Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nepripustenie zastúpenia v civilnom procese: dura lex, sed lex alebo boj za právo? (2.)

Výskumný problém in medias res a meritórne úvahy

Zastúpenie advokátom a Centrom právnej pomoci (ďalej aj "CPP") zásadne aplikačné ani doktrinálne problémy nevytvára, rovnako ako nepripustenie zastúpenia fyzickej osoby ako všeobecného zástupcu (najmä ako pokútnika), preto
výskumným problémom riešeným v tomto príspevku je nepripustenie zastúpenia zástupcom z radov právnických osôb s osobitnými úlohami a špecifického typu zástupcu, v súčasnosti subsumovaného pod inštitút všeobecného zástupcu, ktorého postavenie a definíciu však CSP ani doktrína neupravujú, a to subjektu akreditovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len "MPSVaR SR") na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
14)
a subjektu poskytujúceho pomoc obetiam trestných činov (tento však len v konaní o nariadenie neodkladného alebo zabezpečovacieho opatrenia)
15)
, z dôvodov zjavnej nespôsobilosti a vystupovania ako zástupca vo viacerých konaniach.
Autor si dovoľuje na margo, vyplývajúc zo skúseností z aplikačnej praxe, vyjadriť nesúhlas s názorom
16)
, že v praxi sa nevyskytuje zastúpenie právnickou osobou.
Cieľom prebratia § 27 OSP (s určitými modifikáciami navrhnutými Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR počas legislatívneho procesu) do § 89 ods. 2 CSP bolo zabránenie tzv. pokútnictvu, teda zabránenie zastupovaniu strán sporu, resp. účastníkov konania, všeobecnými zástupcami za odplatu či neoprávnene.
Teleológia právnej úpravy je plne pochopiteľná a legitímna, keďže štát by mal mať záujem na
regulácii poskytovania právnych služieb
(ako efektívneho právneho zastúpenia z dôvodu vecnej či právnej zložitosti konaní, prostredníctvom profesionálne kvalifikovaného zastúpenia), ktorými je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci,
ak sa vykonáva sústavne a za odmenu
17)
.
Avšak, práve poskytovanie právnych služieb, alebo len niektorých úkonov právnych služieb, sústavne a za odmenu, odlišuje poskytovanie právnych služieb vyhradené advokátom od iných foriem právnej pomoci poskytovanej ako súčasť inej (odbornej) činnosti ut infra, alebo, a to predovšetkým, bezplatne
18)
. Súčasne nemožno opomenúť, že predkladatelia absolútne rezignovali na vecné odôvodnenie navrhovaného a schváleného normatívneho textu, ktorý je v dôvodovej správe odôvodnený potrebou zabrániť pokútnictvu, je však ako normatívny text koncipovaný omnoho širšie a vágnejšie ("zástupca vystupuje vo viacerých konaniach" namiesto napr. "zástupca vystupuje vo viacerých konaniach za odplatu"), čím nespĺňa ani základnú požiadavku na vnútornú morálku práva
19)
. K viac jasnejším záverom nemožno dospieť ani v otázke, či treba mať na mysli vystupovanie vo viacerých konaniach na jednom súde alebo na viacerých súdoch, či v akých diferenciálnych znakoch sa majú konania skúmať (subjekty, predmet konania). Ústavné, garantované právo na právnu pomoc je pritom prepojené s právom na prístup k súdu, ktoré sa môže stať iluzórnym vtedy, ak osoba nemôže vzhľadom na svoje vzdelanie napríklad napísať kvalifikované podanie alebo bude narušená rovnosť strán sporu, resp. účastníkov konania, tým, že jeden účastník by mal kvalifikované zastúpenie a druhý nie
20)
, hoci autor jedným dychom dodáva, že
dať sa zastúpiť
je oprávnením strany, nie povinnosťou, a teda ak sa strana rozhodne konať bez zastúpenia, nemožno to pričítať na vrub zastúpenej protistrane, avšak vice versa, nemožno jej ani upierať toto konkrétne právo (
dať sa zastúpiť
).
