Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 100/2022 z 31. 5. 2023 (podnikatelia bez prevádzkarne a právny režim zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov)

Za prevádzkový priestor v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho možno považovať aj miesto konkrétnej zákazky, na ktorom dodávateľ poskytuje dohodnutú službu, napríklad maliarske a natieračské práce.
1. Úvod
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj "zákon o ochrane spotrebiteľa") je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov (ďalej aj "smernica o právach spotrebiteľov").
Táto právna úprava ukladá osobitné povinnosti obchodníkom
1)
pri predaji na diaľku a mimo prevádzkových priestorov a rozširuje ich v porovnaní s bežným predajom tovarov a služieb najmä v dvoch oblastiach: a) informačné povinnosti obchodníkov a b) právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote bez uvedenia dôvodu. Osobitná úprava prináša spotrebiteľom širší rozsah práv z hľadiska informačného štandardu a možností ukončenia zmluvy a obchodníkom recipročne väčšiu mieru povinností, pretože účelom je vniesť do zmluvného vzťahu rovnováhu narušenú možným znevýhodnením spotrebiteľa v týchto formách obchodného styku. Hlavné riziko predaja na diaľku pre spotrebiteľa spočíva v uzavretí zmluvy bez priamej osobnej interakcie zmluvných strán a s tým spojenou nemožnosťou priamej obhliadky tovaru (a v iných rizikách, ktoré plynú z tohto nedostatku). Pokiaľ ide o zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov, spotrebiteľ by mal mať právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu potenciálneho prekvapujúceho prvku a/alebo psychologického tlaku (bod 37 odôvodnenia smernice o právach spotrebiteľov).
V rozhodovanej kauze sa spor týkal právnych následkov nesplnenia zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka uzavretej medzi objednávateľom (žalobcom) a zhotoviteľom (maliarom natieračom) - žalovaným na mieste zákazky (v byte objednávateľa). Nezhody v plnení zmluvy a vyporiadaní nárokov objednávateľ riešil odstúpením od zmluvy podľa § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, t. j. ako odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v predĺženej lehote 12 mesiacov z dôvodu nesplnenia informačných povinností obchodníka. Žalobca argumentoval, že bola uzavretá spotrebiteľská zmluva o poskytnutí služby uzatvorená mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, s využitím tohto osobitného režimu; napriek čiastočnému splneniu zmluvy žalovaným2) požadoval vrátenie všetkých platieb, ktoré žalovaný od neho prijal na základe zmluvy. V glosovanom rozhodnutí súd riešil pre prax dôležitú otázku, či sa má sprísnená úprava ochrany spotrebiteľa v prípade zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov paušálne aplikovať aj na zmluvy uzavreté obchodníkmi, ktorí vôbec nemajú zriadenú prevádzkareň, a ako posudzovať existenciu iných prevádzkových priestorov v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Súd prvej inštancie, ako aj odvolací súd pri posudzovaní dôvodnosti nároku uplatneného žalobcom neaplikovali zákon o ochrane spotrebiteľa s odôvodnením, že ide o uzavretie zmluvy "štandardným postupom, v zmysle bežných zvyklostí, pri ktorom nevyvstáva potreba zvýšenej ochrany spotrebiteľa" podľa tohto osobitného zákona. Súdy dospeli k záveru, že dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu zo zmluvy o dielo bolo odstúpenie od zmluvy objednávateľom podľa § 642 ods. 1 OZ, ktorý určuje aj spôsob vyporiadania zmluvných strán po zániku zmluvy. Najvyšší súd tieto závery nižších súdov potvrdil.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).