Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov


Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 105/2022 z 27. 10. 2022 (zmier v konaní o vyporiadaní BSM a odporovateľnosť zo strany veriteľa - neúčinnosť dohody o vyporiadaní BSM

"Veriteľ môže s úspechom odporovať dohode o vyporiadaní BSM schválenou formou súdneho zmieru, ktorú dlžník uzavrel v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak sú pre vyslovenie odporovateľnosti splnené všetky predpoklady uvedené v § 42a OZ."

Výška súdneho poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

  Právna úprava súdnych poplatkov, ktoré strany sporu platia v súvislosti s konaním o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je pomerne stabilná. V súčasnej podobe bola zavedená dnes už zrušeným zákonom o súdnych poplatkoch (zákon ...

Náhrada trov konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Inštitút náhrady trov konania plní viacero funkcií, o ktorých právna teória nemusí polemizovať, pretože sa považujú za ustálené. Je samozrejmé, že stále pretrvávajú rozdiely medzi sporovým a mimosporovým konaním, pokiaľ ide o uplatňovanie a prizná...

Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavuje komplexnú problematiku, v rámci ktorej dochádza k usporiadaniu všetkých majetkových vzťahov medzi manželmi. Zákon pripúšťa viaceré spôsoby vyporiadania, pričom voľba konkrétneho spô...

Všeobecné aspekty vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aplikačné problémy

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, najmä jeho zánik a vyporiadanie, je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém. Širšie sociálne trendy ako stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania (ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželo...