Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Priamy účinok medzinárodných dohôd zaväzujúcich Európsku úniu a jej členské štáty

Medzinárodné dohody zaväzujúce Európsku úniu nemajú prednosť pred primárnymprávom, sú však nadradené sekundárnympredpisomEurópskej únie. Súdny dvor v rámci svojej judikatúry posudzuje priamy účinok týchto dohôd prevažne v širšom, ale aj v užšomzmysle.Aj keď taká dohoda nemá priamy účinok, majú sa sekundárne predpisy Európskej únie vykladať v súlade s touto dohodou. Účinnosť uplatnenia tohto konformného výkladu je však premenlivá, najmä v závislosti od povahy predmetnej dohody a relevantnej úniovej alebo vnútroštátnej právnej úpravy.

Even though international agreements binding on the European Union do not have primacy over primary law, they rank above secondary EU law. In its case-law, the Court of Justice assesses the direct effect of those agreements,mainly in a broader but also in a narrower sense. Although such an agreement does not have direct effect, the secondary acts of the Union are to be interpreted in accordance with that agreement. However, the effectiveness of the application of that conforming interpretation varies, in particular depending on the nature of the agreement concerned and the relevant EU or national legislation to be interpreted.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.