Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Profesijný rozvoj mediátora

Úvod

Ak si priblížime prostredie zamestnávateľov v aktuálnom trende orientovanom na ľudské zdroje, evidujeme zhodnocovanie ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania a rozvoja. V oblasti nehmotných produktov a poskytovania služieb o to viac, keďže nehmotné produkty a služby sú často vo väčšej miere viazané aj na konkrétneho jednotlivca, ktorý samotnú službu vykonáva, poskytuje servis svojim klientom, zákazníkom, partnerom, pacientom a interne aj svojím kolegom – zamestnancom organizácie. Pokiaľ ide o kolektívy a pracovné tímy, je úroveň vzdelávania a rozvoja ako investície do konkrétneho ľudského zdroja ľahko porovnateľná na základe širokého spektra pracovných – výkonnostných merateľných ukazovateľov a samotnej spätnej väzby klientov.

Zamestnávatelia aplikujúci najnovšie poznatky z manažmentu v oblasti riadenia ľudských zdrojov akceptujú vzdelávanie a rozvoj ako nevyhnutnú a dobrú investíciu do ľudského kapitálu s jednoznačným cieľom – prínos pre budúce pozitívne výsledky organizácie. Vzdelávanie a rozvoj organizujú a zabezpečujú zamestnanci z útvarov ľudských zdrojov, ktoré sú postavené na pravidelnom hodnotení zamestnanca a na základe toho sú mu plánované vzdelávacie alebo individuálne rozvojové potreby a súbežne aj plán jeho ďalšieho profesionálneho rozvoja. 

Trh služieb a nehmotných produktov vytvoril za posledné dve dekády pestrý mix odborných a špecializačných profesií v oblasti informačných technológií, obchodu, finančníctva, realít
a poisťovníctva, vzdelávania a rozvoja, sociálnych služieb, právnych služieb, poradenských služieb atď. Každá nová profesia sa kreuje v rozsahu pracovnej činnosti a zároveň definuje a limituje určité vedomosti, schopnosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre akúsi štandardizáciu poskytovania kvalitnej služby. Medzi relatívne novú profesiu môžeme zaradiť aj profesiu mediátora.

Mediátor – záruka kvalitnej služby

Novodobé profesie, ktoré poskytujú nehmotné produkty a služby, sú vo veľkej miere v trhovom prostredí poskytované jednotlivcom, ktorý vykonáva túto profesiu nie ako zamestnanec, no ako samostatne zárobkovo činná osoba, podnikateľ na základe osobitného predpisu, či slobodné povolanie a sú sami sebe zamestnávateľom a výkonným pracovníkom v jednej osobe. Investícia do vzdelávania a rozvoja je pre nich skôr akceptovaná ako nevyhnutná alebo ľudovo povedené „povinná jazda“, ak pre konkrétnu profesiu sú viazané povinnosti vzdelávania regulované rezortmi, inštitúciami, pod ktorých gesciu profesie spadajú, alebo zákonom. Ostatné vzdelávanie a rozvoj orientované na určitú profesiu v celom rozsahu sú absolútne dobrovoľné. Je to skôr otázka finančných možností jednotlivca ako investícia do vzdelávania a osobného rozvoja.

Veľkým rizikom pre profesijnú komunitu je, ak sa nehmotné produkty a služby poskytujú v nízkom štandarde, neodborne, v zníženej úrovni kvality čo do oblasti psychológie a oblasti práva. Riziká trhovej udržateľnosti a pozitívneho vnímania klientmi nenesie paradoxne len jednotlivec, ale aj celý zástup ostatných jednotlivcov vykonávajúcich rovnakú profesiu. Medzi takéto profesie dnes jednoznačne patrí aj mediácia, ktorú vykonáva mediátor ako jednotlivec. Výkon činnosti mediácie je podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej len „zákon o mediácii“), podnikaním, čo znamená, že názov profesie v  prípade mediácie nahrádza výrazne aj „brand“, čo z anglického prekladu znamená „značka“. Z uvedeného vyplýva, že všetci mediátori vystupujú a vykonávajú svoju činnosť pod jednou značkou, aj keď ich rozdeľuje logo a grafické spracovanie. Skúsenosť klienta so službou mediácie ktoréhokoľvek mediátora ovplyvňuje jeho všeobecné vnímanie a dojmy z poskytnutej služby mediácie ako celku. Referencie od klientov sú pre mediáciu kľúčovým marketingovým nástrojom. Ak sú pozitívne, všeobecne posilňujú záujem o mimosúdne riešenie sporu mediáciou, no ak sú negatívne, je oveľa náročnejšie vynaložiť úsilie na znovunadobudnutie dôvery nielen v konkrétneho mediátora, ako pre celú komunitu mediátorov a vo vzťahu k mediácii ako službe.

Mediácia ako profesia

Profesia mediátora láka na kariérnej ceste mnohých záujemcov. Keď sa ľudia na túto kariérnu cestu vydajú, investujú čas a peniaze na to, aby splnili všetko potrebné, čo ich oprávňuje vykonávať mediačnú činnosť. Napriek splneniu zákonných podmienok po zápise do registra mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „register“) sa ich prvotný cieľ stráca a motivácia vykonávať činnosť mediátora klesá. Časť zapísaných mediátorov ostáva zapísaných v registri ako aktívni mediátori, aj keď mediačnú činnosť, profesiu vôbec nevykonávajú. Z praxe vieme, že väčšina aktívnych mediátorov túto profesiu nevykonáva ako svoju hlavnú činnosť alebo jedinú profesiu. V súčasnosti ešte stále väčšina zapísaných mediátorov má vyskladané rôzne portfólio svojich profesijných činností. K spektru dôvodov, prečo je to tak, môžeme zaradiť napríklad istotu pravid

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).