu, o ktorého iných čiastkových útokoch už bolo súdom rozhodnuté a bol za ne uložený trest.
1)
Ukladanie trestu pred rekodifikáciou
Táto iniciatíva vzišla pravdepodobne z toho dôvodu, že pred rekodifikáciou Trestného zákona v praxi dochádzalo k tomu, že po odsúdení páchateľa za určitý, alebo určité skutky došlo k preukázaniu jeho ďalšej trestnej činnosti, k preukázaniu spáchania ďalších čiastkových skutkov, ktoré tvorili súčasť pokračovacieho trestného činu a vzhľadom na jeho právoplatné odsúdenie nebolo možné páchateľa odsúdiť aj za tieto ďalšie skutky, pretože existovala prekážka rozhodnutej veci. Orgány činné v trestnom konaní v takýchto prípadoch odkladali veci uznesením, ak ešte trestné stíhanie nebolo začaté a to z dôvodu neprípustnosti trestného stíhania, a v prípade už začatého trestného stíhania toto trestné stíhanie zastavovali taktiež z dôvodu neprípustnosti, keďže o skutku už bolo skôr rozhodnuté právoplatným rozsudkom súdu.
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustanovenie § 11 odsek 1, písmeno e) Tr. por., účinného do 31.12.2005, v zmysle ktorého nebolo možné začať trestné stíhanie a ak už bolo začaté, nebolo možné v ňom pokračovať a muselo byť zastavené proti tomu, proti ktorému sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu alebo bolo právoplatne zastavené, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené.
V nadväznosti na predmetné ustanovenie Trestného poriadku aj z ustálenej judikatúry pred účinnosťou nového Trestného poriadku vyplýva, že pri pokračovacom trestnom čine možno obvineného stíhať za ďalšiu časť činnosti, ktorá vyšla medzitým najavo, ale bola spáchaná p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).