Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nepripustenie zastúpenia v civilnom procese: dura lex, sed lex alebo boj za právo? (1.)

Významný právny teoretik 19. storočia, Rudolf von Ihering, vníma právo ako živú silu, ako výsledok boja. Každý človek je v boji za vlastné právo súčasne bojovníkom za právo v záujme spoločnosti a tento boj má človeku pomôcť uvedomiť si vlastné postavenie nositeľa subjektívnych práv pri obrane svojich legitímnych záujmov.

Zastúpenie v civilnom procese de lege lata

Súčasná odborná spisba neponúka mnoho plnohodnotných definícií pojmu "zastúpenie" pravdepodobne z dôvodu, že ide o aj medzi laickou verejnosťou známy, pochopiteľný a pochopený inštitút, ktorý sa vo svojej samotnej podstate nejaví byť problematickým.
Z tohto penza doktrína definuje procesné zastúpenie ako
"procesný inštitút spočívajúci v tom, že z konania zástupcu vznikajú práva a povinnosti zastúpenému"
1)
. Staršia odborná literatúra uvádza, že zastupovanie účastníka konania je upravené tak, aby účastník konania mal možnosť právneho zastúpenia, ak sa preň rozhodne, alebo aby bol zastúpený v prípadoch, v ktorých nemá procesnú spôsobilosť v celom rozsahu, prípadne zastúpenie si vyžaduje ochrana jeho záujmov, ktorá sa nedá zabezpečiť inak, než procesným zastúpením.
2)
Podstatou zastúpenia je to, že
"právne úkony namiesto zastúpeného robí jeho zástupca"
3)
. Účelom zastúpenia je teda umožniť zastúpenému, aby za neho právne úkony realizoval niekto iný tak, ako keby konal sám, teda s tým, že právne účinky právnych úkonov vo vzťahu k zastúpenému budú rovnaké, ako keby ich realizoval sám zastúpený.
Z prechádzajúcej (zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ďalej len "OSP") i súčasnej (zákon č. 160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok v účinnom znení, ďalej len "CSP") právnej úpravy civilného procesu, ako aj z doktríny, vyplývajú
in genere
tri druhy zastúpenia - zastúpenie na základe zákona, zastúpenie na základe rozhodnutia súdu a zastúpenie na základe splnomocnenia. Kým prvé dva slúžia na zhojenie neúplnej procesnej spôsobilosti, zastúpenie na základe splnomocnenia je prejavom vôle zastúpeného a v aplikačnej praxi môže byť motivované skutočne rôznorodo, preto si vyžaduje odborné bádanie. V dôvodoch pritom môže ísť o nedostatok času, neprítomnosť v čase úkonu, nedostatok (odbornej) znalosti, s akou by chcel zastúpený daný právny úkon realizovať, neochota realizovať právne úkony osobne, vzdialenosť, osobnostné predispozície, a iné.
4)
Právnu úpravu procesného zastúpenia na základe splnomocnenia nachádzame v § 89 až 92 CSP, ktoré sú z hľadiska systematického členenia právneho predpisu zaradené v piatom diele piatej hlavy (Strany a zastúpenie) prvej časti (Všeobecné ustanovenia) CSP. Aj napriek skromnému rozsahu normatívneho textu a predkladaným nedostatkom možno inak právnu úpravu považovať za konzistentnú a vo všeobecnosti bez zásadných aplikačných problémov. Zákonodarca výnimočne, ba až nad mieru obvyklú pomerom, dodržal príslušné ustanovenia zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď uplatnil systematiku členenia právneho predpisu aj na samotný piaty diel (Zastúpenie na základe splnomocnenia), ktorý je tak systematicky členený na Všeobecné ustanovenia a špeciálne ustanovenia o zastúpení advokátom. V tejto súvislosti treba uviesť, že podľa § 1 a § 2 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení, sa predmetné ustanovenia o zastúpení vzťahujú v rovnakom rozsahu aj na mimosporové konania, preto úvahy a výsledky syntézy predložené v príspevku sa vzťahujú aj na mimosporové konania, ak je to pre nerelevantné.
Typologický
výpočet zástupcov v civilnom procese
nie je legislatívne zakotvený. Vyplýva najmä zo systematického výkladu CSPa doktríny, a tak
de lege lata
môže byť v civilnom procese zástupcom:
  • tzv. všeobecný zástupca (nazývaný aj občiansky zástupca),
  • advokát,
  • právnická osoba s osobitnými úlohami (právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch, právnická osoba oprávnená na zastupovanie v antidiskriminačných sporoch, odborová organizácia v individuálnych pracovnoprávnych sporoch), alebo
  • Centrum právnej pomoci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).