Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účinný súdny prieskum protipandemických opatrení v kontexte porovnania rozhodovacej činnosti správnych súdov vo Francúzskej republike a v Slovenskej republike

Pri rovine právnej by bolo vhodné sa pristaviť s krátkym zamyslením sa a bilanciou právnej situácie, ktorá na Slovensku nastala za posledný rok. Bilanciu v tomto článku zameriame na to, či aktuálna právna úprava v Slovenskej republike zabezpečuje účinný súdny prieskum zákonnosti zásahov do práv a slobôd jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov protipandemickými opatreniami. Túto bilanciu vykonáme s použitím porovnávacej metódy, pričom za referenčný bod použijeme rozhodovaciu činnosť francúzskeho správneho súdnictva za obdobie posledného roka týkajúcu sa opatrení boja s Covid-19.
Rozhodovacia činnosť francúzskej Štátnej rady súvisiaca s pandémiou
Le Conseil d'État
- Štátna rada je najvyššia súdna inštancia správneho súdnictva vo Francúzskej republike. Štátna rada vydala 21. apríla 2021 bilančný materiál týkajúci sa ročného fungovania tohto súdu počas pandémie Covid-19.
1)
Z uvedeného materiálu vyplýva, že 22. marca 2020 sa konalo pred Štátnou radou prvé pojednávanie týkajúce sa Covid-19. Toto pojednávanie bolo začiatkom dlhej série rozhodovania a vyvažovania záujmu na ochrane zdravia a ostatnými slobodami.
Počas dvanástich mesiacov Štátna rada prerokovala 647 vecí na základe podaní jednotlivcov, asociácií či profesijných organizácií. Štátna rada uložila za posledných dvanásť mesiacov naliehavé opatrenia, niekedy počas 48 hodín, na kontrolu, či reštrikcie na slobodách nariadené z dôvodu verejného zdravia boli opodstatnené.
V 51 prípadoch Štátna rada nariadila zrušenie, prípadne zmenu opatrení nariadených vládou alebo inými orgánmi výkonu verejnej moci. Išlo o prípady napríklad v nasledovných oblastiach: registrácia azylových žiadostí, demonštrácie, použitie dronov políciou, použitie termokarmier na školách, konanie bohoslužieb, nosenie rúšok v rizikových oblastiach, opatrenia týkajúce sa domovov dôchodcov.
Vo viac ako 200 prípadoch došlo k vyriešeniu veci počas pojednávania. Štátu boli pripomenuté jeho povinnosti alebo sporné opatrenia boli zmenené príslušnými orgánmi ešte pred vynesením rozhodnutia vo veci samej. V týchto prípadoch mohlo v konečnom dôsledku dôjsť k formálnemu zamietnutiu žaloby, avšak k vyriešeniu veci prispelo už pojednávanie vo veci samej. Z toho v približne 50 prípadoch pojednávanie prispelo k tomu, že vláda prijala zlepšenia svojich opatrení do praxe. Išlo napríklad o výnimku z pokút pre bezdomovcov, prípravu správ o dôsledku lockdownových opatrení na mentálne zdravie, vykonávanie školských športov.
Sudca pripomenul alebo špecifikoval štátu jeho povinnosti v asi 130 prípadoch, medzi ktoré patrili oblasti pomoci právnikom dostať rúška, získanie riešenia pre Microsoft pre databázu informácií o zdravotnom stave
Health Data Hub,
alebo v oblasti znovuotvorenia divadiel v prípade zlepšenia stavu verejného zdravia. V 89 prípadoch sporné opatrenia už neboli v účinnosti alebo boli zrušené či modifikované orgánmi ešte predtým ako Štátna rada prijala rozhodnutie. Veľmi často už podanie žaloby samo stačilo na to, aby dotknuté autority zmenili opatrenia.
Na záver správy Štátna rada konštatuje, že za daného stavu, kedy je situácia ohľadom verejného zdravia stále znepokojujúca, Štátna rada pokračuje v monitoringu a kontrole krokov štátu a iných orgánov prostredníctvom žalôb, ktoré jej doručujú. Konania, ktoré prebehli pred Štátnou radou, pokrývali všetky aspekty každodenného života vo Francúzsku.
Z 51 rozhodnutí Štátnej rady, v ktorých došlo k zrušeniu alebo zmene nariadených opatrení, upriamujeme pozornosť na nasledovné rozhodnutia:
Použitie termokamier v škole - rozhodnutie z 26. júna 2020, č. 441065
2)
Liga za ľudské práva iniciovala konanie pred Štátnou radou, výsledkom ktorého bolo nariadenie obci Lisses, aby prestala používať termokamery, ktoré boli umiestnené v školách v rámci boja proti šíreniu Covid-19. Domnieva sa, že to zjavne porušuje právo na rešpektovanie súkromného života žiakov a zamestnancov, na rozdiel od pevnej kamery inštalovanej v budove samosprávy, ktorej použitie nie je povinné.
Skutkový stav bol založený na tom, že v boji s epidémiou Covid-19 obec Lisses nainštalovala termokamery umožňujúce merať telesnú teplotu - jednu pevnú kameru pri vstupe do budovy samosprávy a jednu prenosnú kameru do školských budov v pôsobnosti obce. V tomto prípade sudca Štátnej rady poukázal na skutočnosť, že osoby vstupujúce do budovy samosprávy majú na výber, či sa podrobia zmeraniu teploty alebo nie, a že odmietnutie nemá za následok znemožnenie vstupu do budovy. Poukázal aj na skutočnosť, že v prípade zmerania teploty, tento akt nepodlieha žiadnej registrácii, žiaden pracovník nemanipuluje s kamerou a nemá prístup k výsledkom merania. V danom prípade teda sudca nezistil spracovanie osobných údajov podliehajúcich GDPR a zamietol žiadosť o ukončenie prevádzky tejto termokamery.
Na druhej strane sudca konštatoval, že použitie prenosných kamier v škole zbierajúcich osobné údaje o zdraví žiakov a zamestnancov bez ich súhlasu podliehajú GDPR, a to z dôvodu, že žiaci a zamestnanci sa musia obligatórne podrobiť zmeraniu teploty predtým ako vstúpia do budovy, a že v prípade zvýšenej teploty vzniká povinnosť opustiť budovu. Na základe toho sudca usúdil, že taký zber osobných údajov o zdraví je založený na automatickom spracovaní osobných údajov v zmysle GDPR.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).