Ako už bolo uvedené,
právnickými osobami s osobitnými úlohami
sú právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch, právnická osoba oprávnená na zastupovanie v antidiskriminačných sporoch (najmä Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) a odborová organizácia v individuálnych pracovnoprávnych sporoch. Nesporne ide o spory s ochranou slabšej strany, upravené v druhej hlave tretej časti CSP, v ktorých k naplneniu účelu procesnej ochrany slabšej strany má podľa predkladateľa slúžiť osobitosť v režime procesného zastúpenia, kde možno vidieť priestor na realizáciu subjektov špecializujúcich sa na problematiku právnej ochrany tej-ktorej slabšej strany, pričom špecializované subjekty majú potenciál byť efektívnym nástrojom vyvažovania prirodzenej hmotnoprávnej nerovnováhy strán sporu.
21)
Je zrejmé, že pokiaľ ide o zastupovanie strán sporu, budú tieto subjekty vystupovať ako zástupcovia iba vo vymedzených konaniach podľa svojej špecializácie, a preto obavy z presahov zastúpenia do iných konaní nie sú odôvodnené
22)
.
S poukazom na § 291 ods. 1, 2, § 308 a § 317 CSP, ktoré sú totožné, pokiaľ ide o ich obsah aj normatívny text, a podľa ktorých ustanovenia prvej časti piatej hlavy piateho dielu CSP nie sú týmito ustanoveniami dotknuté,
platí
, že v spore s ochranou slabšej strany sa možno dať zastúpiť advokátom alebo všeobecným zástupcom,
avšak aj rovnaké obmedzenie a ten istý postup súdu, pokiaľ ide o nepripustenie zastúpenia z dôvodu zjavnej nespôsobilosti na riadne zastupovanie a/alebo vystupovania vo viacerých konaniach v prípadoch zastúpenia všeobecným zástupcom, teda aj právnickými osobami s osobitnými úlohami
. Iné nemožno dedukovať ani z odbornej spisby či autentickým výkladom, pretože predmetné pramene sa o danej otázke nezmieňujú ani zblízka. Pre úplnosť sa žiada dodať, že staršia odborná spisba
23)
vychádzajúca z § 27 ods. 2 OSP pracuje, naproti právnej úprave podľa CSP, s opätovným vystupovaním zástupcu v rôznych veciach, ktoré bolo gramatickým výkladom z hľadiska právnej istoty formulované predsa len o niečo precíznejšie.
Dedukujúc z autentického výkladu, podľa ktorého
právnické osoby s osobitnými úlohami
nemusia nevyhnutne mať vo svojich radoch právnikov, pôjde o nepripustenie zastúpenia z dôvodu zjavnej nespôsobilosti na riadne zastupovanie zrejme len veľmi výnimočne. Pri predpoklade, že častejším javom bude nepripustenie zastúpenia z dôvodu vystupovania vo viacerých konaniach, ktorý z dôvodu absencie štatistík Ministerstva spravodlivosti SR a nevedenia prehľadov nemožno verifikovať, možno identifikovať vážny nedostatok právnej úpravy spočívajúci
vo vnútornom rozpore právneho predpisu
. Z nasledujúcich statí analyzovaných postavení subjektov možno príkro dedukovať na
rozpor
úmyslu zákonodarcu vyjadreného v § 89 ods. 2 CSP (teleológie právnej normy) zabrániť pokútnictvu, s procesným postavením subjektov a s aplikačnou praxou, keď z podstaty postavenia jednotlivých subjektov ut infra je v prvom rade vylúčené pokútnictvo, a v druhom rade sú logicky dedukované dôvody na vystupovanie subjektov ako zástupcov vo viacerých konaniach.
Postavenie
právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch
(ďalej len "združenie") vyplýva z osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 25. 07. 2023 (ďalej len "ZoOS"). Novelizačným zákonom č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo s účinnosťou od 25. júl 2023 k zmene podmienok v postavení združenia tak, že zákon už nevyžaduje, aby bola ochrana kolektívnych záujmov spotrebiteľov hlavnou náplňou činnosti združenia alebo aby bolo uvedené v zozname oprávnených osôb vedenom Európskou komisiou, ale podľa § 25 ZoOS
združenie môže bez ďalšieho na základe plnomocenstva zastupovať spotrebiteľa v konaní pred orgánmi verejnej moci
, pričom podľa § 4 ods. 4 ZoOS má každý spotrebiteľ právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov. Z uvedeného nep
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).