Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neplatnosť právnych úkonov a rekodifikácia občianskeho práva

Autor v príspevku približuje východiská referentského návrhu nového Občianskeho zákonníka v súvislosti s problematikou neplatnosti právnych úkonov, ako aj niektoré dôležitejšie zmeny, ktoré tento návrh prináša v porovnaní so súčasným stavom. Venuje sa pritom najmä problematike vymedzenia dôvodov neplatnosti, nahradeniu mechanizmu relatívnej neplatnosti tzv. zrušiteľnosťou prejavov vôle, ale aj zmenám v prístupe k neplatnosti právnych úkonov kvôli rozporu so zákonom a kvôli nedodržaniu predpísanej formy.


In the article, the author describes the starting points of the reference proposal of the new Civil Code in connection with the issue of invalidity of legal acts as well as some more important changes that this proposal brings compared to the current situation.He deals mainly with the issue of defining the grounds for invalidity, replacing the mechanism of relative invalidity with the so-called revocability of expressions of will, but also with changes in the approach to the invalidity of legal acts for violation of the law and for non-compliance with the prescribed form.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.