Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.

Počet článkov autora: 8


Umelá inteligencia a právo na dobrú verejnú správu

Otázky týkajúce sa dopadu využitia umelej inteligencie pri poskytovaní tovarov či služieb na vznik právnej zodpovednosti rezonujú aktuálne vo viacerých domácich aj zahraničných právnických diskusiách a boli aj predmetom Bratislavského právnického ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ o čiastočnom prerušení konania

Vzhľadom na to, že návrh na začatie prejudiciálneho konania môže byť zaslaný Súdnemu dvoru EÚ aj v skorom štádiu konania, musí byť vnútroštátnemu súdu dovolené, aby počas čakania na odpoveď Súdneho dvora EÚ na uvedený návrh pokračoval v tomto kona...

Aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty

Článok 42 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010,1 v spojení s čl. 197 ods. 1 písm. c) smernice 2006/112 v znení zmien, sa má vykladať ...

Súbeh extradičného konania s konaním o medzinárodnej ochrane

Cieľom tohto príspevku je zaoberať sa súbehom vydávacieho (extradičného) konania s konaním o medzinárodnej ochrane ilustrovaním skutkového stavu a právnych záverov týkajúcich sa konkrétneho prípadu, do ktorého boli okrem súdov v trestnom súdnictve...

Nová právna úprava výberových konaní na funkciu sudcu

Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad právnou úpravou výberových konaní na funkciu sudcu majúcou pôvod v novej vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 307/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na...

Sloboda prejavu sudcu v kontexte judikatúry európskeho súdu pre ľudské práva

Podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) s názvom Sloboda prejavu má každý právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky...