Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dispozičná zásada v správnom súdnictve (ZSP 28/2019)

§ 91 ods. 1 Zákonníka práce
§ 7 ods. 3 písm. a), § 7a, § 13 ods. 2, § 14 ods. 1, 2, 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
§ 244 ods. 1, 2, § 247 ods. 1, § 219 ods. 1, 2 Občiansky súdny poriadok

Správny súd preskúmava rozhodnutie a postup orgánov verejnej správy v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe, t. j. v medziach žalobných bodov, keďže v správnom súdnictve sa uplatňuje dispozičná zásada, ktorá v praxi znamená, že správny súd preskúmava napadnuté rozhodnutie len v medziach a rozsahu určenom žalobcom.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sžo 90/2016.

 

Skutkový stav:
Krajský súd v B. (ďalej aj "krajský súd" alebo "prvostupňový súd") rozsudkom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti protokolu o výsledku inšpekcie práce (ďalej aj len "protokol"), ktorý bol vydaný žalovaným 4. augusta 2015 podľa § 7 ods. 3 písm. a) a § 7a v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj len "zákon č. 125/2006 Z.z.").
Krajský súd poukázal na obsah protokolu, z ktorého vyplýva, že inšpektori pri výkone inšpekcie práce u žalobcu zistili na základe ním predložených dokladov nasledovné nedostatky:
Vznik pracovného pomeru
- bod č. 1: porušenie § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v z. n. p. (ďalej aj "ZP"),
- bod č. 2: porušenie § 43 ods. 1 písm. b) ZP,
- bod č. 3: porušenie § 43 ods. 1 písm. d) ZP,
-- bod č. 4: porušenie § 43 ods. 2 ZP,
-- bod č. 5: porušenie § 75 ods. 2 ZP.
Pracovný čas
- bod č. 6: porušenie § 99 ZP,
- bod č. 7: Z predložených dokladov evidencie pracovného času vedenej zamestnancami Ing. Martinom a Petrom, a to tzv. "Pracovných listov" za obdobie október 2014 až január 2015 a tzv. "Dochádzkových listov" za obdobie február až apríl 2015 bolo zistené, že žalobca ako zamestnávateľ viedol evidenciu pracovného času s časovými údajmi príchodov a odchodov a podpismi zamestnancov, ale nepreukázal poskytovanie prestávky zamestnancom na odpočinok a jedenie, čo je v rozpore s § 91 ods. 1 ZP.
Mzdy
- bod č. 8: porušenie § 120 ods. 3 ZP,
- bod č. 9: porušenie § 130 ods. 2 ZP,
- bod č. 10: porušenie § 129 ods. 1 ZP,
- bod č. 11: porušenie § 130 ods. 5 ZP,
- bod č. 12: porušenie § 142 ods. 3 ZP,
- bod č. 13: porušenie § 119a ods. 1 ZP.
Nelegálne zamestnávanie
- bod č. 14: porušenie § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj len "zákon č. 82/2005 Z. z.") nesplnením si oznamovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej aj len "zákon č. 461/2003 Z. z.").
K uvedenému porušeniu došlo tým, že žalobca uzatvoril 1. júla 2014 pracovnú zmluvu s Ing. Martinom, s nástupom 1. júla 2014, pričom zo mzdového listu bolo zistené, že v mesiaci júl 2014 tento zamestnanec odpracoval 23 pracovných dní a v Sociálnej poisťovni bol prihlásený až 3. júla 2014 o 11:05:01 hod.
Žalobca tiež uzatvoril 11. marca 2015 dohodu o vykonaní práce s Michalom, so začiatkom vykonávania úlohy 11. marca 2015, pričom podľa "evidencie vykonanej práce" za mesiac marec 2015 začal tento zamestnanec vykonávať pracovnú úlohu 11. marca 2015 o 8:00 hod. a v Sociálnej poisťovni bol prihlásený v ten istý deň o 11:10:13 hod.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- bod č. 15: porušenie § 226 ods. 2 ZP tým, že žalobca uzatvoril s Michalom dohodu o vykonaní práce 11. marca 2015, pričom z predložených dokladov: "Preberací protokol - motorové vozidlo" a "evidencia vykonanej práce" za mesiac marec 2015 v tento istý deň 11. marca 2015 o 8:00 hod. začal zamestnanec výkon práce.
Žalovaný v protokole zároveň uložil žalobcovi povinnosť odstrániť zistené nedostatky do 30 dní od prevzatia protokolu.
Krajský súd v prvom rade považoval za potrebné vysporiadať sa s otázkou, či napadnutý protokol vzhľadom na charakter jeho obsahu podlieha súdnemu prieskumu. Poukázal na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu SR (napr. uzn. sp. zn. 1 Sžo 162/2007 z 2. decembra 2008 a sp. zn. 5 Sžf 31/2011 z 25. 8. 2011), z ktorej vyplýva, že pre posúdenie podmienok preskúmateľnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy nie je podstatné, či také rozhodnutie bolo vydané v správnom konaní alebo mimo takéhoto procesného postupu. Podstatnou skutočnosťou je, že protokol bol vydaný orgánom štátnej správy pri výkone jeho právomocí zverených mu osobitným zákonom, ktorý na základe zistenia porušenia povinností uložil žalobcovi v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z.z. povinnosť odstrániť zistené nedostatky v určenom termíne, a teda správny orgán autoritatívne zasiahol do právnej sféry žalobcu tým, že mu uložil povinnosť, ktorej nesplnenie môže viesť k uloženiu sankcie v zmysle § 19 zákona č. 125/2006 Z. z.
V prípade porušení uvedených v bodoch 14 a 15 protokolu podľa krajského súdu nemožno hovoriť o porušeniach, ktoré možno odstrániť, pretože sú nemenné. Dôvodom, pre ktorý krajský súd protokol preskúmal, je opatrenie uložené v súvislosti s nedostatkami uvedenými v bode 7. Uložením povinnosti odstrániť zistené nedostatky uvedené v bode 7 protokolu, ktorých nesplnenie môže viesť k uloženiu sankcie, žalovaný autoritatívne zasiahol do žalobcovej sféry práv a povinností, čo je v zmysle § 244 ods. 3 OSP predpokladom pre jeho preskúmateľnosť súdom.
Krajský súd dôvodil, že zo súdneho prieskumu by bol tento protokol vylúčený v prípade prebiehajúceho správneho konania vo veci uloženia sankcie v priamej súvislosti so skutočnosťami uvedenými v protokole, v rámci ktorého by bolo možné vznesené námietky preskúmať. Keďže vo veci vytýkaných porušení povinností nebolo začaté samostatné správne konanie vo veci uloženia sankcie ako aj s ohľadom na absenciu osobitnej úpravy postupu vo sfére pôsobnosti žalovaného pri prerokovávaní námietok kontrolovanej osoby voči záveru protokolu konštatujúcemu porušenia povinností žalobcu ako zamestnávateľa, boli podľa názoru krajského súdu splnené predpoklady na preskúmanie napadnutého protokolu. Krajský súd zdôraznil, že zastavením konania by bola žalobcovi odňatá možnos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).