Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dozvuky pandémie COVID-19

V súvislosti s preskúmavaním opatrení vlády ESĽP poskytoval vláde pomerne široký priestor pre voľnú úvahu a väčšinu sťažností považoval za neprijateľné. Z iného uhla pohľadu preskúmal rozhodnutie vo veci Narbutas proti Litve, kde išlo o trestné stíhanie sťažovateľa za údajné korupčné správanie pri nákupe nedostatkových testov na COVID-19. Napriek tomu, že rozhodnutie ešte nie je právoplatné a ani trestné konanie proti sťažovateľovi nie je ukončené, jeho analýza môže napomôcť pri hodnotení manažmentu opatrení zameraných na ochranu pred pandémiou a tak sa poučiť v prípade možných budúcich pandémií.
 

In the context of reviewing government measures, the ECHR gave the government a relatively wide margin of appreciation and found most of the complaints inadmissible. From a different perspective, it examined the decision in Narbutas v. Lithuania, which involved the prosecution of the applicant for alleged corrupt conduct in the purchase of scarce COVID-19 tests. Although the decision is not yet final and the criminal proceedings against the applicant have not yet been concluded, its analysis may help in the evaluation of the management of pandemic measures and thereby in learning lessons in the event of possible future pandemics.

SVÁK, J.: Dozvuky pandémie COVID-19; Justičná revue, 76, 2024, č. 2, s. 213 – 219.

Kľúčové slová: pandémia, korupcia, škandalizácia.

Key words: pandemic, corruption, scandalization.

Svet sa až prekvapujúco rýchlo "zotavil" z pandémie COVID-19 a zdá sa, že je nepoučiteľný. Ľudia si žijú svoj bezstarostný život a lokálne ozbrojené konflikty, ak nie sú na ich území, registrujú najviac týždeň po ich vypuknutí, keď sú ešte prvými informáciami v kybernetickom a mediálnom priestore. Štáty reagujú na ne rôzne, ale archaický systém svetovej bezpečnosti (za mier vo svete je zodpovedná Rada bezpečnosti OSN, ktorej akčnosť blokuje právo veta každého jej člena, čo je v 21. storočí takmer nemožné, najmä po skúsenostiach s humanitárnou intervenciou v Iraku) neprináša žiadne efekty, ak nerátame ekonomické sankcie proti Rusku, ktoré mu priniesli 3-percentný hospodársky rast a 2-percentnú nezamestnanosť, čo už hrozí prehriatím súčasnej ruskej ekonomiky.

Zdalo by sa, že tento osud postihne aj pandémiu COVID-19. Len výnimočne prikračujú vlády k rozsiahlejším analýzam opatrení prijatých v rámci nej, vrátane vyvodenia právnej zodpovednosti. Výnimkou je napríklad snaha Slovenskej republiky, ktorej vláda práve v týchto dňoch vytvorila úrad osobitného vládneho splnomocnenca na preverovanie manažmentu pandémie COVID-19.
1)
Výnimkou nebol dlho ani Európsky súd pre ľudské práva ("ESĽP"), ktorý väčšinou považoval sťažnosti namietajúce porušenia či obmedzenia ľudských práv v dôsledku opatrení prijatých na ochranu ľudí pred vírusom COVID-19 za neprijateľné. Vážnejšie "pozdvihol obočie" napríklad v prípade, keď sťažovateľ (francúzsky právnik) sa pokúsil využiť strach ľudí pred touto zákernou chorobou na znefunkčnenie ESĽP tým, že ho zavalil desiatkami tisícov rovnakých sťažností reagujúcich na opatrenia prijaté francúzskou vládou.
2)
Z iného uhla sa opatreniami vlády zaoberal ESĽP až pred Vianocami 2023 v jednomyseľnom senátnom rozhodnutí vo veci
Narbutas proti Litve (z 19. decembra 2023, č. 14139/21)
.
3)
Pre jeho správne pochopenie je potrebné hneď na začiatku v stručnosti popísať dejovú líniu predmetnej sťažnosti. Sťažovateľom bol litovský právnik, vysokoškolský pedagóg a pred vypuknutím pandémie bol aj právnym poradcom prezidenta Litvy, či poslanca parlamentu. Angažoval sa predovšetkým v oblasti zdravotníctva a sám ako onkologický pacient bol v rokoch 2013 až 2019 prezidentom Litovského združenia pacientov s rakovinou. Prípad sa týkal jeho mimoriadne mediálne sledovaného teatrálneho uväznenia z dôvodu jeho údajného korupčného angažovania pri nákupe testov diagnostikujúcich ochorenie COVID-19.
O čo konkrétne išlo. Litovská vláda, ktorá vzišla z volieb v roku 2020, bola hneď na začiatku pred riešením neľahkej úlohy ochrániť svojich občanov pred rýchlo sa šíriacim vírusom. Už 26. februára bol vyhlásený výnimočný stav a pri absencii vakcín sa za prioritnú prevenciu považovali rúška a testy. Ani jedných však nebolo, resp. bol ich akútny nedostatok. Sťažovateľ vďaka svojej angažovanosti v oblasti verejného zdravia mal výborné kontakty v zahraničí. Tieto aj využil a ponúkol vláde, že sprostredkuje 303 360 testov na COVID-19 zo Španielska. Vláda v tom čase uvítala každú pomoc aj zo strany súkromných osôb a dohodla sa s farmaceutickou spoločnosťou na nákupe tohto množstva testov. Ešte pred uzavretím obchodu sa sťažovateľ dohodol s predmetnou firmou na tom, že ako províziu dostane od nej jedno euro za každý zakúpený test. Obchod sa zrealizoval v marci 2020.
Už 21. júla 2020 nad ránom sťažovateľa teatrálne zatkla polícia ("STT" ako obdoba slovenskej NAKA) z dôvodu, že 303 360 EUR, ktoré sťažovateľ získal od farmaceutickej spoločnosti, považovala za úplatok maskovaný za províziu. Závisťou ľudí poháňané média boli, samozrejme, pritom. Sťažovateľ podal hneď sťažnosť na prokuratúru, ktorá ju 21. júla 2020 zamietla a požiadala súd o umiestnenie sťažovateľa do domáceho väzenia na tri mesiace z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov a z obavy jeho úteku do zahraničia. Na súd ho previezli v obrnenom policajnom vozidle a do budovy súdu predviedli s rukami za chrbtom, čo mohlo vyvolať dojem, že bol spútaný. Súd čiastočne vyhovel prokurátorovi a rozhodol o jeho domácom uväznení na jeden mesiac. Odvolanie sťažovateľa bolo zamietnuté a bol mu zakázaný akýkoľvek kontakt s orgánmi verejného zdravia, vrátane nemocníc. Nepomohla mu ani argumentácia, že je onkologický pacient a jeho ochorenie si vyžaduje nemocničné ošetrenie. Dňa 19. augusta 2020 mu bolo domáce väznenie ukončené, ale mal zákaz vycestovať do zahraničia. Prokurátor zároveň nariadil zaistenie sťažovateľovho majetku, ktorým boli zmrazené jeho bankové účty vo výške 350 000 EUR. Sťažovateľ namietal a žiadal o uvoľnenie 6 500 EUR mesačne pokrývajúcich jeho náklady na živobytie a lieky. Uvoľne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).