Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Glosa k rozsudku Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 2 Sžrk 5/2020 z 24.2.2022 (vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti dohodou)

„Pod vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou v zmysle § 149 ods. 4 OZ je ... potrebné rozumieť nielen uzavretie takejto dohody, ale i podanie návrhu na vklad na jej základe v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na druhej strane nie je namieste súčasne trvať aj na zavkladovaní predmetnej dohody v uvedenej trojročnej lehote, pretože pokiaľ zákon za postačujúce považuje podanie návrhu na súd v tejto lehote, nie je dôvod nepriznať ekvivalentný právny následok aj podaniu návrhu na vklad.“

I.
Právna úprava vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti (ďalej aj "BSN")
de lege lata
vyvoláva v aplikačnej praxi v kontexte zákonnej domnienky vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov viaceré interpretačné spory.
1)
Medzi najzásadnejšie spomedzi nich patria interpretačné spory ohľadom otázky, či pod "vyporiadaním BSN dohodou" je potrebné rozumieť nielen uzatvorenie takejto dohody, ale aj podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (ďalej aj "návrh na vklad") na jej základe, a ak áno, v akej lehote je potrebné podať návrh na vklad, aby nenastúpila zákonná domnienka vyporiadania BSN podľa § 149 ods. 4 OZ. K tejto otázke zaujal stanovisko najvyšší správny súd v rozsudku sp. zn. 2 Sžrk 5/2020 z 24.2.2022 (ďalej aj "glosovaný rozsudok"), ktoré považujeme za vecne správne.
Zo stručného zhrnutia skutkového stavu a priebehu administratívneho konania v odôvodnení glosovaného rozsudku vyplýva, že príslušný okresný úrad, katastrálny odbor (ďalej aj "okresný úrad") zamietol návrh na vklad na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to, okrem iného, z dôvodu, že návrh na vklad na základe tejto dohody bol podaný po uplynutí troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Okresný úrad v odôvodnení svojho rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad konštatoval, že právne účinky pri dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nastávajú až vydaním právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu, a že ak návrh na vklad nie je podaný v trojročnej lehote, nastupuje nevyvrátiteľná domnienka o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 149 ods. 4 OZ. O odvolaní jedného z účastníkov predmetného konania o návrhu na vklad proti rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí návrhu na vklad Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej aj "Úrad") rozhodol tak, že odvolanie zamietol a rozhodnutie katastrálneho odboru potvrdil. V odôvodnení svojho rozhodnutia Úrad (okrem iného) konštatoval, že ohľadom nehnuteľností zakladá márne uplynutie trojročnej lehoty nevyvrátiteľnú právnu domnienku vzniku podielového spoluvlastníctva bývalých manželov s rovnosťou podielov.
Z odôvodnenia glosovaného rozsudku ďalej vyplýva, že na základe žaloby jedného z účastníkov predmetného konania o návrhu na vklad Krajský súd Žilina rozsudkom sp. zn. 30 S 66/2018 zo 16.4.2019 rozhodol tak, že rozhodnutie Úradu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V odôvodnení svojho rozsudku Krajský súd Žilina (okrem iného) konštatoval, že k naplneniu zákonodarcom predpokladaného pojmu "vyporiadanie dohodou" postačuje, aby dotknuté osoby medzi sebou uzatvorili platnú a účinnú zmluvu v zmysle obligačných účinkov.
Na základe kasačnej sťažnosti Úradu najvyšší správny súd glosovaným rozsudkom zrušil rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 30 S 66/2018 zo 16.4.2019 a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
V odôvodnení glosovaného rozsudku najvyšší správny súd vo vzťahu k vymedzenej otázke najprv v nadväznosti na skoršie stanoviská prezentované v súdnej praxi konštatoval, že dohoda o vyporiadaní BSN je zmluvou o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
2)
a že pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti sa rozlišujú dve fázy a síce právny dôvod (
iustus titulus
) a právny spôsob nadobudnutia vlastníctva (
modus aquirendi
).
3)
Samotná zmluva o prevode vlastní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).