Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 12/2018 z 23.5.2019 (súpis podstaty ako listina preukazujúca oprávnenie správcu podstaty nakladať s nehnuteľnosťou)

„Titulom pre nakladanie s majetkom úpadcu vrátane nehnuteľností je súpis majetku. Ak je určitá nehnuteľnosť v súpise majetku, tak pri speňažení majetku je dostatočným podkladom pre zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností na ďalší subjekt práve súpis majetku. Nie je preto nevyhnutné, aby bol úpadca ako vlastník nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností zapísaný.“

I.

V zmysle § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“ alebo „ZKR“) súpis majetku podstát (ďalej aj „súpis“) je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. V katastrálnej praxi vyvstáva otázka, či sa má citované ustanovenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii vykladať tak, že samotný súpis je listinou preukazujúcou oprávnenie správcu nakladať s určitou nehnuteľnosťou ako majetkom úpadcu1) a že v konaní o návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzatvorenej v mene úpadcu ako prevodcu správcom okresný úrad, katastrálny odbor (ďalej aj „okresný úrad“), nie je oprávnený skúmať, či správca určitú nehnuteľnosť zapísal do súpisu lege artis. V katastrálnej praxi pritom vyvstáva taktiež otázka, či možno v tomto duchu vykladať aj ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ďalej aj „zákon o konkurze a vyrovnaní“),2) i keď tento právny predpis neobsahoval ustanovenie ekvivalentné ustanoveniu § 76 ods. 1 prvá veta ZKR. Tieto otázky sú relevantné predovšetkým v tých prípadoch, keď správca zapíše do súpisu takú nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom podľa zápisu v katastri nehnuteľností je osoba odlišná od úpadcu, a v konaní o návrhu na vklad svoje oprávnenie nakladať s danou nehnuteľnosťou preukazuje výlučne zápisom nehnuteľnosti do súpisu.

K povahe súpisu ako titulu pre nakladanie s nehnuteľným majetkom úpadcu v rámci konkurzu vedeného podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a teda v konečnom dôsledku k vymedzenej prvej otázke, zaujal stanovisko Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 4 Obdo 21/2017 z 25. 4. 2018, keď konštatoval, že „titulom pre nakladanie s majetkom úpadcu vrátane nehnuteľností je súpis majetku“ a že „ak je určitá nehnuteľnosť v súpise majetku, tak pri speňažení majetku je dostatočným podkladom pre zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností na ďalší subjekt práve súpis majetku“. K povahe súpisu ako titulu pre nakladanie s nehnuteľným majetkom úpadcu v rámci konkurzu vedeného podľa zákona o konkurze a vyrovnaní, a teda v konečnom dôsledku k vymedzenej druhej otázke, zaujal rovnaké stanovisko Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 5 Obo 12/2018 z 23. 5. 2019 (ďalej aj „glosovaný rozsudok“).

II.

Z odôvodnenia glosovaného rozsudku vyplýva, že správca sa žalobou domáhal určenia neplatnosti právnych úkonov, a to zmluvy o majetkovom vklade, ktorej predmetom bol majetkový vklad nehnuteľnosti, a vyhlásenia o nepeňažnom vklade, ktorého predmetom bola taktiež nehnuteľnosť. Ďalej z odôvodnenia glosovaného rozsudku vyplýva, že súd prvej inštancie určil absolútnu neplatnosť týchto právnych úkonov, keď mal za preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, ako aj absolútnu neplatnosť predmetných právnych úkonov z dôvodu ich rozporu s dobrými mravmi.

Na odvolanie žalovaných najvyšší súd ako odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvej inštancie tak, že žalobu zamietol, keďže dospel k záveru, že žalobca nepreukázal

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).