Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Majetkový cenzus v dovolacom konaní

Uplatňovanie majetkového cenzu v rámci dovolacieho konania v sporoch s ochranou slabšej strany v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu SR podnietilo úvahy o vhodnosti aplikácie tohto cenzu len na slabšiu stranu a tým spôsobené odopretie prístupu k dovolaniu druhej strany. Majetkový cenzus je diskutabilný aj v kontexte sporov o nárok na náhradu škody na zdraví.K stavu právnej neistoty prispieva nekonzistentnosť rozhodnutí zo strany Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.

Application of the ratione valoris requirements within the appeal proceedings in disputes with the protection of the weaker party in the decision-making practice of the Supreme Court has prompted considerations on the appropriateness of the application of these requirements only to the certain party and the resulting denial of access to the appeal of the other party. Requirements are also questionable in the context of disputes over a claim for compensation for personal injury. The inconsistency of decisions of the courts contributes to the state of legal uncertainty.

ZAJACOVÁ, I.: Majetkový cenzus v dovolacom konaní; Justičná revue, 74, 2022, č. 3, s. 345 – 353.

Kľúčové slová: dovolanie, majetkový cenzus, strana, spor.

Key words: appeal proceedings, ratione valoris, party to the dispute, dispute.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

I Majetkový cenzus ako podmienka prípustnosti dovolania
Samotný pojem cenzus nesie význam podmienky niečoho, čo musí byť splnené, aby bolo podanie dovolania niektorou zo strán sporu vôbec prípustné. Z názvu majetkový cenzus je zjavné, že pôjde o podmienku vyjadrenú konkrétnou peňažnou sumou.
Právny základ majetkového cenzu je teda logicky obsiahnutý v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilnom sporovom poriadku. Cenzus sa však uplatňoval aj v rámci konaní vedených podľa predošlej právnej úpravy. Občiansky súdny poriadok obsahoval majetkový cenzus v § 238 ods. 5.
1)
Právna úprava Občianskeho súdneho poriadku však diverzifikovala spory na občianskoprávne a obchodnoprávne spory, a zároveň určovala inú hodnotu cenzu v závislosti od toho, pod akú kategóriu ten-ktorý spor spadal. Civilný sporový poriadok úpravu zjednotil a v súčasnosti neprihliada na hmotnoprávny obsah sporu v zmysle toho, či ide o spor občianskoprávnej alebo obchodnoprávnej povahy.
Téma majetkového alebo tzv. bagateľného cenzu je v rámci civilného sporového konania úzko spätá s dovolacím konaním, resp. s prípustnosťou podania dovolania. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok napádajúci už právoplatné rozhodnutie súdu, je tiež definované svojím zaradením do revízneho opravného systému a s vyvolaním devolutívneho účinku. Najzásadnejšou podmienkou pre podanie samotného dovolania však je, na rozdiel od odvolania, prípustnosť tohto dovolania zo strany zákona, t.j. ak zákon toto podanie dovolania pripúšťa. Takáto konštrukcia je zjavným vyjadrením vážnosti tohto mimoriadneho opravného prostriedku a zákonodarca tým chce zamedziť rôznym šikanóznym podaniam a laicky povedané - nikdy nekončiacim procesom.
Zákon pripúšťa podanie dovolania vo dvoch konkrétnych prípadoch. Ak ide o meritórne rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým sa konanie končí, ak existuje niektorý z dôvodov zmätočnosti konania v zmysle § 420 Civilného sporového poriadku. Ako sme už spomenuli, dovolanie zaraďujeme do revízneho opravného systému, teda neskúma skutkové vady, ale skúma vady procesu ako takého.
Medzi tieto dôvody zmätočnosti alebo vady konania, resp. procesné vady, § 420zaraďuje situácie: ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov; ak ten, kto vystupoval ako strana v spore, nemal procesnú subjektivitu; ak strana nemala spôsobilosť samostatne konať a nebola v plnom rozsahu zastúpená zákonným zástupcom alebo procesným opatrovníkom; akv tej istej veci už bolo prv právoplatne rozhodnuté (
rei iudicatea
) alebo sa už v tej istej veci konanie začalo (litispendencia); alebo ak došlo k nesprávnemu obsadeniu súdu, t.j. vo veci rozhodoval vylúčený sudca; alebo ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane vykonať jej práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.
V druhom prípade, kedy zákon pripúšťa podanie dovolania, je to vtedy, ak ide o rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky. Zároveň muselo ísť o takú otázku, pri riešení ktorej sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu; alebo takáto otázka ešte v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu vyriešená nebola; alebo ktorá je dovolacím súdom rozhodovaná odlišne.
Tak ako Civilný sporový poriadok vymedzuje prípady, kedy dovolanie je prípustné, aj tieto možnosti ešte modifikuje, resp. obmedzuje. Hoci by aj boli splnené podmienky podľa § 420 a § 421, o ktorých sme teraz hovorili, dovolanie by nebolo napriek tomu prípustné, ak by išlo o dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu prvej inštancie, okrem prípadu, ak išlo o uznesenie súdu prvej inštancie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia, o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia a vo veciach výkonu cudzieho rozhodnutia; alebo (majetkový cenzus) ak by napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšoval desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada; alebo napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy (rovnako ani tu sa na príslušenstvo neprihliada); alebo ak by bolo predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška tohto príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje pri peňažnom plnení desaťnásobok minimálnej mzdy, resp. v sporoch s ochranou slabšej strany dvojnásobok minimálnej mzdy. Príslušenstvom pohľadávky sú v zmysle § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.
Pre uplatnenie majetkového cenzu je, pochopiteľne, dôležitý správny výpočet. Konkrétna suma minimálne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).