Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

O konzervativizme právnikov a (dis)kontinuite pri rekodifikácii súkromného práva

Rekodifikácia súkromného práva je nerozlučne spojená s úvahami o kontinuite a diskontinuite „starého“ (platného a účinného) práva a „nového“ (zamýšľaného) práva. Aj autor tohto príspevku analyzuje práve mieru (dis)kontinuity návrhu niekoľkých desiatok paragrafov všeobecnej časti pripravovaného nového Občianskeho zákonníka,  predložených začiatkom septembra 2021 na verejnú diskusiu s právnou úpravou de lege lata. Autor v rámci analýzy kladie dôraz na textuálne, resp. jazykové a štylistické aspekty predloženého materiálu.


The recodification of private law is inseparably linked to considerations of the continuity and discontinuity of „old“ (valide and effective) law and „new“ (intended) law. The author of this paper also analyses the degree of (dis)continuity of the proposal of several dozens of paragraphs of the general part of the prepared new Civil Code submitted at the beginning of September 2021 for public discussion with the valide and effective law.Within the analysis, the author emphasizes the textual (linguistic) and stylistic aspects of the submitted material.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.