Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyšší moc v soukromoprávních poměrech

Vyšší moc se řadí k docela záhadným právním institutům. Příprava této studie v roce 2019 sledovala zapojení do širšího vědeckého projektu a byla určena jako referát pro XXVIII. Karlovarské právnické dny plánované na rok 2020. Konference se posléze neuskutečnila ze známých důvodů, jež ukázaly, že co bylo míněno jako ryze teoretický text, nalezlo vzápětí i svůj praktický význam. Na žádost redakce a se souhlasem vydavatele sborníku se studie zpřístupňuje zájemcům ve Slovenské republice. Příspěvek je pro účely publikace v Súkromnom práve poněkud upraven, jeho základní zaměření a struktura jsou však zachovány. Zabývá se otázkami, jak se k vyšší moci staví různé právní řády, jak na ni nahlíží právní nauka a jak hledí na rozdíl mezi vyšší mocí a náhodou a jak se k této problematice staví soudní praxe. Poukazem na širší výběr ze soudních rozhodnutí se v závěru stati konstatuje, že i v moderní době se justiční praxe staví k situacím typově shodným s těmi, které byly předmětem rozhodování již v meziválečné době, v zásadě shodně a s obdobnými závěry.

1. Právní úprava
Vyšší
1)
moc
2)
má význam pro soukromé i pro veřejné právo. Přesto se zdejší zákonodárství k pojmu samotnému stavělo spíše zdrženlivě. To platí také pro někdejší státní útvary, do nichž české země patřily před vznikem České republiky, byť se ani tehdejší legislativa pojmu "vyšší moc" nevyhýbala. Najdeme jej v někdejších právních předpisech z oblasti práva směnečného a šekového,
3)
dopravního a poštovního,
4)
pracovního,
5)
správního
6)
nebo finančního.
7)
Zdá se, že na slovenském území bylo podobných úprav ještě méně.
8)
V dobách společného česko-slovenského státu došlo ke kodifikaci občanského práva v zákoníku č. 141/1950 Sb., jehož § 351se zmínkou o neodvratitelné náhodě inspiroval Lubyho k obsáhlejšímu výkladu o vyšší moci v jeho stále pozoruhodné monografii.
9)
Dnes v českém právu nacházíme ustanovení o vyšší moci v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ďalej aj "občanský zákoník" alebo "o. z.")
10)
i v zákoně o ochraně státních hranic a v některých dalších našich starších i novějších zákonech.
11)
Žádné z těch ustanovení, jež
vis maior
vzpomínají výslovně, ji však blíž necharakterizuje.
Pojmové vymezení vyšší moci se ale běžně spojuje s § 2913 odst. 2 o. z. obsahujícím právní pravidlo o vyloučení povinnosti k náhradě škody při porušení smluvní povinnosti.
12)
Občanský zákoník stanoví, že povinnost k náhradě škody nevznikne, pokud smluvní povinnost byla porušena v důsledku mimořádné překážky, která vznikla nezávisle na vůli povinné strany jako překážka nepředvídatelná a nepřekonatelná. Nejen odborná literatura, ale i důvodová zpráva spojují tyto znaky s pojmovým vymezením vyšší moci, zákon však v citovaném právním pravidle výrazu "vyšší moc" nepoužil. Myslíme, že to není nedostatek zákona.
13)
V literatuře najdeme odůvodněné názory, že se citované ustanovení sice vztahuje na případy vyšší moci, ale kromě toho dopadá i na některé další situace.
14)
Není tajemstvím, že § 2913 odst. 2 o. z. má svůj inspirační zdroj v § 374 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a že ten našel svůj vzor v § 252 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) a hlavně v čl. 79 Úmluvy o mezinárodní koupi zboží. Literatura k těmto ustanovením často zdůrazňuje, že jde o vyšší moc, jakkoli ji žádné z uvedených ustanovení výslovně nevzpomíná.
Je důležité připomenout, že kromě § 2913 o. z. najdeme v zákoníku větší počet ustanovení, která mohou být pro posouzení dopadů vyšší moci do soukromoprávních poměrů relevantní. Nedávno na to upozornil Josef Šilhán,
15)
ovšem se zřetelem k záběru své monografie jen s poukazem na ustanovení ze sféry
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).