Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Karol Rosinský

emeritný prokurátor

Počet článkov autora: 6


Nezverejnenie súdnych rozhodnutí o osvedčení sa obvineného, vydaných po prechádzajúcom podmienečnom zastavení trestného stíhania

Súdy sú podľa zákona povinné, okrem iných, zverejniť aj rozhodnutia vo veci samej a tie, ktorými došlo k právoplatnému ukončeniu trestného konania. Podľa názoru autora, medzi takéto rozhodnutia patrí aj uznesenie o osvedčení sa obvineného, proti k...

Alternatívne tresty a trest zákazu účasti na verejných podujatiach

V teórii trestného práva, ani v súdnej praxi, neexistuje zhoda na tom, ktoré tresty, obsiahnuté v Trestnom zákone, možno považovať za alternatívne tresty. Príspevok sa snaží poukázať na znaky, ktoré sú, podľa názoru autora, kľúčové pre posúdenie j...

Neuvedenie konkrétnej formy zavinenia v rozsudkoch a trestných rozkazoch po uznaní viny páchateľa za spáchanie trestného činu s alternatívnou formou zavinenia a porušenie princípu právnej istoty

V Trestnom zákone existujú trestné činy, ktoré možno spáchať úmyselne aj z nedbanlivosti (alternatívna forma zavinenia). V praxi sa možno stretnúť so súdnymi rozhodnutiami, v ktorých vôbec nie je konkretizovaná forma zavinenia páchateľa, prípadne ...

Trestný čin usmrtenia a uloženie doživotného trestu zákazu činnosti

Trestný zákon v prípade prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo ods. 5 spáchaného vodičom dopravného prostriedku ukladá súdom povinnosť uložiť doživotný trest zákazu činnosti. Príspevok poukazuje na niektoré rozhodnutia, v ktorých nebol uložený...

Upustenie od potrestania dospelého páchateľa

Trestný zákon umožňuje upustiť od potrestania dospelej fyzickej osoby aj od potrestania mladistvého. Článok sa zaoberá podmienkami upustenia od potrestania dospelého páchateľa prečinu, respektíve trestného činu podľa § 40 Trestného zákona s prihli...

Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku v súdnej praxi

Článok sa zaoberá ukladaním trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku právnickým osobám, poukazuje na konkrétne súdne rozhodnutia, ktoré nie sú podľa názoru autora súladné so zákonom, na anonymizovanie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí, a zvýrazň...