Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nulitný správny akt (ZSP 18/2019)

§ 2 ods. 1, 2, 3, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1, 2, § 6 ods. 2, 3 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1, 3, § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 492 ods. 1, 2 zákona 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
§ 244 ods. 1, § 250ja ods. 2 v spojení s § 250 l ods. 2 Občiansky súdny poriadok

Ak správny súd zistí, že správny orgán vydal nulitný správny akt, teda paakt, čo je vlastne neexistujúce rozhodnutie, nezaoberá sa prípadnými ďalšími námietkami, pretože možno skúmať len zákonnosť toho aktu, ktorý existuje.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžr 52/2016.

 

Skutkový stav:
Krajský súd v Trnave (ďalej len "krajský súd") rozsudkom z 30. novembra 2015, č. k. 44Sp 20/2015-34 (ďalej len "napadnuté rozhodnutie" a "rozhodnutie krajského súdu") potvrdil rozhodnutie odporcu z 19. marca 2015, (ďalej len "rozhodnutie odporcu"), ktorým Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len "odporca") rozhodol podľa § 5 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov tak, že Štefan, Matilda, Jozef, Agneša - oprávnené osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 503/2003 Z. z. nespĺňajú podmienky v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z.z. na navrátenie vlastníctva alebo priznania práva na náhradu a preto sa im nenavracia vlastníctvo a nepriznáva právo na náhradu za pozemky pôvodne vedené na Výmere o vlastníctve pôdy č. II 791/48 z 30. marca 1948, k. ú. Dolná Krúpa. Krajský súd navrhovateľom nárok na náhradu trov konania nepriznal.
Krajský súd poukázal na § 2 ods. 1, ods. 2 a 3, § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v. z. n. p. a uviedol, že po preskúmaní spisového materiálu zistil, že navrhovatelia Štefan, Matilda, Jozef, Agneša si uplatnili na Obvodnom pozemkovom úrade v Trnave nárok na navrátenie vlastníctva k pozemkom pôvodne prideleným Výmerom o vlastníctve pôdy č. II 791/48 z 30 marca 1948 v k. ú. Dolná Krupá z dôvodu, že pozemky prešli na štát alebo na inú právnickú osobu podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. v z. n. p. Podľa názoru navrhovateľov predmetné pozemky boli v čase prechodu na štát vo vlastníctve právnych predchodcov navrhovateľov, a to Dominika, zomrelého 19. mája 1977 s manželkou Annou, zomrelou 18. februára 1983.
Krajský súd ďalej uviedol, že zo spisového materiálu zistil, že Okresný súd v Trnave rozsudkom sp. zn. 17C 59/2000 zamietol návrh Štefana, jedného z navrhovateľov v tomto konaní o určenie vlastníckeho práva, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, keď sa Štefan domáhal tohto určenia na základe Výmeru Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave č. II 791/48 z 30. marca 1948 a žiadal, aby súd určil, že pozemky uvedené v tomto výmere boli vo vlastníctve Dominika s manželkou Annou. Okresný súd v Trnave rozsudkom sp. zn. 17 C 59/2000 z 15. júna 2006 žalobu zamietol v celom rozsahu, a následne Krajský súd v Trnave rozsudkom sp. zn. 9 CoD 73/2006 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.
Krajský súd následne poukázal, že navrhovateľom sa v priebehu konania nepodarilo dokázať, že nehnuteľnosti uvedené vo Výmere Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave č. II 791/48 z 30. marca 1948 boli vo vlastníctve ich právnych predchodcov a teda nebola splnená podmienka na navrátenie týchto pozemkov, resp. na priznanie náhrady za tieto pozemky. Krajský súd sa preto stotožnil v celom rozsahu s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a rozhodnutie odporcu potvrdil.
II.
Odvolanie navrhovateľov
Navrhovatelia podali riadne a včas prostredníctvom svojho právneho zástupcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 30. novembra 2015, č. k. 44Sp 20/2015-34 odvolanie (ďalej len "podané odvolanie" a "odvolanie navrhovateľov"
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).