Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K povinnosti poškodeného preukázať následky prieťahov v konaní (ZSP 31/2023)

§ 17 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
§ 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku

I keď zbytočné prieťahy v neprimerane dlho trvajúcom exekučnom konaní spôsobujú spravidla jeho účastníkovi nemajetkovú ujmu, je na poškodenom, ktorý sa v civilnom sporovom konaní domáha zaplatenia peňažnej náhrady za túto ujmu (§ 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci), aby preukázal vznik svojej ujmy v jednotlivých oblastiach života, intenzitu zásahu do chránených práv a tiež to, že samo konštatovanie porušenia práv nie je v konkrétnom prípade dostatočne účinným a efektívnym prostriedkom na vyváženie alebo zmiernenie jeho nemajetkovej ujmy.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.7Cdo/222/2021


Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).