Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Ministerstvo spravodlivosti SR; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 3


Súvzťažnosti medzi Občianskym zákonníkom a Zákonníkom práce na pozadí rekodifikácie súkromného práva

Autor sa v príspevku zaoberá predovšetkým otázkou, ako by mal byť nastavený vzťah Zákonníka práce a nového Občianskeho zákonníka. Okrem toho sa autor v príspevku zaoberá aj inými súvzťažnosťami medzi občianskym a pracovným právom, a to konkrétne o...

Neplatnosť právnych úkonov a rekodifikácia občianskeho práva

Autor v príspevku približuje východiská referentského návrhu nového Občianskeho zákonníka v súvislosti s problematikou neplatnosti právnych úkonov, ako aj niektoré dôležitejšie zmeny, ktoré tento návrh prináša v porovnaní so súčasným stavom. Venuj...

Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a regresný nárok zamestnávateľa voči škodcovi

Príspevok sa venuje otázke, či má zamestnávateľ nárok na náhradu toho, čo vyplatil zamestnancovi počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti z titulu náhrady príjmu, voči osobe, ktorá civilnoprávne zodpovedá zamestnancovi za stratu na zárobku podľa...