Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Reklamné zariadenie (ZSP 10/2019)

§ 106 ods. 1 písm. e), § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
§ 27, § 28 ods. 1, § 48 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
§ 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
§ 244 ods. 1, § 250i ods. 1 druhá veta, § 250 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku

Úlohou správnych súdov nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a vydaných správnych rozhodnutí.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 34/2016.

 

Skutkový stav:
Krajský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd") rozsudkom zo 4. februára 2016, č. k. 1 S 220/2014-166 (ďalej len "napadnuté rozhodnutie" a "rozhodnutie krajského súdu") zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") rozhodnutie žalovaného správneho orgánu z 13. augusta 2014 (ďalej len "rozhodnutie žalovaného správneho orgánu"), ktorým predseda Dopravného úradu (ďalej len "DÚ" alebo "žalovaný správny orgán") ako odvolací správny orgán rozhodol, tak, že rozhodnutie DÚ z 21. mája 2014 (ďalej len "rozhodnutie prvoinštančného správneho orgánu") zmenil vo výrokovej časti tak, že na základe § 106 ods. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) bola účastníkovi konania - žalobcovi uložená pokuta vo výške 1 500 eur a zároveň bol uznaný zodpovedným z naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 1 písm. e) stavebného zákona, ktorého sa dopustil, pretože v období od 31. marca 2014 do 15. mája 2014 užíval reklamné zariadenie bez predpísaného povolenia, pretože rozhodnutím MČ Bratislava - Ružinov zo 14. apríla 2008 bola žiadateľovi M... SLOVAKIA, s. r. o., predĺžená doba trvania stavby: "Reklamné zariadenie v tvare "V" s rozmermi 8 x 5 m, umiestnené na parcele č. KN-C 15786/1 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 m2, parcela evidovaná na LV č. X, okres Bratislava II, obec Bratislava - MČ Ružinov, v k. ú. X" do 30. novembra 2010, a teda stavba bola povolená ako dočasná, pričom po ustanovenom termíne nebola odstránená a ani nebola predĺžená doba jej užívania, týmto svojim konaním žalobca porušil § 71 ods. 1 písm. c) stavebného zákona a vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Krajský súd zaviazal žalovaný správny orgán k povinnosti zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 70 eur za zaplatený súdny poplatok a 522,79 eur trovy právneho zastúpenia.
Krajský súd poukázal na ustanovenia § 117 ods. 1 a § 120 ods. 1 stavebného zákona, ďalej na § 48 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 28 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia § 71 ods. 1 písm. c), § 106 ods. 1 písm. e) a § 140 stavebného zákona a ustanovenia § 46 a § 47 ods. 3 správneho poriadku a skonštatoval, že z cit. ustanovení stavebného zákona vyplýva, že okrem všeobecného stavebného úradu, ktorým je obec, vykonávajú pôsobnosť na tomto úseku v zmysle § 120 ods. 1 stavebného zákona špeciálne stavebné úrady. Pre stavby nachádzajúce sa v územných obvodoch letísk je špeciálnym stavebným úradom Dopravný úrad. V správnych konaniach, v ktorých je správnym orgánom špeciálny stavebný úrad, je všeobecný stavebný úrad dotknutým orgánom, ktorý v konaní reprezentuje ochranu územia obce a jej obyvateľov.
Špeciálne stavebné úrady vykonávajú svoju pôsobnosť v rámci vydávania stavebných povolení na presne definovaný okruh stavieb, pri povoľovaní ktorých sa vyžadujú osobitné znalosti stavebného úradu s cieľom zabezpečiť ochranu určitej špecifickej oblasti verejnej správy. Napríklad, pri stavbách dráh je špeciálnym stavebným úradom MDVaRR SR. V prípade stavieb letísk, stavieb v územných obvodoch letísk a stavieb leteckých pozemných zariadení s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia je špeciálnym stavebným úradom DÚ, ktorý na základe odborných vedomostí dokáže lepšie posúdiť, či stavba v územnom obvode letiska neohrozí bezpečnosť civilného letectva, ako všeobecný stavebný úrad.
S ohľadom na vymedzenie žalobných dôvodov pripadlo krajskému súdu posúdiť, či vo veci konal príslušný správny orgán, pretože okrem napadnutého rozhodnutia, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta podľa § 106 ods. 1 písm. e) stavebného zákona, pretože bez predpísaného povolenia užíval reklamné zariadenie, čím porušil § 71 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, existuje v tej istej veci aj protichodné rozhodnutie MČ Ružinov z 8. septembra 2014 o povolení tejto stavby.
Spornou medzi účastníkmi v danej veci bola otázka výkladu pojmu územný obvod letiska a to, či sa parcela č. 15786/1, na ktorej je umiestnené reklamné zariadenie žalobcu, nachádza v územnom obvode letiska, ako aj to, či bol územný obvod letiska legitímne vymedzený. Kým podľa žalobcu reklamné zariadenie nie je umiestnené v územnom obvode letiska a príslušný na konanie o jeho povolení bol stavebný úrad MČ Ružinov, žalovaný správny orgán zastáva opačný názor, že toto reklamné zariadenie je umiestnené v územnom obvode letiska, ktorý bol vymedzený a rešpektovaný MČ Ružinov, z čoho vyplýva, že DÚ mal konať ako špeciálny stavebný úrad.
Krajský súd poukázal na ustálený právny názor, že k výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona (nález ÚS SR z 23. mája 2013, č. k. IV. ÚS 71/2013-36).
Krajský súd v zhode s názorom žalovaného správneho orgánu považoval územný obvod letiska za právne neurčitý pojem. Ide o pojem používaný určitou právnou normou bez toho, aby bol legálne definovaný. Zákonodarca pri interpretácii právne neurčitých pojmov poskytuje správnym orgánom určitú mieru voľnosti. Dôležitým korektívom pre určenie rozsahu neurčitých právnych pojmov je tiež rozhodovacia činnosť súdov, a to jednak prostredníctvom správneho súdnictva, ale aj v rámci kontroly realizovanej Ústavným súdom SR.
Aj napriek tomu, že pojem územný obvod letiska nie je v zákone vymedzený, možno ho chápať ako záujmový priestor (areál) letiska, ktorý spadá pri výstavbe letiskovej infraštruktúry a stavieb do právomoci špeciálneho stavebného úradu, ktorým je DÚ. Územný obvod letiska sa určuje už pri zriaďovaní letiska. Žiadateľ o výstavbu nového letiska najprv predkladá DÚ žiadosť o posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu letiska. Po úspešnom výbere plochy je žiadateľ povinný spracovať ďalšie materiály dôležité na posúdenie fyzikálnych charakteristík nového letiska, prevádzkových postupov a jeho vplyv na životné prostredie. Medzi referenčné materiály patria Stavebno-technické posúdenie letiska a Letovo-prevádzkové posúdenie letiska, pričom Stavebno-technické
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).